Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Landsdækkende aftale skal øge antallet af digitale hovedforhandlinger 

Domstolene, Rigspolitiet og Rigsadvokaten har indgået en samarbejdsaftale om at gennemføre flere digitale hovedforhandlinger i straffesager.

Igennem de seneste par år har forskellige retter, anklagere og advokater gennemført digitale hovedforhandlinger i både straffesager og civile sager. En digital hovedforhandling betyder, at anklagemyndigheden overleverer sagens akter digitalt til retten, forsvarer og evt. bistandsadvokat, og at parterne og retten anvender digitale sagsakter under hovedforhandlingen. Der er altså mindre papir, der skal sendes og transporteres, og relevante dokumenter, billeder, film, lydfiler mv. kan fremvises via AV-udstyr i retslokalet. Desuden kan dommere, anklagere og advokater let søge i materialet, ligesom de kan markere og skrive digitale noter til eget brug.

De mange fordele ved at behandle straffesagerne digitalt er grunden til, at Rigsadvokaten, Rigspolitiet og domstolene har haft et ønske om ud fra et fælles grundlag, at gennemføre flere digitale hovedforhandlinger og få flere erfaringer med arbejdsformen. Det er baggrunden for den nye samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen beskriver roller og ansvar, hvilke sagstyper der er omfattet af aftalen, samt hvilket AV-udstyr der er til rådighed i retten.

Hvilke sagstyper er omfattet af aftalen?
Formålet med samarbejdsaftalen er, at så mange som muligt får erfaringer med fremtidens måde at arbejde på i retssalen, samtidig med at man bevarer høj kvalitet i sagsbehandlingen og opretholder retssikkerheden. Aftalen omfatter derfor, men er ikke begrænset til, følgende sagstyper:

  1. Nævningesager
  2. Større sager om økonomisk kriminalitet og andre større sager, med meget bevismateriale, der skal fremlægges under hovedforhandlingen
  3. Sager om røveri (straffelovens § 288)
  4. Sager om vold (straffelovens §§ 244-246)
  5. Sædelighedssager mod mindreårige (straffelovens §§ 216, 223 og 222)
  6. Børnepornosager (straffelovens § 235)

De nævnte sagstyper dækker de største og mest dokumenttunge sager, hvor gevinsterne ved digital afvikling af hovedforhandlingen er størst, men er også valgt med henblik på at ramme så bredt, at så mange som muligt får rutine i at gennemføre hovedforhandlinger digitalt. 

Du kan læse samarbejdsaftalen her:

 Samarbejdsaftale 2017

 

Praktisk erfaring og pragmatisk tilgang
Samarbejdsaftalen er gældende for større sager, der indleveres til byretterne efter den 1. maj 2017. De større sager skønnes at udgøre 130-160 sager årligt på landsplan, mens de sagstyper, der omfattes af den fulde aftale udgør ca. 4.000-6.000 sager årligt.
De overordnede retter er ikke omfattet af aftalen endnu. Her fortsætter den nuværende praksis, hvor eventuel digital hovedforhandling aftales i forbindelse med den konkrete sag.

Aftalen er et forsøg på at planlægge og anbefale hensigtsmæssige arbejdsgange under de forudsætninger, at hverken politi, anklage­myndighed eller domstole har en komplet digital sagsgang eller en integreret IT-infrastruktur.

Der er i implementering af aftalen lagt op til, at der etableres lokalt samarbejde mellem retten, anklagemyndigheden og forsvarerne i de enkelte rets- og politikredse, hvor bl.a. praktikken omkring AV-udstyr i retterne og gennemførelsen af digitale retsmøder kan drøftes. Der er også lagt op til, at eventuelle udfordringer i processen håndteres så pragmatisk som muligt.

Hvad betyder det for forsvarsadvokaterne?
De centrale advokatorganisationer, Danske Advokater, Advokatsamfundet og Landsforeningen af forsvarsadvokater er blevet orienteret om, at samarbejdsaftalen er blevet indgået, og hvad den indeholder.  

Implementeringen og udmøntningen af aftalen vil i høj grad ske i de enkelte politikredse og byretterne, som også er blevet opfordret til lokalt at orientere forsvarerne om de tekniske løsninger og arbejdsprocesserne forbundet med digitale hovedforhandlinger. Nogle steder har man allerede nu inviteret lokale advokater til orienteringsmøder, og der vil i løbet af de næste måneder være flere lokale arrangementer.

Arbejdsprocesserne ved digitalt materiale vil være anderledes for alle parter. Der er udarbejdet en række vejledninger til byretterne og politi og anklagemyndighed, som også advokater kan have glæde af. Vejledninger findes her:

 Navigationsseddel - Annotering og søgning i iAnnotate

 Navigationsseddel - Tilpasning af værktøjer i iAnnotate

 Vejledning i annotering med Adobe Acrobat Reader XI og søgninger

Vejledning om åbning af digital sag på krypteret USB

Når sagsmateriale digitaliseres skal man som advokat naturligvis - ud over reglerne i retsplejeloven - også iagttage persondatalovens bestemmelser om håndtering af oplysninger.

Evaluering af samarbejdsaftalen
Samarbejdsaftalen skal evalueres hvert halve år. Formålet med evalueringen er at samle erfaringer fra alle involverede aktører, så læring kommer til alle til nytte, og bedste praksis udbredes. I forbindelse med evalueringerne vil forbedrings­muligheder og yderligere udviklingsmuligheder blive vurderet, herunder også behovet for eventuelle lovændringer. Det er aftalt, at Danske Advokater, Advokatsamfundet og Landsforeningen af Forsvarsadvokater deltager i evalueringen.

Til top Sidst opdateret: 01-03-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: post@domstolsstyrelsen.dk