Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dommernes bijob 2006 

Oversigt over dommernes indberetninger om indtægtsgivende bibeskæftigelse i 2006.

Hermed offentliggør retspræsidenterne en oversigt over dommernes indberetninger om indtægts­givende bibeskæftigelse i 2006.

1. Regelgrundlaget
Ved lov nr. 537 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Dommeres bibeskæftigelse) er indført nye regler om dommeres bibeskæftigelse. Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2007.

De nye regler indebærer blandt andet, at en dommers indtægter ved bibeskæftigelse fra og med kalenderåret 2007 i gennemsnit over en 3-årig periode ikke må overstige 50 pct. (indtil 1. januar 2010 dog 75 pct.) af dommerens løn i hovedstillingen. Undtaget fra dette loft er alene indtægter ved forfattervirksomhed og hverv i særlige domstole som f.eks. Arbejdsretten. Endvidere omfatter indtægtsbegrænsningen i de første 3 år efter tiltrædelsen af hvervet ikke indtægter ved hverv, hvor det ved lov er bestemt, at hvervet skal varetages af en dommer.

De nye regler indebærer endvidere, at det fremover – og første gang i 2008 - vil være det nye Bibeskæftigelsesnævnet, der skal stå for at offentliggøre den årlige oversigt over dommernes indberetninger om indtægtsgivende bibeskæftigelse.

Det er således forudsat i ændringslovens forarbejder, at indberetningerne for 2006 og offentliggørelsen heraf i 2007 behandles af retspræsidenterne og Præsidentrådet i overensstemmelse med hidtidig praksis.

Efter retsplejelovens § 47 a – som affattet før ændringen ved lov nr. 537 af 8. juni 2006 - skal en dommer hvert år inden 1. februar afgive indberetning til ved­kommende præsident om de indtægtsgivende hverv, som den pågældende i det forudgående kalenderår har varetaget ved siden af hovedstillingen.

Indberetningerne omfatter også hverv, der ikke har medført indtægt i 2006, hvis det dog er muligt, at dette kan ske på et senere tidspunkt. Derfor finder man i oversigten også – specielt markeret med gråt – et stort antal ikke-afsluttede voldgiftssager. En betydelig andel af disse sa­ger slutter senere, uden at domme­ren får noget honorar. Dette skyldes, at sagerne ofte hæves, fordi de forliges, efter at sagen er indle­dt, og inden dommeren får udført noget arbejde.

Indberetningen skal indeholde oplysning om

  • hvervets art og
  • hvervgiveren.

I indberetninger om voldgiftssager skal parternes navne ikke angives, men derimod

  • navnene på de advokater eller andre, som har repræsenteret parterne, samt
  • hvorledes dommeren er udpeget.

Indberetningen er for ovennævnte forholds vedkommende undergivet aktindsigt.

2. Gennemførelsen af adgangen til aktindsigt
Retspræsidenterne har besluttet, at aktindsigten skal gennemføres på den måde, at oplysningerne lægges ud på Domstolenes hjemmeside på internettet, hvor interesserede vil have gratis adgang til oplysningerne. Der er tillige adgang til hos vedkommende retspræsident at erhverve fotokopi af enkelte dommeres indbe­retninger, men dette vil i givet fald alene kunne ske mod betaling af retsafgift efter retsafgiftslo­vens § 48.

De til den enkelte retspræsident indberettede oplysninger er sammenfattet i nedenstående over­sigt. Den fælles oversigt medtager alle bidrag fra de dommere, der er omfattet af indberetnings­pligten som nævnt ovenfor. For Vestre Landsret og de byretter, der henhører under præsidenten for Vestre Landsret, er desuden medtaget dommere, der ikke har haft noget indtægtsgivende hverv i 2006. For de øvrige retters vedkommende er disse dommere ikke medtaget.

Dommerne er i oversigten anført under den retskreds, hvor de pr. 31. december 2006 var ansat, uanset om de med virkning fra 1. januar 2007 er ansat ved en af de nye præsidentledede byretter. De nye byretspræsidenter – men ikke de 5 hidtidige – er medtaget under det embede, hvor de var ansat pr. 1. januar 2007 under angivelse af, at det er en ny retskreds.

3. Forklaring til oversigten
Oversigten er opstillet på følgende måde:

1.   Højesteret
2.   Østre Landsret
3.   Vestre Landsret
4.   Sø- og Handelsretten
5.   Grønlands Landsret
6.  De øvrige præsidentledede retter:
         6.1        Københavns Byret
         6.2        Retten i Roskilde
         6.3        Retten i Odense 
         6.4        Retten i Århus
         6.5        Retten i Aalborg
7.     
 De ikke-præsidentledede byretter i Østre Landsrets kreds i alfabetisk orden.

8.     
 De ikke-præsidentledede byretter i Vestre Landsrets kreds i alfabetisk orden.

Der kan søges oplysninger vedrørende de enkelte ovenfor nævnte retter (klik ovenfor) eller den s amlede oversigt.

Oversigten kan også downloades som  regneark.

Om enkelte kolonner i oversigten bemærkes følgende:

  • Præs. I denne kolonne er anført, til hvilken retspræsident indberetning er sket (HR = Højesteret, ØL = Østre Landsret, VL = Vestre Landsret, SHR = Sø- og Handelsretten, KB, Ros, Od, Årh og Aalb = præsidenterne i henholdsvis Københavns Byret og retterne i Roskilde, Odense, Århus og Aalborg).
  • Stilling. Hrd = højesteretsdommer, ld = landsdommer, dm = dommer, adm dm = administrerende dommer, præs = præsident, vicepræs.= vicepræsident.
  • Fm/medl.  Det er her anført, om vedkommende er formand (F) eller medlem (M). Det kan også være anført, at vedkommende er suppleant (S) eller f. eks. næstformand (NF).
  • Organisation.  Ved faglig voldgift er her anført den eller de faglige organisationer, der er part i sagen, eller som optræder som mandatar for en part.
  • Afsluttet.  Det  er  navnlig i voldgiftssager af betydning at vide, om vedkommende sag er verserende, eller om den er afsluttet.

4. Bemærkninger i tilknytning til indberetningerne.
De modtagne indberetninger har ikke givet retspræsidenterne grundlag for at statuere, at bibeskæfti­gelse for nogen dommer har betydet, at vedkommende ikke har kunnet opfylde sine forpligtelser i stillingen som dommer, ligesom der heller ikke har været grundlag for at statuere, at bibeskæftigelse har influeret på vedkommende dommers habilitet som dommer.

Nedenstående tabel indeholder oplysninger om hovedtallene i indberet-ningerne for 2006.

Tabel - Dommernes bijob 2006

Til top Sidst opdateret: 15-03-2007 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her