Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Trinvis anvendelse af nye regler om civile sager 
01-02-2016 

Den 1. januar trådte nye regler om civile sager i kraft. De fleste skal først anvendes, når domstolenes sagsportal er klar.

Folketinget vedtog før jul et lovforslag, der medfører en række ændringer i blandt andet retsplejeloven, jf. lov nr. 1867 af 29. december 2015. Loven er trådt i kraft, men de lovændringer, som knytter sig til domstolenes nye sagsportal, finder først anvendelse på et senere tidspunkt. Sagsportalen tages gradvis i brug retskreds for retskreds. Når dette sker, finder de ændrede lovbestemmelser anvendelse.  

Sagsportalen tages først i brug ved Retten i Horsens og for nogle sager ved Vestre Landsret. Den nærmere plan for, hvornår systemerne tages i brug pr. retskreds, er endnu ikke fastlagt.

Indtil domstolenes sagsportal tages i brug, skal de hidtidige regler benyttes.

Det betyder f.eks.

 • at anke fortsat skal ske ved indlevering af ankestævning til ankeinstansens kontor,

 • at processkrifter, der har frist en bestemt dag, skal fortsat afleveres inden rettens lukketid,

 • at de nye krav til stævningen i § 348 gælder endnu ikke.

Når planen for ibrugtagning af de nye systemer er fastlagt, vil styrelsen fastsætte i en bekendtgørelse, hvornår portalen tages i brug, og ved hvilke retskredse og instanser det sker.

Hvilke regler finder anvendelse nu?
Følgende ændringer i retsplejeloven vedrører imidlertid ikke digitaliseringen af retsprocessen og gælder derfor fra den 1. januar 2016:

 • Retsplejelovens § 20, stk. 2, 2. pkt.: Bestemmelsen finder anvendelse på alle sager, der er anlagt, appelleret eller henvist både før og efter lovens ikrafttræden, jf. ændringslovens § 5, stk. 2, jf. stk. 3.

 • Retsplejelovens § 124 c, stk. 2., 2. pkt.: Ændringen af ”aktieselskabsloven” til ”selskabsloven” har ikke sammenhæng med digitaliseringen af retsprocessen i borgerlige sager og er derfor gældende, jf. ændringslovens § 5, stk. 1. 

 • Retsplejelovens § 154 a, stk. 1, nr. 2: Ændringen, der ophæver samtykkekravet ved digital kommunikation, har ikke sammenhæng med digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, og er derfor gældende jf. ændringslovens § 5, stk. 1. Ophævelsen af samtykkekravet i forbindelse med digitalisering af retsprocessen er særskilt reguleret i § 154 a, stk. 1, nr. 1, der således ikke finder anvendelse på nuværende tidspunkt. 

 • Retsplejelovens § 400, stk. 3: Ændringen, hvorved der indsættes en henvisning til retsplejelovens kapitel 40 i § 400, stk. 3, finder anvendelse på alle sager, der er anlagt, appelleret eller henvist både før og efter lovens ikrafttræden, jf. ændringslovens § 5, stk. 2, jf. stk. 3.

 • Retsplejelovens § 404, stk. 4. Den ændrede affattelse af bestemmelsen finder anvendelse på alle sager, der er anlagt, appelleret eller henvist både før og efter lovens ikrafttræden, jf. ændringslovens § 5, stk. 2, jf. stk. 3.

 • Retsplejelovens § 871, stk. 2, nr. 3: Ændringen af henvisningen finder anvendelse på alle sager, der er anlagt, appelleret eller henvist både før og efter lovens ikrafttræden, jf. ændringslovens § 5, stk. 2, jf. stk. 3.

 • Lovens § 2, hvorefter Domstolsstyrelsen skal oprette en digital domsdatabase. Bestemmelsen er gældende, da den ikke vedrører digitaliseringen af retsprocessen af borgerlige sager.

 • Lovens § 3, der fritager opslag i og udskrift af afgørelser fra domsdatabasen fra afgift. Bestemmelsen er gældende, da den ikke vedrører digitaliseringen af retsprocessen i borgerlige sager.

Den endelige afgørelse af spørgsmålet om, hvilke regler der finder anvendelse, hører under domstolene.

 

Til top Sidst opdateret: 01-02-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her