Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om forsøg på manddrab ved brug af gift 
27-06-2014 

Retten i Randers afsagde den 26. juni 2014 dom i en meget omtalt sag vedrørende forsøg på manddrab ved brug af giften abrin.
 

Tiltalte blev fundet skyldig og idømt en straf på 3 års fængsel.

Tiltalen i sagen lød i anonymiseret form således:

1.

straffelovens § 237, jf. § 21, forsøg på manddrab,

ved i perioden fra den 11. september 2013 og frem til den 29. januar 2014 at have forsøgt at dræbe en ikke nærmere identificeret person med forbindelse til . . . , idet han i december 2013 over internettet via Tor-netværket to gange bestilte giftstoffer, hvorefter han i januar 2014 modtog 4 ml abrin, som han i perioden mellem den 7. og den 29. januar 2014 opbevarede på sin bopæl, . . . , ligesom han, bl.a. ved at antage en privatdetektiv forsøgte at fremfinde identiteten på personen med forbindelse med . . . , samt forsøgte at antage en lejemorder, alt med henblik på at dræbe den uidentificerede person ved brug af giftstoffet, hvilket dog mislykkedes, idet identiteten på personen ikke blev fastslået i tiden frem til den 29. januar 2014, hvor han blev anholdt af politiet.


2.

bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale § 24, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 4, jf. § 1, jf. bilag 1, litra d, nr. 12, jf. til dels straffelovens § 21,

ved under skærpende omstændigheder i perioden mellem den 7. og den 29. januar 2014 på sin bopæl, . . ., forsætligt og uden forudgående tilladelse at have været i besiddelse af 4 ml abrin under de i forhold 1 nævnte omstændigheder med henblik på at volde skade på en anden person, hvilket dog mislykkedes som beskrevet i forhold 1.

 

Af præmisserne for afgørelsen fremgår det, i anonymiseret form:

”Det fremgår af de fremkomne oplysninger, at tiltalte i juli 2013 på hjemmesiden Anastasiadate.com fik kontakt til . . . , som han på grundlag af deres mailkorrespondance meget hurtigt forelskede sig i. Det fremgår videre, at . . .  fra september 2013 og frem skrev til tiltalte om en tidligere kæreste, som havde taget kontakt til hende, og som hun nu igen var blevet interesseret i og omgikkes med. Tiltalte har forklaret, at dette slog hans verden itu, og at han i slutningen af oktober 2013 overvejede og i en notesbog nedfældede sine tanker om, hvorledes han kunne sætte denne tidligere kæreste ud af spillet, herunder om fornødent ved at dræbe ham.  Tiltalte har forklaret, at han den aften i oktober, hvor han nedfældede sine tanker i notesbogen, traf en beslutning om at ville slå vedkommende ihjel, hvis det kom dertil.  Det fremgår af notaterne i notesbogen, at tiltalte gjorde sig detaljerede overvejelser om mulighederne for at skade eller dræbe den pågældende mand, herunder ved eksplosion, trafikuheld, brug af "hit-men", adrenalin eller madforgiftning. Tiltalte kontaktede i fortsættelse heraf først en detektiv i Randers og siden den 9. november 2013 en russisk detektiv . . . , der skulle udfinde identiteten på den pågældende mand, idet tiltalte samtidig foretog sine egne undersøgelser i så henseende. Tiltalte har oplyst, at han har betalt den russiske detektiv i alt ca. 30.000 kr. for hans arbejde. Tiltalte kontaktede endvidere omkring den 10. november 2013 en tidligere græsk soldat, . . . , der søgte arbejde på nettet, og tilbød ham et job, bestående i at ”gribe til handling” over for en mand i formentlig Tyrkiet og ”gå ud over loven” for at løse problemet, med ”store risici”, men også ”godt betalt”. Tiltalte har til politiet ifølge politirapport forklaret , at han med sin henvendelse til . . . søgte en person, der kunne agere lejemorder. Tiltalte foretog også andre undersøgelser, idet han via det såkaldte Tor-netværk, der skjuler brugernes ip-adresser, bl.a. fik kontakt til to sælgere af giftstoffet abrin, hvis egenskaber tiltalte undersøgte på nettet.  Han blev derved klar over, at stoffet kunne dræbe mennesker. Tiltalte bestilte og betalte i december 2013 for levering af det pågældende giftstof hos to forskellige sælgere. Dette kostede tiltalte i alt ca. 14.400 kr. i bitcoins, som er en anonym digital valuta. Tiltalte modtog kun den bestilte gift fra den ene af sælgerne, der havde oplyst, at der var nok til et 400 punds mål. Giften blev leveret på tiltaltes adresse omkring den 7. januar 2014, hvorefter han opbevarede det i sit soveværelse indtil anholdelsen den 29. januar 2014. De analyser, som Center for Biosikring og -Beredskab under Statens Seruminstitut efter anholdelsen har foretaget af stoffet, har vist, at det indeholder mellem 2 – 20 dødelige doser abrin.

Retten finder det under disse omstændigheder bevist, at tiltalte efter straffelovens § 21, stk. 1, jf. § 237, har gjort sig skyldig i forsøg på manddrab som anført i forhold 1, hvorved retten navnlig har lagt vægt på tiltaltes beslutning om at slå . . . s eks-kæreste ihjel om nødvendigt, sammenholdt med tiltaltes intensive bestræbelser på at udfinde identiteten på den pågældende mand, og med tiltaltes indkøb af dødelige doser gift til brug for et sådant drab. Retten finder det i denne forbindelse uden betydning, hvorvidt det tiltænkte offer er en faktisk eksisterende person, idet tiltalte efter de fremkomne oplysninger utvivlsomt har opfattet vedkommende som sådan.

Tiltalte har forklaret, at han på anholdelsestidspunktet den 29. januar 2014 havde opgivet at dræbe . . . s eks-kæreste. Tiltalte har afgivet flere forklaringer om, hvornår han kom til denne beslutning. Han har oplyst, at samtaler med hans psykolog i december 2013 fik ham til at forstå, at han var på vildspor. Han har endvidere oplyst, at det var efter hjemkomsten i slutningen af december 2013 fra rejsen til . . . s hjemby Odessa, hvor hun ikke ville mødes med ham, at han lagde planerne om at slå nogen ihjel bag sig, fordi det gik op for ham, at . . .  reelt ikke ville ham, uanset om eks-kæresten var der eller ej. Tiltalte har ligeledes forklaret, at det var efter, at han fik kontakt til en anden pige, . . . , på Anastasiadate.com 10 – 12 dage inden anholdelsen, at han opgav at gennemføre drabet på . . . s eks-kæreste. Tiltalte har også sagt, at tanken om at dræbe nogen aftog løbende.

Tiltalte fandt ikke anledning til inden anholdelsen den 29. januar 2014 at destruere abrinen, der var modtaget omkring den 7. januar 2014, selvom han var bekendt med, at dette bl.a. kan ske ved kogning, og selvom han ifølge dele af sin egen forklaring modtog den på et tidspunkt, hvor han allerede havde opgivet at slå nogen ihjel.

Efter indholdet af tiltaltes korrespondance med . . . kan det konstateres, at han fortsat frem til sin sidste mail af 28. januar 2014 erklærer hende sin dybtfølte kærlighed og i øvrigt den 28. januar 2014 oplyser hende om, at hun ved en guldsmed i Odessa kan hente det smykke, han har bestilt til hende, og som han ifølge sin egen forklaring havde betalt 15 – 20.000 kr. for. Han omtaler ikke for hende, at han har fået kontakt til en anden pige, . . . .

Efter indholdet af tiltaltes korrespondance med detektiven . . . kan det konstateres, at han frem til sin sidste mail af 20. januar 2014 fortsætter sine egne undersøgelser af, hvem . . . s eks-kæreste kan være, og at han anmoder detektiven om ligeledes at fortsætte sine undersøgelser heraf, rettet mod konkrete personer, som tiltalte oplyser navnet på.

Tiltaltes oplysning om, at han havde opgivet tanken om at dræbe . . . s eks-kæreste, ses således ikke underbygget af hans adfærd i perioden fra giftens modtagelse omkring den 7. januar 2014 til anholdelsen den 29. januar 2014.Retten finder herefter ikke, at der foreligger frivillig tilbagetræden fra forsøg, jf. straffelovens § 22.

Tiltalte findes derfor skyldig i forhold 1 efter anklageskriftet.

I forhold 2 findes tiltalte på baggrund af de fremkomne oplysninger skyldig som tiltalt, bortset fra at der ikke er tale om forsøg. Retten har lagt vægt på, at overtrædelsen er begået forsætligt og med henblik på at forvolde væsentlig skade på person.Tiltalte er ved mentalundersøgelsen fundet omfattet af straffelovens § 69, men der har ikke kunnet peges på foranstaltninger, som kunne være mere formålstjenlige end almindelig straf.Straffen fastsættes herefter til fængsel i 3 år, jf. straffelovens § 237, jf. § 21, stk.1, og bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale § 24, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 4, jf. § 1, jf. bilag 1, litra d, nr. 12.Retten har ved fastsættelsen af straffen anset anskaffelsen af 2 - 20 doser dødelig abrin som en skærpende omstændighed. Retten har i formildende retning lagt vægt på, at offerets identitet endnu var ukendt for tiltalte på anholdelsestidspunktet, ligesom der i øvrigt kan herske tvivl om, hvorvidt vedkommende er en faktisk eksisterende person, samt på, at tiltalte, efter sin særlige personlighed, har handlet under indflydelse af stærk sindsbevægelse, jf. straffelovens § 21, stk. 2, § 83, og § 82, nr. 7.”

 

Til top Sidst opdateret: 27-06-2014 
Retten i RandersseperatorNørregade 1seperator8900 Randers C.seperatorTelefon: 99688600seperatorEmail: randers@domstol.dk