Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Opslag af ledige beneficier 
01-03-2013 

Hermed opslås 2 ledige stillinger ved Retten i Randers som offentlig forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces.

Ved Retten i Randers skal antages 2 advokater til beskikkelse som offentlig forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces. Antagelsen medfører pligt til personligt at give møde i de tildelte sager, og der tages forbehold om rejseudgifter i medfør af retsplejelovens § 333, stk. 1, jf. § 741, stk. 1.

Det afgørende hensyn ved antagelse af en beneficeret advokat er ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har erfaring med straffesager og strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. I øvrigt lægges der vægt på ansøgerens kvalifikationer som procederende advokat, således som disse kvalifikationer fremstår for de pågældende dommere.

Herudover lægges der vægt på køn, alder og hensynet til den geografiske spredning af advokater i retskredsen.
 

Der henvises til Justitsministeriets cirkulæreskrivelser af 3. juni 1971 og 8. juli 2002 om antagelse af offentlige forsvarere og advokater til at udføre sager for parter, der har fri proces.

Efter ansøgningsfristens udløb udarbejder præsidenten ved Retten i Randers og præsidenten for Vestre Landsret hver en indstilling til Justitsministeriet, der forelægger ansøgningerne for Advokatrådet, før Justitsministeriet træffer afgørelse.

Ansøgning skal stiles til Justitsministeriet og indleveres til Retten i Randers, Nørregade 1, 8900 Randers, senest den 29. marts 2013.


Retten i Randers, den 1. marts 2013.

Til top Sidst opdateret: 01-03-2013 
Retten i RandersseperatorNørregade 1seperator8900 Randers C.seperatorTelefon: 99688600seperatorEmail: randers@domstol.dk