Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagkyndige i småsagsprocessen  

Småsagsprocessen er en forenklet retssagsprocedure, der som udgangspunkt finder anvendelse i civile sager for krav uden økonomisk værdi eller krav med en økonomisk værdi af højst 50.000 kr.

I småsager kan retten beslutte, at der skal indhentes en sagkyndig erklæring, som så vil indgå som et af beviserne i sagen. Dette sker som udgangspunkt ved, at retten skriftligt formulerer nogle spørgsmål til en sagkyndig person eller organisation, som retten vælger. Den sagkyndige angiver herefter et prisoverslag for besvarelsen, som retten skal acceptere. Først herefter udarbejder den sagkyndige en erklæring med svar på de spørgsmål, retten har stillet.

Retterne anvender fortrinsvis de sagkyndige, som Domstolsstyrelsen har beskikket.

Du kan læse mere om hvervet som beskikket sagkyndig i småsagsprocessen i Domstolsstyrelsens vejledning, som du kan finde her. Du kan også læse mere om proceduren for afgivelse af sagkyndige erklæringer i småsagsprocessen i bekendtgørelse nr. 1297 af 20. november 2007, Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved sagkyndig oplysning af sager i småsagsprocessen.

Beskikkelse
Domstolsstyrelsen beskikker sagkyndige til småsagsprocessen i medfør af retsplejelovens § 404, stk. 3. Beskikkelsen gælder for 4 år og er frivillig, forstået på den måde at du altid kan bede Domstolsstyrelsen om at blive fritaget for beskikkelsen igen. Der afholdes en beskikkelsesrunde ca. hvert 2. år. Seneste beskikkelsesrunde var i sommeren 2016. Når Domstolsstyrelsen søger nye sagkyndige til småsagsprocessen, vil det fremgå af www.domstol.dk.

Domstolsstyrelsen indhenter straffeattester på de ansøgere, som Domstolsstyrelsen umiddelbart ønsker at gå videre med. Domstolsstyrelsen sender derefter ansøgninger i høring hos de relevante brancheorganisationer. Herefter træffer Domstolsstyrelsen afgørelse om, hvorvidt, der skal ske beskikkelse eller ej.

Domstolsstyrelsen har tidligere også beskikket fagkyndige tillidsmænd i henhold til konkurslovens § 164. Bestemmelsen er den 1. april 2011 ophævet, som følge af indførelsen af regler om rekonstruktionsbehandling i konkurslovens afsnit I A. Domstolsstyrelsen beskikker derfor ikke længere fagkyndige tillidsmænd i henhold til konkurslovens § 164.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Linnea Bluitgen på e-mail libl@domstolsstyrelsen.dk

 

Til top Sidst opdateret: 19-10-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her