Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dommernes bijob - 2002 

Hermed offentliggør retspræsidenterne en oversigt over dommernes indberetninger om indtægts­givende bibeskæftigelse i 2002.
1. Regelgrundlaget.
Efter retsplejelovens § 47 a skal en dommer hvert år inden 1. februar afgive indberetning til vedkommende præsident om de indtægtsgivende hverv, som den pågældende i det forudgående kalenderår har varetaget ved siden af hovedstillingen.
 
Indberetningerne omfatter også hverv, der ikke har medført indtægt i 2002, hvis det dog er muligt, at dette kan ske på et senere tidspunkt. Derfor finder man i oversigten også – specielt markeret med gråt – et stort antal ikke-afsluttede voldgiftssager. En betydelig andel af disse sager slutter senere, uden at dommeren får noget honorar. Dette skyldes, at sagerne ofte hæves, fordi de forliges, efter at sagen er indledet, og inden dommeren får udført noget arbejde.Indberetningen skal indeholde oplysning om
 • hvervets art og
 • hvervgiveren.

I indberetninger om voldgiftssager skal parternes navne ikke angives, men derimod

 • navnene på de advokater eller andre, som har repræsenteret parterne, samt
 • hvorledes dommeren er udpeget.

Indberetningen er for ovennævnte forholds vedkommende undergivet aktindsigt.
 
2. Gennemførelsen af adgangen til aktindsigt.
Retspræsidenterne har besluttet, at aktindsigten skal gennemføres på den måde, at oplysningerne lægges ud på Domstolenes hjemmeside på internettet, hvor interesserede vil have gratis adgang til oplysningerne. Der er tillige adgang til hos vedkommende retspræsident at erhverve fotokopi af enkelte dommeres indberetninger, men dette vil i givet fald alene kunne ske mod betaling af retsafgift efter retsafgiftslovens § 48.
 
De til den enkelte retspræsident indberettede oplysninger er sammenfattet i nedenstående oversigt. Den fælles oversigt medtager alle bidrag fra de dommere, der er omfattet af indberetningspligten som nævnt ovenfor. For Vestre Landsret og de byretter, der henhører under præsidenten for Vestre Landsret, er desuden medtaget dommere, der ikke har haft noget indtægtsgivende hverv i 2002. For de øvrige retters vedkommende er disse dommere ikke medtaget.
 
3. Forklaring til oversigten
Oversigten er opstillet på følgende måde:

 1. De øvrige præsidentledede retter.

           6.1  Københavns Byret
           6.2  Retten i Roskilde
           6.3  Retten i Odense
           6.4  Retten i Århus
           6.5  Retten i Ålborg

7.  
 De ikke-præsidentledede byretter i Østre Landsrets kreds i alfabetisk  orden.

8.
 De ikke-præsidentledede byretter i Vestre Landsrets kreds i alfabetisk orden.
 
Der kan søges oplysninger vedrørende de enkelte ovenfor nævnte retter (klik ovenfor) eller den  samlede oversigt.
 
Oversigten kan også downloades som  regneark.
 
Om enkelte kolonner i oversigten bemærkes følgende:

 • Præs. I denne kolonne er anført, til hvilken retspræsident indberetning er sket (HR = Højesteret, ØL = Østre Landsret, VL = Vestre Landsret, SHR = Sø- og Handelsretten, KB, Ros, Od, Årh og Ålb = præsidenter­ne i henholdsvis Københavns Byret og retterne i Roskilde, Odense, Århus og Ålborg).
 • Stilling. Hrd = højesteretsdommer, ld = landsdommer, dm = dommer, adm dm = administrerende dommer, præs = præsident, vicepræs.= vicepræsident.
 • Præs. I denne kolonne er anført, til hvilken retspræsident indberetning er sket (HR = Højesteret, ØL = Østre Landsret, VL = Vestre Landsret, SHR = Sø- og Handelsretten, KB, Ros, Od, Årh og Ålb = præsidenter­ne i henholdsvis Københavns Byret og retterne i Roskilde, Odense, Århus og Ålborg). 
 • Stilling. Hrd = højesteretsdommer, ld = landsdommer, dm = dommer, adm dm = administrerende dommer, præs = præsident, vicepræs.= vicepræsident.
 • Fm/medl. Det er her anført, om vedkommende er formand (F) eller medlem (M). Det kan også være anført, at vedkommende er suppleant (S) eller f. eks. næstformand.
 • Organisation. Ved faglig voldgift er her anført den eller de faglige organisationer, der er part i sagen, eller som optræder som mandatar for en part.
 • Afsluttet. Det er navnlig i voldgiftssager af betydning at vide, om vedkommende sag er verserende, eller om den er afsluttet.

4. Bemærkninger i tilknytning til indberetningerne.
 
De modtagne indberetninger har ikke givet retspræsidenterne grundlag for at statuere, at bibeskæftigelse for nogen dommer har betydet, at ved­kom­men­de ikke har kunnet opfylde sine forpligtelser i stillingen som dommer, ligesom der heller ikke har været grundlag for at statuere, at bibeskæftigelse har influeret på vedkommende dommers habilitet som dommer.

Der er i efteråret 2002 nedsat en arbejdsgruppe bestående af Dommerfore­ningens formand og præsidenterne for Højesteret og landsretterne til at over­veje dommeres bibeskæftigelse. Arbejdsgruppen er den 19. februar 2003 fremkommet med nogle forslag til en ændring af praksis på et i øvrigt uændret lovgrundlag. Det er forventningen, at dommerne i praksis vil følge forslagene, der efter arbejdsgruppens opfattelse mærkbart vil kunne føre til, at omfanget af dommeres bibeskæftigelse begrænses, og at bibe­skæf­tigelsen fordeles anderledes, herunder således at en del af bibeskæftigelsen flyttes til dommere i lavere instanser.
 
Der skal endvidere på samme måde som sidste år på grundlag af oplys­ning­erne fra de enkelte retspræsidenter i nedenstående tabel gives oplysninger om indberetningernes hovedtal.

Tabel: Dommernes bijob 2003

Til top Sidst opdateret: 08-01-2007 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her