Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Mortifikation og ejendomsdom 
18-07-2018 

Mortifikationssag om et pantebrev skal begynde ved byretten i den retskreds, hvor den pantsatte ejendom ligger.

Forinden man anmoder om mortifikation af et pantebrev, bør man altid have overvejet, om det er muligt at få udslettet dokumentet ifølge tinglysningslovens § 20.

Denne bestemmelse kan f.eks. anvendes til aflysning af pantebreve, hvor det er over ca. 20 år siden, sidste afdrag er betalt. Den kan også anvendes til aflysning af servitutter, der åbenbart er ophørt efter deres eget indhold - f.eks. fordi en berettiget er afgået ved døden. Bestemmelsen kan ikke anvendes, hvis der er tale om et ejerpantebrev.

Hvis betingelserne for anvendelse af tinglysningslovens § 20 ikke foreligger, kan en anmodning om mortifikation indgives til byretten.

Når retten indleder en mortifikationssag, sker der annoncering i Statstidende og en meddelelse om mortifikation fremsendes fra retten til Tinglysningsretten, der noterer meddelelsen på ejendommens blad i tingbogen.

I annoncen i Statstidende opfordres alle der mener at have ret til pantebrevet eller ret til betaling herfor, at give møde til et fastsat retsmøde, hvor sagen vil blive behandlet. Normalt vil der gå mindst et år fra indkaldelsen i Statstidende, til dokumentet kan blive mortificeret ved dom. Denne tid kan i visse tilfælde blive afkortet mod sikkerhedsstillelse (3 måneder). En nedsættelse kræver imidlertid, at der stilles bankgaranti i sagen og kan kun bruges, hvis der skal ske aflysning af pantebrevet og hvis den som anmoder om mortifikation er ejer af pantet (kreditor).

Når retsmødet har fundet sted og retten har kunnet konstatere, at der ikke er rettighedshavere der har bedre ret end anmoderen, bliver der afsagt mortifikationsdom. Når der er forløbet 4 uger, kan anmoderen bede retten om at påføre dommen en ankepåtegning (påtegning om, at dommen nu er endelig og ikke er anket til Østre Landsret). Retsafgiften for påtegningen er 175,- kr. der skal indbetales samtidigt med anmodningen om påtegning.

Hvordan gør jeg?

Hvis du vil have et dokument mortificeret, skal du oprette en anmodning herom på www.minretssag.dk.  

Retsafgiften som skal betales er 400,- kr. Det gælder også, hvis du ønsker flere pantebreve mortificeret samtidigt og disse har pant i samme ejendom. Hvis de har pant i forskellige ejendomme, er retsafgiften 400,- kr. pr. pantebrev.

For at anmode om mortifikation skal du uploade følgende oplysninger/materiale på www.minretssag.dk:

 

1)       Oplysning om, hvilken af følgende situationer som din mortifikation omhandler 

a.      At du ønsker et pantebrev mortificeret som indfriet (Det vil sige, at det skal aflyses, og aflysning kan ske uden kreditors underskrift) 

b.      At du ønsker et pantebrev mortificeret uden at være indfriet (Det vil sige, at du ønsker et erstatningspantebrev udstedt af Tinglysningsretten, eller at aflysning forudsætter kreditors underskrift) 

c.      At du ønsker et ejerpantebrev mortificeret, og pantefordringen er ophørt (Dækker over den situation, hvor aflysning kan ske uden kreditors kvittering – der er mulighed for forkortet varsel) 

d.      At du ønsker et ejerpantebrev mortificeret, uden at det underliggende gældsforhold er indfriet (Det vil sige, at du ønsker et erstatningspantebrev udstedt af Tinglysningsretten, eller at aflysning forudsætter kreditors underskrift) 

e.       At du ønsker et ejerpantebrev mortificeret, og det underliggende gældsforhold er indfriet (Det vil sige, at du ønsker et erstatningspantebrev udstedt af Tinglysningsretten, eller at aflysning forudsætter kreditors underskrift). 

2)    Kopi af de/t pantebrev/e, der skal mortificeres.

Hvis du ikke har fået Tinglysningsretten til at fremsende en bekræftet udskrift af pantebrevet fra ejendommens akt, men selv har trukket en udskrift, skal denne være bekræftet samt have angivet datoen for, hvornår udtræk fra akten er sket. Denne må ikke være ældre end 3 måneder.

Hvis det ikke er muligt at fremskaffe en kopi af pantebrevet, skal du have en bekræftelse fra Tinglysningsretten om, at akten er bortkommet samt lave en beskrivelse af dokumentet, med angivelse af pantebrevstype, hovedstol, rentevilkår, parter og øvrige vilkår samt oplyse hvilken eller hvilke ejendomme som pantebrevet har pant i.

3)       Du skal uploade en tingbogsattest for den pågældende ejendom. Denne må ikke være ældre end 3 måneder.

4)       Du skal oplyse, hvem der er kreditor/debitor på pantebrevet samt om ejendommen ejes af flere eller andre personer end debitor. Hvis det er tilfældet skal du oplyse deres kontaktoplysninger.  De pågældende skal afgive en erklæring, hvori der orienteres om, hvad der er sket med pantebrevet, om det har været gældsovertaget/transporteret til en anden debitor/kreditor og hvor pantebrevet senest har befundet sig og de skal erklære sig enige i, at pantebrevet mortificeres.

Hvis kreditor/debitor er afgået ved døden, skal du uploade en kopi af skifteretsattesten for de pågældende sammen med en erklæring fra boets arvinger om, at de samtykker i at der sker mortifikation.

5)       En erklæring fra ejendommens ejer om, at han/hun er underrettet om mortifikationssagen.

6)       En erklæring fra eventuelle andre, der har/har haft ret til at råde over pantebrevet, navnlig banker, der har tinglyst underpant i pantebrevet.

a.        Her er det vigtigt, at der medsendes en eventuel overdragelseserklæring (transport) mellem bankerne og at disse er underskrevet af ansatte fra banken, angivet med stillingsbetegnelse.

7)       Hvis du ønsker mortifikation gennemført med forkortet varsel, hvilket vil sige, at det kan ske allerede efter 3 måneder, skal der uploades en bankgaranti på hovedstolen samt et års rente. Garantien skal være gældende i minimum 13 måneder fra indrykningstidspunktet i Statstidende. Læs ovenfor om, hvornår man kan anvende forkortet varsel. Du skal, samtidig med at du uploader bankgarantien, fremsende den originale bankgaranti til retten.

8)       Husk at angive hvilket materiale der er vedlagt i selve anmodningen.


Du vil blive kontaktet, hvis retten har brug for yderligere oplysninger.

Til top Sidst opdateret: 06-12-2018 
Retten i RoskildeseperatorVed Ringen 1seperator4000 RoskildeseperatorTelefon: 99 68 76 00seperatorEmail: roskilde@domstol.dk