Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Information fra fogedretten omkring tvangsauktioner og moms 
23-06-2017 

Vi har fået en ændring i momsloven pr. 1. juli 2017, som betyder, at fogedretterne i tvangsauktioner fremadrettet skal sørge for, at opkræve momsen og viderebetale denne til SKAT.
Bestemmelsen ser således ud - momsloven er ved lov nr. 474 af 17. maj 2017 blev ændret, således at der som en ny bestemmelse blev indsat § 46 b.

 

§ 46 b. Betaling af afgift påhviler fogedretterne eller autoriserede auktionsledere ved afgiftspligtige leverancer, er foretages ved tvangsauktion.

Stk. 2. Fogedretter og autoriserede auktionsledere skal indberette oplysninger om de foretagne tvangsauktioner, der er omfattet af stk. 1, og indbetale afgiften inden 8 uger efter auktionens slutning til told- og skatteforvaltningen. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvilke oplysninger fogedretter og autoriserede auktionsledere skal indberette til told- og skatteforvaltningen, herunder hvordan oplysninger skal indberettes.

Stk. 3. Rekvirenten af en tvangsauktion hæfter solidarisk for betaling af afgiften med den afgiftspligtige person, hvis faste ejendom, medfølgende løsøre eller separate løsøre sælges på tvangsauktion, når rekvirenten forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger om tvangsauktionens afgiftsmæssige behandling.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke, hvis tvangsauktionssalget sker fra et fællesbo m.v., der behandles ved bobehandler, et dødsbo, der behandles ved bobestyrer, eller et konkursbo, eller i tilfælde, hvor den afgiftspligtige person, hvis faste ejendom, medfølgende løsøre eller separate løsøre sælges på tvangsauktion, er under rekonstruktionsbehandling.

 

Hvad der er momsbelagt reguleres af momslovens §13, stk. 1, nr. 9, hvor fremgår, at

 Levering af fast ejendom er fritaget for moms. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a)       Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b)      Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.

Momsforpligtelsen afgøres af skyldnerens forhold.

 

Skatteministeriet har oplyst, at de vil udarbejde en vejledning til rekvirenterne om, hvornår et salg kan tænkes at være momspligtigt. Denne er dog ikke lavet endnu.

 

Vær opmærksom på undtagelsen i momslovens § 46b, stk. 4, jf. ovenfor – når vi har at gøre med auktioner på vegne af bobehandler (ægtefælleskifter), bobestyrerboer, konkursboer og rekonstruktioner, så er disse ikke momsbelagt.

 

Rekvirenten er pligtigt til at undersøge momsforholdene, og salgsopstillingen skal indeholde oplysninger om tvangsauktionssalgets momsmæssige behandling, og om budsummen er inklusiv moms eller ej (tvangsauktionsvilkårene vil blive ændret). Kan rekvirenten ikke finde ud af momsforholdene, kan de spørge SKAT, der efter det oplyste vil bestræbe sig på at yde hurtig vejledning.

 

Momsen beregnes af budsummen med tillæg af størstebeløbet. En udfordring, som man ikke har taget højde for ved det lovforberedende arbejde, er, at der kan være flere poster i størstebeløbet, som allerede indeholder moms. Det skal rekvirenterne skal tage højde for ved opgørelse/information i salgsopstilling.

 

Bestemmelsen har virkning fra 1. juli 2017 og for alle tvangsauktioner, som gennemføres fra denne dato. Lovændringen får derfor virkning for allerede berammede sager, hvor der er lavet salgsopstilling, der ikke umiddelbart opfylder kravene om oplysning om eventuel momsforpligtelse.

 

Rekvirenter, der har fået berammet sager efter 1- juli 2017, vil derfor modtage særskilt besked.

 

I bedes fremadrettet være opmærksom på ændringen, idet fogedretten ved screening af salgsopstillinger fremadrettet kræver, at der er taget stilling til momsproblemstillingen.
Til top Sidst opdateret:  
Retten i RandersseperatorNørregade 1seperator8900 Randers C.seperatorTelefon: 99688600seperatorEmail: randers@domstol.dk