Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fr - Få 

 

 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Fa - Fon

For - Fork 

Forl - Forå  

Fr - Få

Franchise Aftale mellem to erhvervsdrivende A og B om B's markedsføring af forretningskoncept udviklet af A.

Fredskov Jordareal, som vedvarende er reserveret til skov og skal bevares som skov.

Fremleje En lejers videreudlejning til en anden lejer (fremlejetager).

Friarv Den formue, du efterlader dig, opdeles i tvangsarv og friarv. Friarv er den arv, som arvelader frit kan disponere over i sit testamente.

Frigørelsestid Det tidspunkt, hvor skyldner er berettiget til at betale gælden.

Fristdag Den dag skifteretten modtager anmeldelse af betalingsstandsning eller konkursbegæring.

Frivillig auktion Auktion begæret af ejer eller en af ejerne af en ejendom. Anvendes til opløsning af et sameje. Frivillig auktion fordrer ved tvist forudgående opsigelse af samejet med sædvanligt varsel.

Friværdi Værdi minus gæld. Anvendes ofte vedrørende fast ejendom, hvor friværdien er ejendommens værdi fratrukket pantegælden.

Fuldmagt En aftale om at fuldmægtigen kan handle på fuldmagtsgiverens vegne. En fuldmagt er ofte skriftlig, men kan også være en del af en jobbeskrivelse eller den kan være mundtlig.

Fuldmagt § 6  (tinglysning) En tinglysningsfuldmagt. En fuldmagt, der er individuelt udformet (modsat § 7 fuldmagter), som også skal overholde formkravene i tinglysningsbekendtgørelsens § 6.

Fuldmagt § 7 (tinglysning) Tingslysningsfuldmagt.

Der er flere muligheder for at lave en fuldmagt. Tinglysningsretten anbefaler at benytte en af de digitale fuldmagter – enten med elektronisk underskrift eller underskrevet i hånden.

En digital fuldmagt oprettes direkte i systemet på www.tinglysning.dk, og der underskrives elektronisk eller fuldmagten printes og underskrives i hånden.

Blanketten for papirfuldmagt findes på www.tinglysningsretten.dk. Denne printes, udfyldes og underskrives i hånden (kun muligt for Tingbogen for fast ejendom). Fuldmagtsblanketten benyttes som udgangspunkt alene i de tilfælde, hvor fuldmagtsgiver ikke har dansk cpr-nr./cvr-nr.

Fuldmægtig Den person eller virksomhed, der har fået fuldmagt til at handle på vegne af den, der har givet fuldmagten (fuldmagtsgiver).

Fundats Vedtægt.

Funktionær Ansat, hvor ansættelsen er reguleret af funktionærloven.

Fusion Når flere selskaber lægges sammen.

Fællesareal Et areal, som ejes i fællesskab af ejerne af andre ejendomme, f.eks. et fællesareal i en ejerlejlighedsejendom eller en fast ejendom. Det skal fremgå af lokalplan eller aftale, at arealet skal være fællesareal for andre ejendomme.

Fælleseje Fælleseje eller formefællesskab er ægteskabsretsvirkningslovens hovedregel, hvorefter ægtefæller på skifte deler det beholdne fællesbo lige.

De kommer ikke derved til at hæfte for hinandens gæld.

Fælleslod

Et matr.nr. eller en ejendom, som ejes af andre ejendomme i fælleseje. Nogle andele af lodderne kan være personlig ejede.

Fællesudgifter Anvendes om de fælles udgifter der er f.eks. i en ejerlejlighedsforening, f.eks. vedrørende grund, tag mv.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her