Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bf - Bo 


 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Ba - Be 

Bf - Bo

Bp - Bu  

Bv - Bå 

BFE-nummer Bestemt fast ejendomsnummer.

Biintervenient

En biintervenient er en person eller virksomhed, der støtter en part i en retssag uden selv at nedlægge påstand og betale retsafgift.

Bistand til opretholdelse af forbud og påbud Har civilretten truffet en midlertidig afgørelse om forbud eller påbud, kan du anmode fogedretten om hjælp til at opretholde forbuddet eller påbuddet, hvis det overtrædes.

Bistandsadvokat

Retten kan beskikke en advokat til at bistå en forurettet (typisk et voldsoffer) under en straffesag.

Blandet ejendom Ejendom med flere lejlighedstyper fordelt efter lejlighedens formål, for eksempel beboelses- og erhvervslejligheder.

Blåstemplede lån eller obligationer

Lån og obligationer som på udbetalingtidspunktet har en rente svarende til mindsterenten eller en højere rente, jf. kursgevinstloven § 14, stk. 2.

Boafgift Man skal betale en afgift af arvebeholdningen og af forsikringssummer, der bliver udbetalt  i anledning af et dødsfald.

Tvangsarvinger og visse andre nærtstående betaler 15 %, andre betaler derudover en tillægsafgift på 25 %.

Inden 15%-afgiften beregnes, trækkes et bundfradrag fra arvebeholdningen.

Der er intet bundfradrag i livsforsikringer eller ved beregning af 25%-afgiften.

En ægtefælle skal ikke betale boafgift.

Bobestyrer Justitsministeriet udpeger et antal advokater som autoriserede bobestyrere. Det betyder, at disse advokater skal behandle en række dødsboer. Blandt andet hvor boerne er insolvente, hvor der er usikkerhed om arvingsforhold, eller hvor afdøde i testamente har bestemt, at en bobestyrer skal behandle boet.

Skifteretten skal vælge én af de autoriserede bobestyrere, med mindre afdøde ved testamente har bestemt, hvem der skal være bobestyrer.

Bodel

Den del af et fællesbo, som en ægtefælle råder over i levende live, det vil sige de ting, vedkommende er ejer af.

Bodelingsoverenskomst Ægtefællers skiftlige aftale om deling af fælleboet, hvis ægteskabet bliver opløst ved separation eller skilsmisse.
Bodelingsoverenskomst, som indeholder bestemmelser om fast ejendom kan blive tinglyst som adkomst.

Bofradrag Fradrag i et skattepligtigt bos skat for boperioden.

Boligareal Ejendommens areal, som man lovligt må anvende til beboelse.

Boligretten Byretten bliver kaldt boligretten, når den behandler sager om lejeforhold og bliver suppleret med lægdommere indstillet af lejer- henholdsvis udlejerorganisationer.

Bonus pater familias Latinsk udtryk for en fornuftig familiefar - udtrykket skal dække en person, som handler fornuftigt og omhyggeligt. Udtrykket bliver anvendt til at vurdere en konkret adfærd.

Boopgørelse Opgørelse over boets aktiver, passiver, indtægter og udgifter i boperioden og angivelse af arvens fordeling.
I forenklet privat skifte skal man ikke indgive boopgørelse.

Bopælspligt Når ejeren af en fast ejendom er forpligtet til at bo på ejendommen, for eksempel landbrugsejendomme.

Boskat Skat for et dødsbo.

Boslod Den del af et formuefællesskab, som en ægtefælle overtager efter deling i tilfælde af for eksempel et skifte ved den ene ægtefælles død. Normalt er det halvdelen af fællesboet, men kun solvente boslodder indgår i delingen.

Boudlæg Et dødsbo afsluttes uden skiftebehandling, når afdøde ikke ejede mere end hvad der kan betale begravelse mv. og herudover et mindre beløb, jf. dødsboskifteloven kap. 12.

Boudlæg skal ske til den eller de, der socialt var afdøde nærmest og ikke f.eks. til alle arvinger.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her