Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dommernes bijob - 2005 

Oversigt over dommernes indberetninger om indtægtsgivende bibeskæftigelse i 2005.

Hermed offentliggør retspræsidenterne en oversigt over dommernes indberetninger om indtægts­givende bibeskæftigelse i 2005.

1. Regelgrundlaget
Efter retsplejelovens § 47 a skal en dommer hvert år inden 1. februar afgive indberetning til ved­kommende præsident om de indtægtsgivende hverv, som den pågældende i det forudgående kalenderår har varetaget ved siden af hovedstillingen.

Indberetningerne omfatter også hverv, der ikke har medført indtægt i 2005, hvis det dog er muligt, at dette kan ske på et senere tidspunkt. Derfor finder man i oversigten også – specielt markeret med gråt – et stort antal ikke-afsluttede voldgiftssager. En betydelig andel af disse sager slutter senere, uden at domme­ren får noget honorar. Dette skyldes, at sagerne ofte hæves, fordi de forliges, efter at sagen er indledet, og inden dommeren får udført noget arbejde.

Indberetningen skal indeholde oplysning om

  • hvervets art og
  • hvervgiveren.

I indberetninger om voldgiftssager skal parternes navne ikke angives, men derimod

  • navnene på de advokater eller andre, som har repræsenteret parterne, samt
  • hvorledes dommeren er udpeget.

Indberetningen er for ovennævnte forholds vedkommende undergivet aktindsigt.

2. Gennemførelsen af adgangen til aktindsigt.
Retspræsidenterne har besluttet, at aktindsigten skal gennemføres på den måde, at oplysningerne lægges ud på Domstolenes hjemmeside på internettet, hvor interesserede vil have gratis adgang til oplysningerne. Der er tillige adgang til hos vedkommende retspræsident at erhverve fotokopi af enkelte dommeres indbe­retninger, men dette vil i givet fald alene kunne ske mod betaling af retsafgift efter retsafgiftslo­vens § 48.

De til den enkelte retspræsident indberettede oplysninger er sammenfattet i nedenstående over­sigt. Den fælles oversigt medtager alle bidrag fra de dommere, der er omfattet af indberetningspligten som nævnt ovenfor. For Vestre Landsret og de byretter, der henhører under præsidenten for Vestre Landsret, er desuden medtaget dommere, der ikke har haft noget indtægtsgivende hverv i 2005. For de øvrige retters vedkommende er disse dommere ikke medtaget.

3. Forklaring til oversigten
Oversigten er opstillet på følgende måde:

1.  Højesteret
2.  Østre Landsret
3.  Vestre Landsret
4.  Sø- og Handelsretten
5.  Grønlands Landsret

6. De øvrige præsidentledede retter:
6.1   Københavns Byret
6.2.  Retten i Roskilde
6.3.  Retten i Odense
6.4.  Retten i Aarhus
6.5.  Retten i Aalborg

7.
 De ikke-præsidentledede byretter i Østre Landsrets kreds i alfabetisk orden

8.
 De ikke-præsidentledede byretter i Vestre Landsrets kreds i alfabetisk orden

Der kan søges oplysninger vedrørende de enkelte ovenfor nævnte retter (klik ovenfor) eller den  samlede oversigt.

Oversigten kan også downloades som  regneark.

Om enkelte kolonner i oversigten bemærkes følgende:

  • Præs. I denne kolonne er anført, til hvilken retspræsident indberetning er sket (HR = Højesteret, ØL = Østre Landsret, VL = Vestre Landsret, SHR = Sø- og Handelsretten, KB, Ros, Od, Årh og Ålb = præsidenter­ne i henholdsvis Københavns Byret og retterne i Roskilde, Odense, Århus og Ålborg). 
  • Stilling. Hrd = højesteretsdommer, ld = landsdommer, dm = dommer, adm dm = administrerende dommer, præs = præsident, vicepræs.= vicepræsident.
  • Fm/medl. Det er her anført, om vedkommende er formand (F) eller medlem (M). Det kan også være anført, at vedkommende er suppleant (S) eller f. eks. næstformand (NF). 
  • Organisation. Ved faglig voldgift er her anført den eller de faglige organisationer, der er part i sagen, eller som optræder som mandatar for en part. 
  • Afsluttet. Det er navnlig i voldgiftssager af betydning at vide, om vedkommende sag er verserende, eller om den er afsluttet.

4. Bemærkninger i tilknytning til indberetningerne.
De modtagne indberetninger har ikke givet retspræsidenterne grundlag for at statuere, at bibeskæftigelse for nogen dommer har betydet, at vedkommende ikke har kunnet opfylde sine forpligtelser i stillingen som dommer, ligesom der heller ikke har været grundlag for at statuere, at bibeskæftigelse har influeret på vedkommende dommers habilitet som dommer.
Nedenstående tabel indeholder oplysninger om hovedtallene i indberetningerne for 2005.

Tabel - Dommernes bijob 2005

Justitsministeren har den 25. januar 2006 fremsat forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Dommeres bibeskæftigelse). Formålet med lovforslaget er nærmere at regulere betingelserne for bibeskæftigelse, der varetages af dommere ved siden af hovedstillingen. Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1465/2005 fra udvalget om dommeres bibeskæftigelse. Lovforslaget svarer i al væsentlighed til et forslag fra udvalgets flertal, hvorefter der blandt andet indføres et loft for dommeres indtægter ved bibeskæftigelse, således at en dommer som udgangspunkt højst må oppebære biindtægter, der gennemsnitligt svarer til 50 % af lønnen i hovedstillingen over en 3-årig periode, og at ingen dommer over en 3-årig periode må oppebære biindtægter, der overstiger halvdelen af en højesteretsdommers løn i hovedstillingen. Undtaget fra dette loft er alene indtægter ved forfattervirksomhed og hverv i særlige domstole som f.eks. Arbejdsretten. Endvidere omfatter indtægtsbegrænsningen i de første 3 år efter tiltrædelsen af hvervet ikke indtægter ved hverv, hvor det ved lov er bestemt, at hvervet skal varetages af en dommer.

Ifølge lovforslaget skal de nye bestemmelser, herunder en nærmere fastsat overgangsordning, træde i kraft den 1. januar 2007.

Til top Sidst opdateret: 05-01-2007 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her