Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Af - Ag 


 A B C D E F G H I J K L M N
 O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 Aa - Ac 

Ad - Ae

Af - Ag

Ah - An

Ap - Au

Afbestillingsret Når køber/bestiller har ret til at afbestille købet.

Afdrag Hel eller delvis tilbagebetaling af gæld.

Affektionsværdi En værdi, der ikke drejre sig om tingens handelsværdi. For eksempel kan indbo stort set uden handelsværdi have affektionsværdi for en afdøds arvinger.

Afhentningskøb En købsaftale, hvor køber skal hente det købte.

Afhjemling En syns- og skønsmand afgiver en syns- og skønsrapport. Det hedder afhjemling, når syns- og skønsmanden afgiver en forklaring i retten. Det sker normalt, når parterne ønsker at stille spørgsmål om rapporten.

Afhjælpningspligt En sælger har pligt til at reparere en solgt vare, hvis varen har en mangel, for eksempel hvis varen ikke fungerer.

Afhjælpningsret Når en sælger har ret til at reparere en solgt vare, hvor varen lider af en mangel.

Afkræftelse Ældre ord for omstødelse.

Aflysning Sletning i tingbogen. Kræver accept fra den berettigede - kreditor, påtaleberettigede mv. eller et retsligt skridt (mortifikation mm.).

Afståelse af arv Justitsministeriet kan beslutte, at staten vil afstå arv, som ellers ville tilfalde staten, til afdødes slægtninge eller andre nærtstående. Justitsministeriet kan endvidere beslutte ikke at rejse indsigelse mod et testamente, der ikke opfylder bestemte formkrav.

Afståelsesret Ret til at lade en anden træde i sit sted i kontraktsforhold, fx afståelsesret i lejekontrakt, hvor lejer i givet fald har ret at overdrage lejemålet til en anden lejer.

Aftægt Når køberen af en ejendom forpligter sig til at give sælger bolig, logi eller anden ydelse. Aftalen kan tinglyses som en servitut.

Aftægtsydelsen er en del af købesummen. Den bliver fastsat på baggrund af et skøn over, hvor længe forpligtelsen varer.

SKAT har tabeller for den forventede varighed. Disse tabeller tager udgangspunkt i alderen på den person, som er berettiget til ydelsen.

Afvisning
  1. Tinglysningsretten kan afvise at tinglyse et dokument, hvis der er mangler ved dokumentet der gør, at det ikke kan tinglyses endeligt eller med frist. Der kan bl.a. være tale om, at den person, der råder over ejendommen/rettigheden, ikke kan få sin ret registreret i tingbogen, eller at der er tinglyst en form for rådighedsbegrænsning.

  2. En afgørelse, hvor dommeren af formelle grunde afviser en sag, for eksempel hvis en sagsøger ikke betaler retsafgift eller ikke afleverer et processkrift
Agent provokateur En person A, som får en anden person B til at begå en strafbar handling. A's formål er, at B skal blive straffet.

Til top Sidst opdateret: 12-08-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her