Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 

Valgfri signatur Valgfri  underskrift. Der kræves ikke underskrift fra rollen, for at anmeldelsen kan tinglyses.

Vanhjemmel Når en sælger ikke har retlig hjemmel til det solgte. Det er for eksempel tilfældet, når det solgte er pantsat eller købt med ejendomsforbehold.

Varemærke Særligt kendetegn ved en vare eller tjenesteydelse. Varemærker kan registreres i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Varetægtsfængsling Fængsling af sigtede under efterforskningen/Inden hovedforhandlingen.

Varigt mén En ikke økonomisk skade, som er til gene for skadelidte. Man kan få erstatning for varigt mén.

Vederlagskrav Et ekstra "boslodskrav" som en ægtefælle - eller ægtefællens arvinger - har på skifte i anledning af den anden ægtefælles forringelse af fællesboet.

Vidne Person, som ikke er part i sagen, men som skal afgive forklaring som en del af sagens bevisførelse.

Vidnetestamente Testamente, oprettet for 2 vidner, der påtegner testamentet i overensstemmelse med visse formkrav.

Viljebestemt pant Aftalt pantsætning, modsat retspant, fx udlæg.

Vindikation Krav på at få stjålne aktiver tilbage fra en person, som har købt aktiverne i god tro. Det er vindikation, når man kræver det tilbage, som en tyv har stjålet, selv om det er videresolgt.

Virksomhedspant Skadesløsbreve eller ejerpantebreve med pant i en virksomheds aktiver og fremtidige erhvervelser.

Vitterlighedsvidne Personer, som bekræfter underskrivers identitet, og handleevne samt datoen for underskrift.

Voldelig kompulsiv tvang Når en person bliver tvunget ved trussel om vold eller magtanvendelse.

Voldgift Når parterne overlader afgørelsen af en tvist til personer, som parterne selv har valgt, eller til en fast voldgiftsinstitution.

Vurdering Skifteretten kan udmelde en vurderingsmand til at fastsætte værdien af et bo aktiv, se dødsboskifteloven kap. 26. Vurderingen er bindende både for arvingerne, skifteretten og skattevæsenet, se boafgiftslovens § 12, stk. 2.

Værdiansættelse

Den endelige boopgørelse bliver gennemgået af både skifteretten og SKAT. Skifteretten afgør, hvilke aktiver og passiver, der hører til i boet. SKAT fastsætter værdien af aktiver og passiver.

Værge En person, som skal varetage en anden persons interesse. Bestemte betingelser skal være opfyldt, for at man kan blive værge.

Værgemål Når en person bliver umyndiggjort og ikke længere må varetage egne interesser, bliver der beskikket en værge for personen.

Værnetingsaftale Aftale mellem parter i en retssag om, i hvilken retskreds domstolen skal afgøre sagen.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her