Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Op - Ov 

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Ob - On 

Op - Ov

Ophavsret Eneret. Anvendes mest om kunst inklusiv bøger og edb-programmer.

Ophævelse En aftale kan ophæves ved grove tilfælde af misligholdelse. For eksempel kan en udlejer - efter et påkrav - ophæve et lejemål, når han ikke modtager huslejen.

Ophørende livsforsikring En livsforsikring der alene udbetales, hvis den forsikrede er død inden et bestemt tidspunkt.

Oplysningspligt Enhver, der kender afdødes formueforhold og arveforhold eller andet af betydning for beregning af boafgift, har pligt til at give oplysninger til skifteretten og en eventuel bobestyrer.

Oprejsningsbevilling

Appelinstansen kan give tilladelse til at appellere en afgørelse efter appelfristens udløb.

 

Oprindeligt trepartsforhold Når købesummen financieres af en tredjepart efter aftale mellem sælger og denne tredjepart. Anvendes bl.a. vedrørende financieringstilbud, der forefindes hos sælger. Overfor en financier i et oprindeligt trepartsforhold beholder køber de indsigelser køber har overfor sælgeren.

Oprykningsret Pantebrevet rykker op i prioritetsordenen efterhånden, som der bliver betalt af på de foranstående lån.

Opsat livrente Livrente, hvor ydelserne først udbetales, når den forsikrede opnår en vis alder.

Opsigelse Ret i en kontrakt eller lov til at hæve en kontraktsaftale. For eksempel kan en udlejer opsige en lejer, hvis udlejer selv skal bruge lejligheden. En aftale kan også opsiges ved mindre alvorlige misligholdelser.

Opsættende virkning Gennemtvingelsen af den afgørelse, der er kæret eller anket, bliver udsat.

Ordre public Domstolens adgang til ikke at anvende fremmed ret, der er i strid med fundamentale danske retsprincipper. Ordre public kendes fra flere konventioner som en slags "nødbremse".

Ordregældsbrev

Gældsbrev, der opfylder et af følgende: 

  • der lyder på betaling til ihændehaveren eller ikke angiver, hvem gælden skal betales til (ihændehavergældsbreve), 
  • der lyder på betaling til bestemt person eller ordre (ordregældsbreve).
    der giver pant i fast ejendom eller registreret skib eller luftfartøj, medmindre der i gældsbrevet er indføjet ordene »ikke til ordre« eller tilsvarende forbehold, eller 
  • der lyder på betaling til en bestemt person (navnegældsbreve), når de utvetydig angiver, at de skal være omsætningsgældsbreve.
Overlevelsesrente Forsikring med løbende udbetaling fra tidspunktet for den forsikredes død. Ydelserne bliver udbetalt, indtil den, der er begunstiget dør.

Overslag Prisoverslag er en anslået pris. Overslag er ikke bindende som et tilbud.

Til top Sidst opdateret: 13-04-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her