Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

16 jun 2021

Retten på Færøerne

Stilling sum retsmægler

Har du lyst til at blive retsmægler på Færøerne og hjælpe parterne med selv at finde en løsning i en civil retssag? Ansøøgningsfrist er 1. oktober

Har du lyst til at blive retsmægler på Færøerne og hjælpe parterne med selv at finde en løsning
i en civil retssag?

Den 1. januar 2021 trådte en ny retsplejelov for Færøerne i kraft. Lovens kapitel 36 indfører en
ordning om retsmægling, hvor retten efter anmodning fra en af parterne kan udpege en
retsmægler til at bistå parterne med selv at nå frem til en aftalt løsning på en tvist, som parterne
har rådighed over.

Som retsmægler kan udpeges enten en dommer eller fuldmægtig ved det pågældende embede,
som af vedkommende retspræsident er udpeget til at fungere som retsmægler eller en advokat,
som er antaget af Domstolsstyrelsen til at fungere som retsmægler.

Domstolsstyrelsen har fastsat nærmere regler om antagelsen af advokater som retsmæglere på
Færøerne i bekendtgørelse nr. 2024 af 11. december 2020.

Retsmæglerens rolle
En retsmæglers rolle er at virke for en mindelig løsning af en civil sag, som parterne frivilligt har
valgt at henvise til retsmægling. En retsmægler skal søge klarlagt, hvilke interesser og behov
sagens parter har, samt hvilke problemer parterne ønsker at finde en løsning på.
Betingelser for at blive antaget

For at blive antaget som retsmægler er det en betingelse, at du er advokat og udøver
advokatvirksomhed, og at du ikke er fyldt 70 år på tidspunktet for antagelsen. Det er endvidere
en betingelse, at du har gennemført en relevant uddannelse i mægling, og at du i øvrigt, efter
en samlet vurdering, må anses for egnet til at varetage hvervet som retsmægler. Som relevant
uddannelse i mægling godkendes Danske Advokaters mediatoruddannelse og uddannelser
med tilsvarende indhold og af tilsvarende varighed.

Læs hele stillingsopslaget her