Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Analyse af projektet ”Rets- eller Forligsmægling”  

Analysefasen i projektet Rets- og forligsmægling er nu afsluttet. Implement Consulting Group har den 17. august 2015 afleveret sin rapport til Domstolsstyrelsen.

Rapporten indeholder analysens resultater og anbefalinger for det videre arbejde med rets- og forligsmægling. De vigtigste af disse er beskrevet nedenfor.

 
  Analysens konklusioner og anbefalinger

  Samlet set viser analysen fra Implement, at der er generel opbakning til at fremme anvendelsen af rets- og forligsmægling i retssystemet i Danmark, herunder navnlig i civile sager.

  Analysen viser, at der med fordel kan arbejdes inden for seks områder for at fremme anvendelse af rets- og forligsmægling:

  1. Fælles forståelse af rets- og forligsmægling
  2. Uddannelse og kompetenceudvikling
  3. Omverdenen
  4. Indsatser ved retterne
  5. Ressourcetildeling og ledelsesinformation
  6. Lovgivningstiltag

  De væsentligste resultater og anbefalinger inden for de 6 temaer er kort sammenfattet i det følgende.

  1. Fælles forståelse af rets- og forligsmægling
  Analysen viser, at retsmægling er et begreb, som der er et vist ukendskab til i retssystemet, og at der er forskellige opfattelser af, hvad navnlig retsmægling omfatter, men også i et vist omfang af, hvad forligsmægling dækker over.

  Konkrete forslag:

  • At der i domstolssystemet hurtigst muligt etableres en fælles forståelse af, hvad retsmægling er, og hvad det ikke er, herunder også hvordan forligsmægling på en hensigtsmæssig måde afgrænses i forhold til retsmægling og eventuelle mellemformer

  • At der hurtigst muligt tages initiativ til en række møder eller workshops, hvor der etableres en sådan fælles forståelse, så der er et fælles afsæt i forhold til at definere de videre skridt i projektet

  2. Uddannelse og kompetenceudvikling
  Analysen viser, at behovet for uddannelse og kompetenceudvikling ikke er ens i relation til retsmægling hhv. forligsmægling.

  Ad retsmægling

  I forhold til retsmægling viser denne analyse, at den uddannelsesmæssige indsats bør fokusere på at udbrede kendskabet til retsmægling internt ved retterne og på at skærpe evnen til at vurdere, hvornår en sag er velegnet til at blive retsmæglet, og hvordan man fremmer brugen af retsmægling over for advokater og sagens parter. Analysen peger endvidere på, at der kan være et vist behov for efteruddannelse og supervision af retsmæglerne for at sikre, at retsmægling ved Danmarks Domstole stedse er et nogenlunde ensartet tilbud, hvor det er klart for brugerne, hvad det er, man får, når man vælger retsmægling.

  Konkrete forslag:

  • Efteruddannelse og supervision, evt. obligatorisk

  • Mesterlære

  • Generel kortvarig uddannelse for alle jurister og kontorpersonale

  • Retsmægling på Justitias Camp og Domstolsakademiet

  • Viden om retsmægling som en vigtig del af grunduddannelsen for dommerfuldmægtige og advokatfuldmægtige

  • Viden om retsmægling som en del af kurser for skifte- og fogedjurister

  • Alternativ konfliktmægling som obligatorisk del af jurastudiet

  Ad forligsmægling

  I forhold til forligsmægling viser analysen, at forligsmægling kræver mod, talent og erfaring. Nogle domstolsjurister er fra naturens hånd talentfulde forligsmæglere med den rette sans for timing. Andre domstolsjurister er mere komfortable i rollen som den, der træffer en afgørelse. Uanset er det en disciplin, man i vidt omfang har mulighed for at tilegne sig.

  Konkrete forslag:

  • Mesterlære

  • Intern videndeling mellem retter med gode erfaringer og retter med potentiale for at forlige flere sager

  • Generel uddannelse i forligsmægling, herunder forligsteknik

  • Fokus på særligt forligsegnede sagstyper

  • Forligsmægling som en del af grunduddannelsen for dommerfuldmægtige

  3. Omverdenen
  Analysen viser, at der ofte blandt advokater og sagens parter er manglende viden om muligheden for retsmægling. Advokatens indstilling til og erfaring med retsmægling er af afgørende betydning for, i hvilket omfang retsmægling anvendes. Omverdenen er i denne analyse delt i tre grupper, nemlig a) advokater, b) parter og borgere og c) organisationer.

  Konkrete forslag:

  • Advokater. Påvirkning igennem information, erfaringsudveksling og branding samt gennem den direkte påvirkning fra domstolsjurister over for advokater under hele sagsforløbet i retten

  • Parter og borgere. Kommunikation med parter og borgere, både generelt men og i forbindelse med sagsbehandlingen i retten

  • Organisationer. Skabe opmærksomhed hos interesseorganisationer om retsmægling, drøfte forsikringsvilkår med forsikringsbranchen og indlede dialog med retshjælpsordningerne

  4. Indsatser ved retterne
  Analysen viser, at behovet for indsatser ved retterne ikke er ens i relation til retsmægling hhv. forligsmægling.

  Ad retsmægling

  Analysen viser, at retterne ikke gør en systematisk indsats for at fremme retsmægling, og der er plads til, at retterne kan gøre mere. Dette gælder både i forhold til arbejdstilrettelæggelsen ved retten og i forhold til den ledelsesmæssige indsats.

  Konkrete forslag:

  • Arbejdstilrettelæggelsen skal understøtte: 1) at parterne hurtigt kan få retsmægling, når de er klar til det, 2) tilbyde opfølgende telefonmøder, 3) gennemgå gamle sager for at vurdere om de er blevet ”modne” og 4) sikre gode fysiske ramme for retsmægling

  • Rettens ledelse følger og kommunikerer om sager udtaget til og afsluttet med retsmægling samt skaber begejstring og entusiasme og faglig status om retsmægling

  Ad forligsmægling

  Analysen viser, at retterne har en række muligheder for at fremme forligsmægling, som ofte ikke udnyttes i dag både for så vidt angår måden, der arbejdes på, og den ledelsesmæssige indsats. Der er muligheder for at fremme forligsmægling både i forbindelse med forberedelsen af sagerne, men også i det efterfølgende sagsforløb.

  Konkrete forslag:

  • At der iværksættes ledelsesmæssige indsatser som ved retsmægling

  • At der under sagsforberedelsen er ekstra fokus på særligt forligsegnede sager

  • At der prioriteres at anvende ressourcer på, at domstolsjurister forbereder sig grundigt i begyndelsen af sagsforløbet, herunder overvejer konkrete forligsmuligheder

  • At der løbende gøres forligsbestræbelser

  5. Ressourcetildeling og ledelsesinformation
  Analysen viser, at der er mange domstolsjurister, som ikke har kendskab til finansieringsmodellen af retsmægling, og der eksisterer mange opfattelser af, hvordan området finansieres. Analysen viser, at rets- og forligsmægling er områder, hvor retterne ikke anvender mange kvantitative data i forhold til at opstille måltal eller følge op på den faktiske udvikling på området.

  Konkrete forslag:

  • At en del af kommunikationsindsatsen omfatter, at der bliver en fælles viden om, hvordan retsmægling finansieres

  • At der som udgangspunkt anvendes det styringsgrundlag, som allerede er til stede ved enkelte retter i den ledelsesmæssige indsats

  • At ledelsesinformation ved retterne suppleres med en oplysning om, hvorvidt forlig skyldes rettens indsats, evt. suppleret med oplysning om, hvornår i sagsforløbet der er indgået forlig

  6. Lovgivningstiltag
  Som en del af analysen er det blevet undersøgt, om der blandt domstolsjurister og advokater vurderes at være behov for at justere regelgrundlaget for rets- og forligsmægling med henblik på at fremme anvendelsen af rets- og forligsmægling. Analysen har identificeret en række forskellige mulige lovgivningstiltag. Men der har ikke tegnet sig et klart billede af, hvilke initiativer det vil være rigtigt at gå videre med.

  Konkrete forslag:

  • Det anbefales, at Domstolsstyrelsen gennemgår og overvejer, om der er et eller flere af forslagene, der i regi af fokusområdet rets- og forligsmægling skal arbejdes med for eventuelt at fremsætte forslag om lovændringer. Dette vedrører blandt andet retsmægling muligt forud for stævning, tvungen retsmægling, retsmægling som opt out ordning, klagemulighed, fri proces ved retsmægling i alle typer civile sager og yderligere rabat på retsafgiften ved sager, der afsluttes uden dom

Læs hele Implements rapport her

Formål og indsatsområder
Danmarks domstole har for 2015 og 1. halvår af 2016 valgt ”Rets- og forligsmægling” som fokusområde.

I forbindelse med fokusområdet har Domstolsstyrelsen antaget konsulentfirmaet Implement Consulting Group til at udarbejde en analyse af områderne rets- og forligsmægling.

Analysen er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som omfattede 600 domstolsjurister og 300 advokater. Spørgeskemaet blev besvaret af 565 personer. Analysen bygger endvidere på en interviewrunde og to workshops. 43 personer fordelt på 27 domstolsjurister og 16 advokater deltog i interviewrunden. Mens 18 personer deltog i de to workshops.

Til fokusområdet rets- og forligsmægling er der tilknyttet en intern referencegruppe, hvis opgave er at kvalificere indsatsen for at fremme brugen af rets- og forligsmægling. Referencegruppen er sammensat af medlemmer udpeget af de faglige organisationer under Danmarks Domstole samt fra Domstolsstyrelsen.

Til brug for analysen og det videre arbejde i fokusområdet har Domstolsstyrelsen haft tæt dialog med Advokatsamfundet, Danske Advokater og Danske Mediatoradvokater. 

Til top Sidst opdateret: 17-09-2015 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her