Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Omkonstituering af byråd var ugyldig 
05-04-2018 

Tre tidligere udvalgsformænd vandt sag anlagt mod Randers Kommune vedrørende en omkonstituering af byrådet i 2015.

Sagsnummer: BS 338/2017

Sagen kort fortalt

Den 22. juni 2015 besluttede et flertal i Randers Byråd at ændre kommunens styrelsesvedtægt, hvilket medførte at økonomiudvalget og de stående udvalg blev omkonstitueret. I forbindelse med omkonstitueringen mistede Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madié deres respektive poster som formænd for børne- og skoleudvalget, socialudvalget og erhvervs- og landdistriktsudvalget.

Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madié anlagde sag mod Randers Kommune med påstand om, at byrådets beslutning af 22. juni 2015 om ændring af kommunens styrelsesvedtægt var ugyldig eller ulovlig, subsidiært at byrådets beslutning af samme dato om omkonstituering af byrådets stående udvalg var ugyldig eller ulovlig.

Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madié anførte til støtte for deres påstande navnlig, at baggrunden for ændringen i styrelsesvedtægten var et ønske om at få fjernet dem som formænd fra udvalgene og dermed sanktionere politiske modstanderes meningstilkendegivelser og lovlige politiske handlinger.

Randers Kommune nedlagde påstand om frifindelse og anførte til støtte herfor navnlig, at styrelsesvedtægten blev ændret for at opnå en mere hensigtsmæssig udvalgsstruktur, og at det ikke alene var for at udskifte de pågældende udvalgsformænd.

Sagens udfald

Rettens flertal fastslog, at ændringen i kommunens styrelsesvedtægt efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder var begrundet i uvedkommende hensyn, og at ændringen dermed var ugyldig.

Der blev bl.a. lagt vægt på, at det af en visionsplan ”Randers i fremdrift”, der blev offentliggjort forud for ændringen af styrelsesvedtægten, fremgik som et centralt punkt, at et flertal i byrådet ønskede at foretage en omkonstituering af udvalgene med det formål at besætte sagsøgernes udvalgsformandsposter med personer, der var enige i hovedtrækkene i den førte politik, og som accepterede flertallets beslutninger. I en samtidig udsendt pressemeddelelse var det om baggrunden for ønsket videre anført, at de grupper, som udvalgsformændene repræsenterede, havde valgt at modarbejde flertallets beslutninger og stå uden for indflydelse. I tiden både før og efter offentliggørelsen af ”Randers i fremdrift” gav fremtrædende repræsentanter for byrådets flertal i medierne udtryk for tilsvarende synspunkter, og rettens flertal lagde efter de foreliggende oplysninger til grund, at disse synspunkter var dækkende for den samlede holdning i byrådets flertal.

Sagsøgerne havde derfor godtgjort, at den afgørende reelle begrundelse for byrådets beslutning om at ændre styrelsesvedtægten var, at man ønskede en omkonstituering af de stående udvalg, således at der i disse blev skabt flertal for at kunne afsætte sagsøgerne fra deres formandsposter. Da dette formål lå uden for det område, der efter kommunestyrelsesloven lovligt kan begrunde en ændring af styrelsesvedtægten, var byrådets beslutning af 22. juni 2015 om ændring af styrelsesvedtægten ugyldig, og Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madié fik derfor medhold i deres principale påstand. Randers Kommune blev endvidere pålagt at betale sagens omkostninger.

Sagen var en tredommersag, og dommerne var uenige om sagens udfald, idet en dommer stemte for at frifinde Randers Kommune.

Henvendelser om sagen kan ske til pressekontaktdommer Martin Møller-Heuer på 9968 8601.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Randers den 5. april 2018.

 

Til top Sidst opdateret: 05-04-2018 
Retten i RandersseperatorNørregade 1seperator8900 Randers C.seperatorTelefon: 99688600seperatorEmail: randers@domstol.dk