Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 

Habilitet Evne til at kunne handle på en måde, der er gyldig ifølge loven.

Handelskøb Køb mellem handlende i deres erhverv, jævnfør købeloven § 4.

Handelssædvane Skik og brug mellem handlende - evt. i en branche.

Handelsværdi Den pris man kan få for et aktiv, for eksempel en fast ejendom.

Handleevne Evne til at kunne forpligte sig på en måde, som er gyldig ifølge loven.

Hjemting Den retskreds, hvor en person bor, og hvor vedkommende som udgangspunkt kan blive sagsøgt, bliver kaldt hans/hendes hjemting.

Holografisk testamente Et testamente skrevet og underskrevet af testator, men uden testamentsvidner. Et holografisk testamente kan være gyldigt som nødtestamente.

Hovedforhandling Det retsmøde, hvor hele sagen samlet fremlægges for retten med henblik på, at gøre sagen endeligt klar til afgørelse.

Hovedforhandlingen indledes med, at parterne nedlægger deres påstande. Sagsøgeren giver herefter en kort fremstilling af sagen, hvorefter bevisførelsen – herunder afhøringer af vidner - finder sted. Oplæsning af dokumenter finder kun sted, i det omfang der er anledning dertil. Derefter gør sagsøgeren og sagsøgte hver for sig rede for deres opfattelse af hele sagen, og der gives til sidst parterne lejlighed til at kommentere hinandens indlæg.

Når forhandlingerne er sluttet, optages sagen til afgørelse. Retten kan dog med parternes samtykke udsætte sagen på parternes stillingtagen til rettens forligsforslag.

Hovedforhandling blev tidligere kaldt for domsforhandling.

 

Hovedstol Det beløb et pantebrev oprindeligt er tinglyst med eller ændret til ved påtegning.

Husholdningsfuldmagt En ægtefælles ret til at købe varer til husholdning eller børns fornødenheder på kredit, således at begge ægtefæller hæfter for gælden. En husholdningsfuldmagt er også en hustrus ret til at købe på kredit til dækning af egne (sædvanlige) behov.

Hæftelse Tinglyst skyldnerbeløb; De penge, man har lånt, hvor man har givet långiveren sikkerhed i f.eks. det hus eller den bil, man ejer. 

Hævd

Hvis en person i en tyve års periode har rådet over noget uden at have tinglyst rettighed til det, kan vedkommende i visse tilfælde vinde ret til fortsat brug, jf. Danske Lov 5-5-1 og 2. Det kræver dog, at vedkommende var i en vis god tro.

Høstpant Ejer eller bruger af en landbrugsejendom kan stille ejendommens kommende afgrøder til sikkerhed for betaling af udgifterne til såsæd og gødning med videre. Høstpant skal tinglyses i Personbogen.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her