Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 U - Ud 

Uf - Us 

Uagtsomhed Manglende agtpågivenhed - culpa.

Uanmodet forretningsførelse Retten til at handle på andres vegne - for at forhindre et truende tab - når de selv er forhindret. 

Udarving Legal arving, som ikke er tvangsarving. Efter de regler, der gjaldt før den 1. april 1964, arvede ægtefællen i et barnløst ægteskab i konkurrence med førstafdødes udarvinger i 2. arveklasse, men kunne sidde i uskiftet bo med dem.

Udbakning Regler i dødsboskifteloven samt arvelovens om at den efterlevende ægtefælle og arvingerne kan "fortryde" en overtagelse af gældsansvaret. I så fald skal boet tages under bobestyrerbehandling og boets aktiver afleveres til bobestyreren.

Udbringelseskøb Køb, hvor sælgeren skal bringe det solgte til køber.

Udeblivelsesdom Dom efter sagsøgerens påstand i civil sag, når et processkrift fra sagsøgte udebliver, eller sagsøgte ikke møder i retten.

Dom i straffesag, hvor anklagemyndighedens påstand er bøde, og hvor tiltalte udebliver. Herudover er der hjemmel til udeblivelsesdom for straffe op til 3 måneders fængsel.

Udfyldningsregel En regel, der kan anvendes hvis parterne ikke aftaler noget andet, eller hvis andet ikke følger af parternes forhold i øvrigt.

Udlodning

Transaktion, hvorved et aktiv flyttes fra dødsboet og ud til en ægtefælle, arving eller legatar.

I visse sammenhænge betragtes betaling af gæld også som udlodning.

Udlæg Fogedretten kan foretage udlæg i en skyldners ting gennem salg på tvangsauktion at sikre kreditor et provenu og derved hel eller delvis dækning af kreditors tilgodehavende. Fogedretten foretager tinglysning af udlæg i Tingbogen for fast ejendom, Bilbogen og Andelsboligbogen.

Udløsningsret Ægtefællens ret til i et dødsbo at udtage afdødes effekter, uanset at værdien overstiger ægtefællens lod i boet. Ægtefællen skal, når han/hun gør brug af udløsningsretten betale et eventuelt overskydende beløb.

Udmålingsankesag Når en sag om anke af en straffesag omfatter strafudmålingen.

Udpantning Visse tilgodehavender - oftest offentlige krav - er tillagt udpantningsret. Her kan kreditor begære en fogedforretning uden yderligere fundament.

Udskudt arvefald Når den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo, anses arven efter den førstafdøde først for falden, når det uskiftede bo skiftes. Dette gælder kun i boer, hvor førstafdøde er død efter 1. april 1964 og i uskiftet bo med forældrelinien. Se Mellemdøde børn og Udarving.

Udvidet samlever-testamente Ugifte samlevende kan oprette et udvidet samlevertestamente. De kan i testamentet bestemme, at de helt eller delvist vil arve og arves, som var de ægtefæller. Reglerne om skifte, herunder uskiftet bo, finder dog uanset oprettelsen af et samlevertestamente ikke anvendelse ved først afdødes død.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her