Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forberedelse 

Den, der anlægger sagen, kaldes sagsøger, og den, der stævnes, kaldes sagsøgte. Sagsøger skal oprette sin sag på minretssag.dk. Derefter får den sagsøgte tilsendt en stævning og en skriftlig vejledning. Denne vejledning bør læses grundigt.

Sagsøgtes første processkrift hedder et svarskrift. Sagsøgers andet processkrift hedder en replik, mens det andet processkrift fra sagsøgte, hedder en duplik. I visse sager kan man godt fremlægge yderligere processkrifter.

Retten fastsætter en frist på mindst 2 uger, inden for hvilken sagsøgte skal sende eller indlevere sit svarskrift til retten med kopi til sagsøger. I retsplejelovens § 351 er anført, hvad et svarskrift skal indeholde.

Efter loven skal et svarskrift blandt andet indeholde:

  • sagsøgtes påstand
  • sagsøgtes eventuelle modkrav
  • sagsøgtes postadresse i Danmark
  • en beskrivelse af sagen set fra sagsøgtes side, herunder de faktiske og retlige omstændigheder
  • en liste over de dokumenter og andre beviser sagsøgte ønsker at fremføre under sagen
  • sagsøgtes forslag til sagens behandling, herunder forslag til temaer til drøftelse på det forberedende møde.

Der kan benyttes en svarskriftblanket.

Når svarskriftet er modtaget, indkalder retten parterne til et forberedende møde, jf. retsplejelovens § 353, medmindre retten finder, at et sådant møde er overflødigt. På mødet skal det typisk drøftes, hvordan parterne forholder sig til sagens faktiske og retlige omstændigheder, tilrettelæggelse af sagens yderligere forberedelse, herunder om der skal afholdes syn og skøn og formuleringen af spørgsmål i den anledning samt tilrettelæggelse af og tidspunktet for hovedforhandlingen. Endvidere vil det på dette møde kunne drøftes, om der er muligheder for at forlige sagen.

Retten kan indkalde parterne til yderligere forberedende møder, ligesom retten kan pålægge parterne at afgive yderligere processkrifter, herunder et endeligt påstandsdokument, der skal indeholde parternes påstande, begrundelse for påstandene og oplysninger om, hvilke dokumenter og andre beviser, parterne ønsker at fremføre under hovedforhandlingen.

Hvis en part ikke kommer til de møder, som retten har indkaldt til eller ikke overholder frister for indgivelse af processkrifter, kan dette få udeblivelsesvirkning i den forstand, at retten kan afvise sagen, hvis sagsøgeren udebliver og kan dømme i overensstemmelse med sagsøgerens krav, hvis det er sagsøgte, der udebliver. Det er derfor yderst vigtigt at komme til de indkaldte møder og overholde de pålagte frister.

Retten kan bestemme, at en part skal lade sig repræsentere af en advokat under sagen. Dette kaldes et advokatpålæg. Et sådant pålæg kan gives, hvis retten mener, at en person eller et selskab ikke er i stand til at føre sagen på en hensigtsmæssig måde uden hjælp fra en advokat.

Til top Sidst opdateret: 01-01-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her