Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Landsdommerkonstitution - Østre Landsret 

Efter retsplejelovens § 42, stk. 4, kræver beskikkelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten i reglen, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i landsretten.

Bedømmelsen sker ved, at den pågældende i en periode på 9 måneder konstitueres som landsdommer i en af landsretterne. Domstolsstyrelsen indrykker løbende annoncer om ledige konstitutionsstillinger ved landsretterne, herunder bl.a. på www.domstol.dk.

Konstitutionsperioden forløber i reglen således i Østre Landsret.

Før tiltrædelsen får den konstituerede tilsendt noget vejledende materiale fra landsretten og det oplyses tillige, i hvilken afdeling den konstituerede skal gøre tjeneste de første 3 måneder. Det forudsættes, at den konstituerede inden tiltrædelsen møder op i landsrettens sekretariat, hvor han/hun vil få nogle yderligere praktiske oplysninger.

Enten i forbindelse med dette fremmøde eller ved tiltrædelsen vil den konstituerede møde landsrettens præsident, der bl.a. vil orientere ham om konstitutionsforløbet.

Den konstituerede bør desuden aflægge besøg hos retsformanden i den afdeling, han/hun skal tiltræde.

Ved tiltrædelsen tilstræbes, at den konstituerede første dag er med som ”overtallig dommer” således, at man bl.a. får lejlighed til at overvære en votering, før man selv skal votere.

Det videre forløb af konstitutionsperioden er, at den konstituerede vil gøre tjeneste i yderligere 2 af landsrettens afdelinger, som udgangspunkt i 3 måneder.

Som konstitueret landsdommer fungerer man som tredjedommer i en afdelinger, der i øvrigt består af to udnævnte landsdommere. Konstituerede landsdommere deltager i den løbende sagsbehandling på samme måde som afdelingens øvrige to dommere, og de får således lejlighed til at votere i civile sager og i straffesager. Der er grund til at bemærke, at landsretten normalt voterer i både civile og kriminelle sager umiddelbart efter afslutningen af hovedforhandlingen, og den konstituerede må derfor være klar til at redegøre for sin opfattelse af sagen på dette tidspunkt.

De konstituerede får endvidere lejlighed til at forelægge skriftligt behandlede kæremål og til at udarbejde udkast til domme og kendelser.

Når en konstitueret har afsluttet sit arbejde i en afdeling, anmoder præsidenten den pågældende retsformand om at afgive en udtalelse om den konstitueredes kvalifikationer som byretsdommer eller eventuelt landsdommer. Denne udtalelse er alene til præsidentens brug, og andre afdelinger orienteres ikke om dens indhold. Det samme gælder de udtalelser, der afgives af de senere afdelinger.

Det er et led i et konstitutionsforløb, at landsretten skal bedømme den pågældendes kvalifikationer til en byretsdommerstilling. Denne bedømmelse omfatter en vurdering af den konstitueredes:

  • juridiske skøn (”judicium”) og evne til at opstille en holdbar juridisk begrundelse for et resultat,
  • evne til at udføre sit arbejde med rimelig effektivitet,
  • mundtlige og skriftlige fremstilling,
  • samarbejdsevne i forhold til meddommere og kontormedarbejdere,
  • evne for retsledelse

og afdelingerne opfordres til sammenfattende at vurdere, om den pågældende er kvalificeret – og i givet fald på hvilket niveau – til at blive byretsdommer.

Efter afslutningen af tjenesten i den første afdeling indkaldes den konstituerede til en samtale med præsidenten, der mundtligt vil orientere om forløbet og navnlig vil gøre opmærksom på forhold i den første udtalelse, hvorpå der måske kan rettes op i det videre forløb.

Når udtalelserne foreligger fra alle afdelingerne, udfærdiger præsidenten landsretsudtalelsen, der vil blive sendt til den pågældende. Denne sammenfattende udtalelse indeholder oplysninger og en vurdering svarende til udtalelserne fra de enkelte afdelinger. Ofte vil alene disse udtalelser tjene som grundlag for landsretsudtalelsen. Andre gange vil det være nyttigt for præsidenten mundtligt at drøfte den sammenfattende udtalelse med alle tre afdelinger.

Landsretsudtalelsen for konstituerede, der allerede er ansat ved domstolene, sendes tillige til Domstolsstyrelsen. Dette gælder ikke for andre konstituerede.

De fleste af landsrettens afdelinger foretager jævnligt rejser til bitingstederne. Som konstitueret må man derfor påregne at deltage i nogle rejser, der har en varighed på normalt 4 dage.

Til top Sidst opdateret: 25-12-2006 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her