Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fuldmægtig i Procesbevillingsnævnet 


Procesbevillingsnævnet behandler ansøgninger om 2. og 3. instansbevillinger i straffesager og i civile sager. Fra 1. januar 2007 behandler nævnet også klager over Civilstyrelsens afslag på fri proces.

Procesbevillingsnævnet, der behandler sager om instansbevillinger,  består af 5 medlemmer, nemlig en højesterets-dommer (formand), en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en universitetslærer. Højesteretsdommeren er "arbejdende nævnsformand" og har kontor i nævnets lokaler. Fri proces-nævnet består af en landsdommer (formand), en byretsdommer og en advokat.

Begge nævn holder møde ca. en gang om ugen.

Procesbevillingsnævnets sekretariat består pr. 1. januar 2007 af 14 ansatte, men forventes udvidet i den kommende tid..

Sekretariatet yder juridisk bistand til begge nævn. Arbejdet består i at forberede sagerne med henblik på nævnenes stillingtagen til, om procesbevilling henholdsvis fri proces skal meddeles.

Fuldmægtigene udarbejder notitser om de enkelte sager med en gennemgang af sagens faktum, en juridisk gennemgang og en indstilling om, hvordan nævnet bør afgøre sagen. Nævnets arbejdsform indebærer, at den enkelte fuldmægtig er til stede under nævnets behandling af den pågældendes sager.

Der er tale om klassisk juridisk sagsbehandling inden for stort set alle sagsområder, herunder strafferet og en række civilretlige områder. Fuldmægtigene får under ansættelsen i sekretariatet lejlighed til at gennemgå et betydeligt antal byrets- og landsretsdomme med henblik på at vurdere, om sagerne indeholder principielle spørgsmål, eller der foreligger andre særlige grunde til, at sagerne bør indbringes for henholdsvis landsret og Højesteret. Ud over den dialog om sagerne, der udspiller sig i det daglige samarbejde, får fuldmægtigene en hurtig og kvalificeret respons på deres arbejde via nævnsmedlemmernes drøftelse af de enkelte sager på møderne.

Det tilstræbes, at der er en vekselvirkning mellem Domstolsstyrelsen og Procesbevillingsnævnet på den ene side og domstolene på den anden side. En del af fuldmægtigene i styrelsen og Procesbevillingsnævnet kommer således fra en ansættelse som dommerfuldmægtig, ligesom flere ansatte ved domstolene kommer fra en ansættelse i Domstolsstyrelsen eller Procesbevillingsnævnets sekretariat.

Til top Sidst opdateret: 08-04-2008 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her