Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dokumenter vedlagt anmodningen 


Anmodningen skal være vedlagt:
  • Kopi af det/de pantebrev(e), der skal mortificeres.

    Pantebrevet kan foreligge som en bekræftet kopi fra Tinglysningsretten. Hvis der er tale om en udskrift af akten, skal denne være bekræftet af den advokat, der har indsendt den, ligesom det skal være anført, hvilken dato udtræk af akten er sket.

    Hvis det ikke er muligt at fremsende en kopi af pantebrevet, skal der foreligge en bekræftelse fra Tinglysningsretten på, at akten er bortkommet, ligesom der skal fremsendes en beskrivelse af dokumentet med oplysning om pantebrevstype, hovedstol, rentevilkår og øvrige vilkår. Der skal endvidere oplyses om, hvilken eller hvilke ejendomme der er pant i.

  • En tingbogsattest for ejendommen.

  • En erklæring fra ejendommens ejer om, at vedkommende er underrettet om mortifikationssagen, at vedkommende ikke er i besiddelse af pantebrevet og eventuelt, at vedkommende ikke har rettigheder over eller i henhold til dokumentet (er debitor et selskab, skal der medsendes en tegningsudskrift, der ikke må være mere end 1 måned gammel).

  • En tilsvarende erklæring fra rettighedshavere, herunder navnlig banker, der har tinglyst underpant i pantebrevet. Det er vigtigt, at der medsendes en eventuel overdragelseserklæring (transport) mellem bankerne, og at erklæringen er underskrevet af ansatte fra banken, som er angivet med stillingsbetegnelse.

  • Hvis debitor/kreditor er afgået ved døden, skal der være en kopi af skifteretsattesten for de pågældende og eventuelle skifteretsfuldmagter.

  • Hvis mortifikationen skal gennemføres med forkortet varsel, hvilket vil sige, at det kan ske allerede efter 3 måneder (se nærmere herom nedenfor), skal der medsendes en bankgaranti på hovedstolen med tillæg af et års rente. Garantien skal være gældende i 13 måneder fra tidspunktet for indrykning i Statstidende (indrykning sker alene en gang i kvartalet).
Til top Sidst opdateret: 19-11-2013 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her