Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dommernes bijob - 1999 

Hermed offentliggør retspræsidenterne en oversigt over dommernes indberetninger om indtægtsgivende bibeskæftigelse i 1999.
1. Regelgrundlaget.
Efter retsplejelovens § 47 a skal en dommer hvert år inden 1. februar afgive indberetning til vedkommende præsident om de indtægtsgivende hverv, som den pågældende i det forudgående kalenderår har varetaget ved siden af  hovedstillingen.
 
Indberetningerne omfatter også hverv, der ikke har medført indtægt i 1999, hvis det dog er muligt, at dette kan ske på et senere tidspunkt. Derfor finder man i oversigten også. et stort antal ikke-afsluttede voldgiftssager. En betydelig andel af disse sager slutter senere uden, at domme­ren får noget honorar. Dette skyldes, at sagerne ofte hæves, fordi de forliges efter, at sagen er indle­det, og inden dommeren får udført noget arbejde.
 
Indberetningen skal indeholde oplysning om
  • hvervets art og
  • hvervgiveren.

I indberetninger om voldgiftssager skal parternes navne ikke angives, men derimod

  • navnene på de advokater eller andre, som har repræsenteret parterne, samt
  • hvorledes dommeren er udpeget.

Indberetningen er for ovennævnte forholds vedkommende undergivet aktindsigt.
 
2. Gennemførelsen af adgangen til aktindsigt
Retspræsidenterne har besluttet, at aktindsigten skal gennemføres på den måde, at oplysningerne lægges ud på Domstolenes hjemmeside på internettet, hvor interesserede vil have gratis adgang til oplysningerne. Der er tillige adgang til hos vedkommende retspræsident at erhverve fotokopi af enkelte dommeres indbe­retninger, men dette vil i givet fald alene kunne ske mod betaling af retsafgift efter retsafgiftslovens § 48.
 
De til den enkelte retspræsidenter indberettede oplysninger er sammenfattet i nedenstående oversigt. Alle bidrag til den fælles oversigt medtager de dommere, der er omfattet af indberetnings­pligten som nævnt ovenfor. For Vestre Landsret og de byretter, der henhører under Vestre Landsret, er desuden medtaget dommere, der ikke har haft noget indtægtsgivende hverv i 1999. For de øvrige retters vedkommende er disse dommere ikke medtaget.
 
3. Forklaring til oversigten
Oversigten er opstillet på følgende måde:
 
1.  Højesteret
2.  Østre Landsret
3.  Vestre Landsret
4.  Sø- og Handelsretten
5. Grønlands Landsret
6. De øvrige præsidentledende retter.
          6.1  Københavns Byret
          6.2  Retten i Roskilde
          6.3  Retten i Odense
          6.4  Retten i Århus
          6.5  Retten i Ålborg

7.  De ikke-præsidentledende byretter i alfabetisk orden.
 
Der kan søges oplysninger vedrørende de enkelte ovenfor nævnte retter (klik ovenfor) eller den  samlede oversigt.
 
Oversigten kan også downloades som  regneark.
 
Om enkelte kolonner i oversigten bemærkes følgende:

  • Præs. I denne kolonne er anført, til hvilken retspræsident indberetning er sket (HR = Højesteret, ØL = Østre  Landsret, VL = Vestre Landsret, SHR = Sø- og Handelsretten, KB, Ros, Od, Årh og Ålb = præsidenterne i henholdsvis Københavns Byret og retterne i Roskilde, Odense, Århus og Ålborg).
  • Stilling. Hrd = højesteretsdommer, ld = landsdommer, dm = dommer, adm dm = administrerende dommer, præs = præsident, vicepræs.= vicepræsident.
  • Fm/medl.  Det er her anført, om vedkommende er formand (F) eller medlem (M). Det kan også være anført, at vedkommende er suppleant (S) eller f. eks. næstformand.
  • Organisation.  Ved faglig voldgift er her anført den eller de faglige organisationer, der er part i sagen, eller som optræder som mandatar for en part.
  • Afsluttet.  Det  er  navnlig i voldgiftssager af betydning at vide, om vedkommende sag er verserende, eller om den er afsluttet.

Præsidentrådets redegørelse for indberetninger om dommernes indtægtsgivende bibeskæftigelse i 1999.

 

Til top Sidst opdateret: 08-01-2007 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her