Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 

Mageskifte Bytte af fast ejendom. Der tinglyses individuelle skøder for hver ejendom eller hver del af ejendommene.

Mandant Den der giver fuldmagt.

Mandatar Andet ord for en fuldmægtig.

Mangel Hvis det solgte ikke svarer til parternes aftale, til en garanti eller til det køber må forvente, er det en mangel. I nogle situationer kan det give køberen ret til at hæve handelen eller til at kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Massekrav Krav der opstår i forbindelse med behandlingen af et konkursbo eller et insolvent dødsbo. Massekrav skal dækkes først. For dødsboer dog efter rimelige begravelsesudgifter.

Matrikelnummer En fast ejendoms betegnelse i matriklen. Matrikelnumre tildeles af Geodatastyrelsen.

Matrikulær ændring Geodatastyrelsens  oprettelse eller ændring af en fast ejendom i matriklen. F.eks. udstykninger eller arealoverførsel på en eller flere ejendomme.

Medkontrahent Andet ord for en der indgår en aftale.

Mekanisk tvang Når en person f. eks. tvinges til at underskrive, hvor en anden fører hans/hendes hånd.

Mellemdøde børn I uskiftede boer, hvor førstafdøde er død for 1. april 1964, anses arven for falden ved førstafdødes død. Dør en af førstafdødes livsarvinger, inden den længstlevende dør, tilhører arven efter den førstafdøde det "mellemdøde barns" bo. Dette bo skal derfor genoptages, når længstlevende dør.

Mellemperiode Perioden fra slutningen af afdødes sidste skattemæssige regnskabsår til og med dødsdagen, se dødsboskattelovens kap. 4.

Mellemrente Rente til udligning mellem arvinger i et dødsbo. Anvendes når nogle arvinger har modtaget a conto udbetaling af arv.

Menneskerettigheder

Begrebet menneskerettigheder er en samlet betegnelse for de rettigheder, der indgår i FN’s universelle Menneskerettighedsdeklaration vedtaget i 1948 i FN’s Generalforsamling, i FN’s to konventioner fra 1966 om de borgerlige og politiske rettigheder og økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og i Europarådets konvention – Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) - til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder undertegnet i Rom i 1950 med tillægsprotokoller. EMRK er implementeret i dansk ret i 1992 og den Europæiske Menneskerettighedsdomstol påser, at Danmark overholder konventionens bestemmelser. Blandt menneskerettigheder regnes blandt andet religionsfrihed, ytringsfrihed, foreningsfrihed, beskyttelsen mod etnisk diskrimination og privatlivets fred.

Flere oplysninger om menneskerettigheder kan fås hos Institut for Menneskerettigheder, www.menneskeret.dk.

 

 Menneskerettighedsdomstolen

Se ”Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol”

 

Mindreårig Person under myndighedsalder.

Mindsterente Den mindste rente, der efter kursgevinstbeskatningsloven ikke udløser skat.

Misligholdelse Manglende opfyldelse af en forpligtelse. Det er for eksempel misligholdelse, når en lejer ikke betaler husleje.

Moderationserklæring Andet ord for en respektpåtegning på flere dokumenter på en gang, der før digital tinglysning kunne anmeldes til tinglysning som løs papirpåtegning.

Modregning Betaling af gæld ved modregning betyder, at skyldneren betaler sin egen gæld, med et tilgodehavende mod kreditor.

Morarente Andet ord for den rente der skal betales, hvis ikke der betales til tiden.

Mortifikation Civilrettens afgørelse om, at et papirpantedokument ikke længere skal have retsvirkninger. Anser civilretten pantedokumentet for indfriet kan det aflyses uden kreditors underskrift. Anser civilretten ikke pantedokumentet for indfriet, kan der udstedes erstatningspantebrev.

Mundtlig aftale En aftale der alene foreligger mundtlig. En sådan aftale er bindende for parterne, men der kan ved uenighed opstå bevisproblemer.

Myndighed Evnen til at forpligte sig ved retshandler.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her