Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ah - An 


 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Aa - Ac 

Ad - Ae

Af - Ag

Ah - An

Ap - Au

Akkord

En økonomisk aftale med en persons kreditorer, så vilkårene for gældens betaling bliver ændret. Gælden bliver evetuelt nedsat.

Det kan ske som en frivillig akkord, en tvangsakkord eller en gældssanering. Man skal søge om tvangsakkord og gældssanering i skifteretten.

Akt Kopi af tinglyste dokumenter i Det Digitale Tinglysningssystem og i det forrige tinglysningssystem for Tingbogen for fast ejendom. Læs mere om de indskannede akter her

Aktindsigt
  1. Parternes ret - når en sag behandles hos en administrativ myndighed - til at se de akter, der er i sagen.

  2. I en sag ved domstolene - parternes og deres advokaters/forsvarers ret til at se de dokumenter, der fremlægges og til at se retsbogen og dombogen.

  3. i Tingbogen er alle aktuelt tinglyste dokumenter tilgængelige på www.tinglysning.dk. Aflyste dokumenter er overført til et historisk arkiv, og der kan kun laves en udskrift til dokumentets parter samt andre, der kan dokumentere at have en konkret retlig interesse i at få udleveret en udskrift til brug for en aktuel retssag, jf. tinglysningsloven § 50c.
Aktiv En ting af værdi, for eksempel fast ejendom, løsøre, tilgodehavender eller lignende.

Alderstid Så længe nogen kan huske, for eksempel alderstidshævd, hvor der først kan vindes hævd, når der ikke en nogen på egnen, som kan huske andet.

Allonge Andet ord for påtegning/tillæg.

Amortisation Et regelmæssigt afdrag på restgælden på et lån.

Anbringende

De forhold, som en part i en retssag mener kan være med til at vise, at pågældendes påstand er rigtig. Normalt skal man inden hovedforhandling indlevere et påstandsdokument, der ud over partens endelige påstand også skal omfatte de anbringender, som parten ønsker at fremhæve.

Andelsboligforening En forening, der ejer og driver en ejendom, hvor foreningens medlemmer bor i ejendommens lejligheder. Lejeloven har regler om. at lejere skal have tilbud om at købe ejendommen som andelsboligforening, hvis ejendommen bliver solgt.

Anke Når en dom afsagt i byretten ønskes efterprøvet i landsretten, sker det ved anke.

Ankepåtegning Påtegning på en dom om at dommen ikke er anket inden ankefristens udløb. Påtegningen skal ske af den ret, der har afsagt dommen .

Ankepåtegning skal være underskrevet af retten på dommen eller ved rettens underskrift af det det digitale tinglysningsdokument, der indeholder erklæring herom.

Anklager Den person, som i straffesager optræder på anklagemyndighedens vegne. Anklageren er juridisk uddannet. i visse sager kan anklageren være en politimand. Det forekommer oftest i bødesager.

Anmelderordning I det Digitale Tinglysningssystem kan virksomheder eller myndigheder blive godkendt som autoriserede anmeldere. En autoriseret anmelder kan underskrive pantedokumenter for debitor og kreditor i henhold til fuldmagt, men uden at registrere fuldmagt i Det Digitale Tinglysningssystem.  Læs mere her
Anlægsgæld Betegnelse for gæld vedrørende vej, kloak mv.

Anmærkningsfrit Et tinglyst dokument, der er tinglyst uden anmærkninger, eller hvor anmærkninger efterfølgende er slettet.

Annuitetslån Et lån, hvor tilbagebetalingen sker med lige store ydelser i hele lånets afdragsperiode. Afdragets størrelse vil således vokse i løbet af afdragsperioden, mens rentebetalingen vil falde i samme periode.

Ansvarsfraskrivelsesklausul Del af en aftale, hvor den ene parts ansvar efter de almindelige regler for ansvar i kontraktsforhold bliver fraveget. Blandt andet ved salg fra dødsbo kan man benytte sådan en klausul.

 

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her