Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kendte fejl og mangler 

Se fejl og mangler på minretssag.dk. Listen opdateres løbende, efterhånden som fejlene bliver opdaget og rettet.

Rettelser

Der er ikke foretaget rettelser med opdateringen den 18. marts 2020 kl. 18.00 i forhold til nedenstående.

 

Kendte fejl og mangler

Der vil fortsat være følgende væsentlige fejl og mangler:

 

Advisering og påmindelser
Der er på nuværende tidspunkt følgende udfordringer med adviseringer:

 • Påmindelse om kommende frist sendes kun til den fristansvarlige.
 • Der sendes advisering til parterne, hvis en part eller anden sagsdeltager indleverer en meddelelse, hvor der vinges af ved, at ”Ingen udover retten” skal være modtager.


Advokater med samme CVR

Hverken Civilsystemet eller minretssag.dk kan desværre håndtere, hvis der er tilknyttet flere advokater med samme CVR.nr. på samme sag – dette gælder både, hvis de repræsenterer parter på samme ”side” og hvis de repræsenterer parter på hver sin ”side” af sagen.

Hver sin side:

Såfremt både sagsøger og sagsøgte er repræsenteret ved advokater med samme CVR.nr. tilknyttet, anbefaler vi følgende omgåelse:

 

Oprettelse/kvalitetssikring af sagen

 1. Sagsøger og sagsøgers advokat oprettes på normal vis.
 2. Sagsøgte oprettes på normal vis.
 3. Sagsøgtes advokat tilføjes som "Anden partsrepræsentant" og "virksomhed" med angivelse af advokatfirmaets CVR.nr. Ved "Andet virksomhedsnavn eller binavn" indtastes advokatens navn: "Advokat Navn Efternavn".

Når man indtaster CVR.nr. på begge sider, vil systemet, når advokatfirmaet logger ind, nogle gange opfatte dem som repræsenterende sagsøger og nogen gange som repræsenterende sagsøgte.

 

Derudover gælder nedenstående anbefaling uanset om advokaterne befinder sig på samme side eller på hver sin side:


Indlæsning af dokumenter
Når advokaterne skal indlæse dokumenter på sagen, anbefales det, at de anfører, hvem de indsender på vegne af i selve dokumentet.

 

J.nr.
På grund af den manglende konsistens ved login kan oplysningerne om journalnummer vises som kommende fra den anden advokat på sagen – dette gælder også for så vidt angår adviseringsmail, hvoraf journalnumre fremgår.


Afsluttede sager
Ved filtrering på sager, der har status ”afsluttet”, er det ikke muligt at se parternes navne i den viste liste.

 

Appel- adgang til sagen

Når en appel oprettes fra www.minretssag.dk vil sagens parter kunne se appelsagen idet øjeblik den sendes til retten.

Når retten i 1. instans godkender sagen og overfører sagen til appelretten vil sagens parter IKKE kunne se appelsagen FØR appelretten har godkendt sagen, medmindre sagens parter på www.minretssag.dk i listevisningen over "Sager" fravælger filteret "Under tilrettelse".


Frister
Frist-oversigten kan indeholde frister på sager, selvom advokaten/partsrepræsentantens rolle på sagen ikke længere er aktiv. Dette opstår, hvis retten har oprettet en frist til parten og herefter passiveret advokaten. 


Kvittering for betaling og indlevering af sag
Når en bruger efter sagsoprettelse og betaling trykker på knappen "Tilbage til kvittering" fremkommer følgende fejl: "Handlingen er afsluttet og kan derfor ikke længere tilgås".

Anbefalet arbejdsgang: Åbn den konkrete sag og gå til fanen "Kvitteringer", hvor "Kvittering for modtagelse af sag" og "Betalingskvittering" er gemt

Kvittering

Kvitteringer for oprettelse af sag, for betaling og for tilføjelse af dokumenter på sagen kan ses af begge parter - og ikke kun den part der foretager handlingen. Det er dog IKKE muligt for andre end den part, der har foretaget handlingen, at åbne og læse dokumentet.


Oprettelse af sag

Der fremkommer systemfejl, hvis man trykker på linket "Tilføj værge/mandatar" under oprettelse af en part.

Anbefalet arbejdsgang: Tilføj værge/mandatar under punktet "Værge/mandatar".

 

Påstandsændring
Det er ikke muligt for sagsøger og sagsøgte at ændre påstand på henviste sager.

Anbefalet arbejdsgang: Gør retten opmærksom på påstandsændringen og bed dem foretage ændringen på sagen.


Retsafgift
Det opleves, at retsafgiften på minretssag.dk runder ned til nærmeste 10’er i stedet for op.

Anbefalet arbejdsgang: Ving af ved ”Indtast en anden retsafgift” og angiv det korrekte beløb.


Rettighedsgrupper
På nuværende tidspunkt kan man ikke både opnå særlige rettigheder ved afkrydsning ved "upload" og "betaling". Hvis man vil kunne begge dele, skal man ikke foretage nogen afkrydsning (afkrydsningsmulighederne i generelle grupper skal være blanke).

Når der ligger en ubetalt afgift ,kan alle se og tilgå sagen, uanset hvilken rettighedsgruppe sagen ligger i. Det gør ligeledes ingen forskel, om man har fuld eller begrænset adgang, når man bruger den lukket model. Det øjeblik retsafgiften er betalt, fremgår sagen kun hos de brugere, som tilhøre den rettighedsgruppe, sagen er placeret i. 

Anbefalet arbejdsgang: Betal retsafgiften ved sagens oprettelse.

Sambehandling
I sager, der sambehandles, oplever enkelte brugere problemer med at indlæse dokumenter til flere sager på én gang. Dokumenterne skal i stedet indlæses på hver enkelt sag.


Seneste aktiviteter

Det opleves, at ”Seneste aktiviteter” på sagen ikke opdateres, hvis sagen er afsluttet.


Øvrige sagsdeltagere
Som ”Øvrig sagsdeltager” kan man ikke indlevere processkrifter.

Anbefalet arbejdsgang: Indlever processkriftet som en meddelelse.

 

Domstolene beklager den ulejlighed dette skaber. Fejlene bliver rettet hurtigst muligt.

 

Opmærksomhedspunkter:

 

Betaling af retsafgift

Du kan betale på minretssag.dk med Visa/Dankort, Dankort samt MobilePay. Der opkræves ikke gebyrer hos betaleren ved anvendelse af disse betalingsmidler.

Du kan for tiden ikke betale med andre kort (kreditkort) på minretssag.dk. Det skyldes, at betalingsmodulet på minretssag ikke kan håndtere de nye regler for gebyrbetaling. Læs mere under spørgsmål & svar til retsafgift. 

Domstolsstyrelsen arbejder på at få fjernet alle betalingsgebyrer for private forbrugere (med betalingskort udstedt indenfor EU). Indtil det er på plads, henviser styrelsen til gebyrfri betaling med Dankort, Visa/Dankort eller MobilePay.

Indtil der igen åbnes for betaling med andre kort på minretssag.dk, vil det i en overgangsperiode være muligt at betale med bankoverførsel direkte til retten.  

Modtager man en frist til betaling af retsafgift uden en opkrævning af retsafgiften, kan man ikke betale retsafgiften via minretssag.dk. Send en meddelelse til retten herom via sagen på minretssag.dk, så vil retten oprette en opkrævning til brug for din betaling.

 

Udenlandsk advokat med dansk CVR-nr.
Udenlandske advokater, der er tilknyttet et dansk CVR.nr., skal oprettes som "Anden partsrepræsentant" af typen "Virksomhed"
med angivelse af advokatfirmaets CVR.nr. Der skal ikke søges efter CVR.nr. Den udenlandske adresse skal indtastes
manuelt. Ved "Andet virksomhedsnavn eller binavn" kan indtastes advokatens navn: "Advokat Navn Efternavn".

 

Årsopgørelse og anmodning om fri proces
For at anmode om fri proces skal man trykke ”tilføj dokument” og vælge dokumenttype ”meddelelse”, da det her er muligt at vælge, at det kun er retten, der skal kunne se årsopgørelsen.

 

Anlæggelse af konkurskarantænesager
Sager om konkurskarantæne efter konkurslovens kapitel 20 kan alene anlægges af kurator. Kurator skal derfor oprette sagen på følgende måde:

Ved sagsøger:

 • Vælges partstype person, da sagsøger er kurator.
 • Ved ”Navn” angives: ”Advokat Navn Efternavn som kurator i Virksomhedsnavn under konkurs”.
  Obs - hvis virksomhedens navn indeholder tal - skal der blot udfyldes "Advokat Navn Efternavn som kurator".
 • Feltet ”CPR-nr.” behøves ikke udfyldt.
 • Ved ”Virksomhedsnavn eller anden betegnelse” angives kurators navn efterfulgt af virksomheden under konkurs’ navn og cvr.nr.: ”Advokat Navn Efternavn som kurator i Virksomhedsnavn under konkurs (CVR. xxxxxxxx)”.
 • Der vinges af ved ”Ukendt/beskyttet adresse”.

Ved advokat:

 • Kurator oprettes som advokat for sagsøger på almindelig vis med advokatfirmaets adresse og CVR.nr.

De øvrige punkter anføres som sædvanligt og sagen anlægges.

Bemærk at der pt. er begrænsninger på antal tegn i felterne ”Navn” og ”Virksomhedsnavn eller anden betegnelse”, hvorfor forkortelser da kan blive nødvendige. Angiv i så fald det fulde navn ved ”Kort beskrivelse”.

 

Indlæsning af filer
Alle filer, som indlæses på minretssag.dk, skannes for virus. Det betyder desværre, at man ved indlæsning af flere filer i én arbejdsgang vil kunne risikere at skulle starte forfra, hvis blot en enkelt fil fjernes som følge af virustrussel.
Man kan komme uden om dette problem ved at indlæse sine filer én ad gangen. Man vælger ”Tilføj fil”, tilretter data om filen, hvis det er nødvendigt, og dernæst trykkes fortsæt og man bringes til næste trin. Man kan klikke tilbage igen ved at trykke på Bilag-menuen i venstre side af skærmen.

 

Udbedring af fejl og mangler
Ved frist på udbedring af fejl og mangler finder man stævningen til rettelse under ”Kladder” på portaloverblikket.  

Man kan også håndtere fristen for udbedring af mangler. Herved åbnes et nyt billede med kladde af stævningen til rettelse. Efter rettelse sendes sagen til retten igen ved at trykke på ”Anlæg sagen”.

For at se hvilke udbedringer retten ønsker, skal man åbne sagen og gå i fanen ”Dokumenter og meddelelser”. Vælg underfanen ”Korrespondance” og finde rettens brev om udbedring af mangler. 

 

Fristen er ved at blive håndteret
Nogle brugere oplever at få meddelelse om, at man ikke kan håndtere en frist, idet "En sagsdeltager er ved at håndtere fristen og der er dannet en kladde, som findes hos vedkommende i kolonnen "Kladder" på forsiden.  Dette kan skyldes, at en anden bruger i virksomheden eller klienten har opstartet, men ikke gennemført handlingen.  Handlingen er gemt under "Kladder" på portaloverblikket. Du kan enten fortsætte arbejdet med kladden eller slette kladden, for at kunne håndtere fristen. Hvis det er din klient, der har dannet kladden, skal du bede din klient om at slette kladden, før du kan håndtere fristen. Du kan evt. også kontakte retten og bede dem om at afbryde fristen og oprette en ny frist.

 

Anmodning om genoptagelse af sag
Ved anmodning om genoptagelse sender man en meddelelse til retten via sagen på minretssag.dk, hvori man anmoder om genoptagelse og angiver en begrundelse. Man skal IKKE vælge "Opret appel".

 

Appel
Appel af en ikke-digitaliseret sag sker via evt. mail til retten, som derefter digitaliserer sagen, der sendes til Landsretten.

Ved appel er det ikke muligt for indstævnte/indkærede at tilføje svarskrift på sagen, før der er oprettet en frist til svarskrift i appelinstansen. Hvis du ønske at indgive et svarskrift, og der endnu ikke er givet frist til svarskrift på minretssag.dk, skal du derfor kontakte appelinstansen, så de kan oprette muligheden for at indlevere svarskrift for dig.

 

Advisering og påmindelser

Advisering: Adviseringen er en besked om, at der er nyt i sagen, og sendes, når retten eller en sagsdeltager har foretaget sig noget på sagen. Adviseringer sendes til e-boks eller – hvis du selv har angivet anden adviseringsmail på minretssag.dk - til denne mailadresse i stedet.

For at undgå at sagsdeltagerne modtager for mange adviseringse-mails, sendes der kun én advisering pr. dag kl. 17 pr. sag, hvori der er sket noget nyt. Der adviseres ikke om hver enkelt handling på sagen. Du er derfor nødt til at orientere dig om det nye på sagen ved at åbne sagen på minretssag.dk.

Ved advisering om ny frist i sagen vil alle med adgang til at se fristen blive adviseret.

Påmindelser: Påmindelsen er en besked om, at en frist udløber, eller at der afholdes retsmøde i sagen. Påmindelser sendes til e-boks eller – hvis du selv har angivet anden adviseringsmail på minretssag.dk - til denne mailadresse i stedet. Påmindelsen udsendes tre dage før fristens udløb eller tre dage forud for, at retsmødet afholdes. Advisering med påmindelser om retsmøder og frister udsendes individuelt og løbende på hver sag.

OBS: Advokater, der er tilknyttet flere arbejdspladser, skal være opmærksom på eventuelt at rette deres mailadresse til advisering. Advokatsamfundet undersøger, om det kan lade sig gøre, at samme advokat har forskellige mailadresser på tværs af forskellige arbejdspladser.

 

Kontonummer
Advokatsamfundet ligger ikke inde med oplysninger om advokatkontorernes kontonumre.

Det er på nuværende tidspunkt ikke et felt, advokaterne kan udfylde på portalen. Det er noteret som et ønske til videreudvikling.

Hvis der skal ske udbetaling til advokaten, må rettens medarbejder i de konkrete situationer kontakte advokatkontoret og få kontonummeret oplyst, såfremt det ikke kendes i forvejen.

 

Ændring af kontaktoplysninger
Man kan ændre egne kontaktoplysninger, f.eks. J.nr. eller adviseringsmail, via ”Mine oplysninger”. Du ændrer egne oplysninger i oversigten over sagsdeltagere ved først at markere dig selv i oversigten og vælge "mine oplysninger". Du kan kun ændre egne oplysninger.

 

Rettighedsstyring
Nye sager, der oprettes mod en virksomhed/myndighed, eller hvor en advokat i advokatvirksomheden er oprettet som advokat for sagsøgte, vil som udgangspunkt kunne ses af alle medarbejdere fra virksomheden/advokatfirmaet, som tilgår minretssag.dk, indtil virksomhedens administrator har tilknyttet rettighedsgrupper på sagen. Man kan som virksomhed i stedet tilvælge en lukket model, hvorefter adgangen til nye sager uden rettighedsgrupper begrænses til brugere med administratorrettigheder. Vælger man den lukkede model vil man skulle tildele rettighedsgrupper for at medarbejderne kan se sagen.

Virksomhedens brugere med administratorrettigheder kan foretage valget af lukket model på minretssag.dk på knappen "Rettighedsmodel", der findes på oversigten over sager.

I Nets Rettighedsstyring, kan virksomhedens NemID-administrator tillægge en medarbejder den generelle gruppe/rolle ”Upload” i de situationer, hvor medarbejderen skal kunne tilføje dokumenter til virksomhedens sager samt tilknytte relevante metadata. Generelle grupper/roller virker på tværs af rettighedsgrupper. Denne rolle giver imidlertid også adgang til at ændre påstand, ligesom rollen kan se alle sagens oplysninger og dokumenter. Dette skal tages med i betragtning, når man vælger hvilke medarbejdere, der evt. skal tildeles rollen ’Upload’.

Læs nærmere om Nets rettighedsstyring.

Til top Sidst opdateret: 18-03-2020 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her