Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retsafgift i civile sager 

Retsafgift er en afgift, som domstolene opkræver for staten. Som hovedregel skal der betales retsafgift i alle civile sager. Der er dog typer af sager, som er fritaget for retsafgift. Sager om ægteskab, forældremyndighed og faderskab er eksempler på sager, hvor der ikke skal betales retsafgift.

Beregn din afgift

Hvis du har fået fri proces til at føre sagen, skal du ikke betale retsafgift.

Beregning af retsafgiften
Størrelsen af den retsafgift, som du skal betale, afhænger af, hvilken civil sag der er tale om. Når du har beregnet retsafgiften, skal beløbet afrundes op til nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 10.

For sager, der angår penge eller som kan opgøres i penge:

 • Du skal betale et grundbeløb på 500 kr.

 • Hvis sagens værdi overstiger 50.000 kr. skal du betale yderligere 250 kr. og 1,2 procent af den del af værdien, der overstiger 50.000 kr. Sagens værdi bestemmes efter påstanden i stævningen (renter og omkostninger indgår ikke i beregningen af sagens værdi). Du kan beregne retsafgiften således:

  500 kr. + 250 kr. + ((sagens værdi – 50.000) x 0,012) = retsafgiften

  Eksempel: Sagens værdi er 75.000 kr. Retsafgiften udgør 500 kr. + 250 kr. og 1,2 procent af 25.000 kr. i alt 1.050 kr.

 • Den samlede retsafgift (inklusiv grundbeløbet på 500 kr.) kan højst udgøre 75.000 kr. I sager, der angår prøvelse af myndighedsud­øvelse, eller som er omfattet af retsplejelovens § 327, stk. 1, nr. 2 eller 3 (f.eks. forbrugerklagenævnsafgørelser), kan den samlede retsafgift dog højst udgøre 2.000 kr."

 • Når retten har afsluttet forberedelsen af sagen og der skal berammes til domsforhandling (eller skriftlig behandling, der træder i stedet herfor) skal du betale yderligere retsafgift (berammelsesafgift), hvis sagens værdi overstiger 50.000 kr. Sagens værdi bestemmes efter påstanden på det tidspunkt, hvor afgiften skal betales. Berammelsesafgiften beregnes på samme måde som den retsafgift, du skal betale ved anlæggelse af sagen, jf. ovenfor. I det anførte eksempel bliver berammelsesafgiften således også 1.050 kr. Der gælder også de samme maksimumbeløb for berammelsesafgift, det vil sige henholdsvis 75.000 kr. og 2.000 kr.

For sager, hvor retssagsbehandlingen bliver indledt på grundlag af et betalingspåkrav, gælder der særlige regler.

For sager, der ikke kan opgøres i penge:

 • Du skal betale en retsafgift på 500 kr.
 • Skal du anlægge en boligretssag, gælder der særlige regler for beregning af retsafgiften. De særlige regler fremgår af retsafgiftslovens § 3.
 • I sager om servitutter, for hvilke der ikke svares vederlag, mortifikation, ejendomsdom eller dødsformodning betales dog kun 400 kr. i retsafgift, uanset sagens værdi.

Yderligere oplysninger
Retsafgiften er en del af sagsomkostningerne.

Reglerne om, hvordan retsafgiften bliver beregnet mv., er fastsat i retsafgiftsloven. Loven og de øvrige love, som er nævnt ovenfor, kan ses på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte retten.

Til top Sidst opdateret: 09-10-2009 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her