Brugerundersøgelse 2001

3. Statistiske forhold

3.1 Det indsamlede datamateriale

I løbet af de knap 14 dage er der uddelt i alt knap 29.000 spørgeskemaer. Herunder knap 27.000 ved byretterne og tinglysningskontorerne samt godt 2.000 ved de overordnede retter. Der er alt i alt returneret godt 12.000 spørgeskemaer i udfyldt stand.

Undersøgelsens svarprocent er cirka 44 procent for byretterne og cirka 37 procent for de overordnede retter. Det er særligt for byretternes vedkommende og ud fra en overordnet betragtning en tilfredsstillende svarprocent for denne type undersøgelse.

3.2 Repræsentativitet

Der er ikke grund til at tro, at den valgte periode ikke afspejler de sagstyper, den travlhed og de personer, der generelt bruger domstolene, og det må derfor lægges til grund, at perioden, hvor brugerundersøgelsen er gennemført, er repræsentativ for den samlede aktivitet ved domstolene i løbet af et år.

Det forhold, at det har været frivilligt at deltage i undersøgelsen, at denne er fuldstændig anonym i relation til de medvirkende brugere, og at styrelsen udførligt har vejledt embederne om at uddele spørgeskemaer til alle typer af brugere, har bevirket, at alle domstolenes brugere, herunder blandt andet parter, vidner, domsmænd, advokater og anklagemyndighed, som udgangspunkt, har haft de samme muligheder for at deltage i undersøgelsen, og er repræsenteret i denne. Endvidere må det antages, at de forskydninger i relation til repræsentativiteten, der kan være opstået som følge af, at undersøgelsen ikke kan forventes at være gennemført helt ens ved alle landets embeder, udlignes af det store datamateriale.

Hertil kommer, at resultaterne af undersøgelsen viser, at tilfredsheden hos de brugere, der ikke fik medhold, eller blev dømt, også er meget stor. Det er et forhold, der styrker kvaliteten af undersøgelsen, da det viser, at brugerne har besvaret spørgsmålene udfra en objektiv synsvinkel.

3.3 Statistisk usikkerhed

3.3.1 Generelt

På landsplan er den statistiske usikkerhed lille, idet der dels foreligger et særdeles omfattende datamateriale med en tilfredsstillende svarprocent for undersøgelsen som helhed, dels er tale om et datamateriale, der er indsamlet i en periode, der vurderes at være repræsentativ for embedernes aktiviteter, jf. pkt. 3.2.

Det fremgår af analysen, at der er tendens til, at besvarelsen af en række af undersøgelsens spørgsmål er polariserede. Det betyder, at der ofte er mere end 85% af brugerne, der er "meget tilfredse" eller "tilfredse", hvilket betyder, at det ofte er en såkaldt 85/15 fordeling, dvs. at 85% eller derover er tilfredse, medens det kun er 15%, der har svaret, at de er "meget utilfredse", "utilfredse", "hverken eller" eller "ved ikke". En sådan fordeling har en positiv indvirkning på den statistiske sikkerhed og styrker mulighederne for at fortolke selv forholdsvis små stikprøver.

Det fremgår endvidere nogle steder i analysen, at en sammenlægning af de forskellige procenter for de enkelte svarmuligheder ikke giver 100%. Forholdet har været drøftet med PLS Rambøll Management A/S, der som nævnt har leveret den edb-mæssige løsning til gennemførelse af undersøgelsen. Konsulentfirmaet har i den forbindelse oplyst, at årsagen til, at en sammenlægning ikke i alle tilfælde giver 100%, er, at edb-systemet er opbygget på en sådan måde, at der foretages afrunding af de enkelte procenter i nedadgående retning; også i tilfælde, hvor de almindelige matematiske regler ville føre til, at procentsatsen blev rundet op. Denne nedrunding fører til, at den statistiske sikkerhed for de givne "tilfredshedsprocenter" øges, idet disse - som følge af at der ikke rundes op - aldrig kan blive højere, end der er dækning for.

Det store datamateriale bevirker samtidig, at mindre forskydninger i dette - som følge af at undersøgelsen som ovenfor nævnt ikke kan forventes at være gennemført helt ens ved alle embeder - efter omstændighederne må antages at blive udlignet.

3.3.2 Særligt om de overordnede retter

For de overordnede retter, hvor datamaterialet er knapt så omfattende, som det er tilfældet for byretterne og tinglysningsafdelingerne, må det antages, at resultaterne som følge heraf skal tolkes mere varsomt, end tilfældet er for byretter og tinglysning. Den statistiske sikkerhed vurderes dog som rimelig stor, når brugernes tilfredshed med de overordnede retter betragtes under ét. Derimod skal man være mere forsigtig ved vurderingen af resultaterne på detailniveau, herunder eksempelvis de professionelle og de ikke-professionelle brugeres mening om, hvorvidt afgørelsen er tilstrækkeligt begrundet, idet "tilfredshedsprocenten" for en brugergruppe på detailniveau i nogle tilfælde kan være baseret på forholdsvis få besvarelser, hvilket medfører, at den statistiske usikkerhed bliver større.

3.3.3 Særligt om byretterne og tinglysningsafdelingerne

Resultatet for byretterne og tinglysningsafdelingerne har på det overordnede niveau en betydelig sikkerhed, da der for hver af de to undersøgelser foreligger et antal besvarelser på mere end 3.000. Det høje antal besvarelser betyder samtidig, at den statistiske sikkerhed også er rimelig stor på et detailniveau, idet der, når det samlede antal besvarelser er fordelt på de enkelte brugergrupper, foreligger et forholdsvis stort antal besvarelser for hver gruppe. I de tilfælde, hvor et stort antal brugere helt har undladt - eller ikke haft mulighed for - at svare på et givent spørgsmål, kan der dog være grund til at fortolke resultatet med forsigtighed.

3.3.4 Særligt om det enkelte embede

Domstolsstyrelsen har ved cirkulæreskrivelse af 10. maj 2001 udsendt en vejledning til embederne til brug for analyse af embedets eget lokale resultat af brugerundersøgelsen.

Heri er det blandt andet anført, at det ved de embeder, hvor der er en relativ lav svarprocent eller er uddelt relativt få skemaer, tilrådes, at resultaterne tolkes meget varsomt. Det er endvidere anført, at embederne ved tolkningen af datamaterialet bør overveje, om de indkomne spørgeskemaer er udtryk for den sammensætning af brugere, som embedet har over en længere periode. Hvis der er tale om en stor forskel, bør der tages højde for dette ved  tolkningen af resultaterne.

Denne side er kapitel 3 af 5 til publikationen "Brugerundersøgelse 2001".
Version nr. 1.0 af 28-07-2008

© Domstolsstyrelsen 2008.

Domstolsstyrelsen  |  Store Kongensgade 1-3  |  1264 København K.  |  Telefon: 70103322  |  Fax: 70104455  |  Email: post@domstolsstyrelsen.dk