Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bred opbakning til domstolene 
08-01-2014 

En stor undersøgelse giver topkarakterer til de danske retter både fra almindelige og professionelle brugere.

Ni ud af 10 personer, der har været i berøring med Danmarks Domstole, er tilfredse med den oplevelse, de har haft. Det viser en ny undersøgelse, hvor over 8.000 personer lige fra tiltalte til vidner, advokater, anklagere og domsmænd har svaret på spørgsmål om rettens effektivitet og service.

Det positive resultat glæder direktør i Domstolsstyrelsen, Charlotte Münter.

”Vi er både glade for og meget stolte af resultatet af undersøgelsen, som viser, at brugernes tilfredshed i mødet med domstolene er steget på stort set alle områder siden 2009. Men vi er også ydmyge, for undersøgelsen peger ligeledes på områder, hvor vi skal gøre det endnu bedre, hvis vi fortsat skal gøre os fortjent til den tillid og respekt, der vises os,” siger Charlotte Münter.

Brugerundersøgelsen blev gennemført i maj-juni 2013 og følger op på en tilsvarende undersøgelse fra 2009, som blev gennemført for at få en status på brugernes tilfredshed med retterne efter domstolsreformen i 2007.

Siden har retterne og Domstolsstyrelsen arbejdet på at forbedre resultatet, og den nye undersøgelse viser stor fremgang på stort set alle parametre siden 2009.

  • 92 procent af alle brugerne er tilfredse med retten generelt. Det er en forbedring på 13 procentpoint i forhold til 2009, hvor andelen af tilfredse brugere lå på 79 procent.

  • 93 procent af alle brugere er tilfredse med rettens medarbejdere. Det er en fremgang på 9 procentpoint sammenlignet med 2009, hvor andelen af tilfredse brugere var 84 procent.

  • 80 procent af alle brugere er tilfredse med rettens sagsbehandling. Det er en fremgang på 17 procentpoint i forhold til 2009, hvor tallet var 63 procent.

Den nye undersøgelse viser også, at der er enighed hos alle parter og faggrupper om tilfredshed med retten generelt og med rettens medarbejdere, mens der på andre områder er stor forskel på, hvordan de forskellige brugergrupper bedømmer retterne.

For eksempel skiller advokaterne sig markant ud, hvad angår tilfredshed med sagsbehandlingstider. Hvor 89 procent af anklagerne er tilfredse med sagsbehandlingstiderne, er det tilsvarende tal for advokaterne således kun 67 procent. En del advokater mener altså, at sagsbehandlingstiden ved retten er for lang i dag.

Endnu mere fokus på at nedbringe sagsbehandlingstid
Både retterne og Domstolsstyrelsen er opmærksomme på, at der nogle steder stadig er for lange sagsbehandlingstider.   

”Sager, der trækker ud, kan være frustrerende for alle parter, og kortere sagsbehandlingstider er derfor også et af vores vigtigste mål. De seneste 2-3 år er vi nået langt, og på nogle områder er vi ved at nå dertil, at vi har realiseret vores mål. På andre områder skal vi stadig finde veje og indsatser til en tilfredsstillende sagsbehandlingstid”, siger Charlotte Münter.

Sagsbehandlingstiderne ved retterne er blevet langt kortere siden 2009, og den seneste statistik fra 3. kvartal 2013 viser for eksempel, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er markant reduceret for straffesager og fogedsager, og det går den rigtige vej for civile sager.

Som eksempel kan nævnes, at der nu går i gennemsnit knap fire måneder, fra anklagemyndigheden rejser tiltale i en straffesag, til den tiltalte får sin dom i domsmandssager ved byretterne. Det er næsten 6 uger hurtigere end i 2010, hvor sagsbehandlingstiden var længst. Tilsvarende er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en fogedsag i samme periode reduceret fra mere end 3 måneder til mindre end 2 måneder.

Figur 1 - Overordnet tilfredshed med retten i 2013 og 2009

Figur 2 - Tilfredshed med retten generelt, rettens medarbejdere og rettens sagsbehandling

 

Bag om undersøgelsen
I maj og juni 2013 gennemførte Oxford Research på vegne af Danmarks Domstole en brugerundersøgelse ved byretterne og de overordnede retter som opfølgning på en tilsvarende undersøgelse i 2009.

I alt indkom der 8.077 besvarelser, heraf 5.759 fra professionelle brugere og 2.318 fra almindelige brugere. Brugerundersøgelsens resultater hviler således på et solidt datagrundlag. Til sammenligning var antallet af besvarelser i 2009 i alt 3.856, heraf 2.086 professionelle og 1.770 almindelige brugere. De almindelige brugere er parter, vidner, notarkunder og mødende i skifteretterne, mens de professionelle brugere er advokater, repræsentanter fra anklagemyndigheden, domsmænd/nævninge samt boligdommere/sagkyndige dommere m.fl.

Til forskel fra brugerundersøgelsen i 2009 inviterede Danmarks Domstole denne gang domsmænd og nævninge til at deltage i undersøgelsen. De mange besvarelser fra denne gruppe, som figurerer under professionelle brugere, betyder, at resultaterne ikke umiddelbart er sammenlignelige med resultaterne fra 2009. Derfor er resultaterne nogle steder udregnet både med og uden besvarelser fra domsmænd og nævninge.

Fakta om Danmarks Domstole
Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø- og Handelsretten, Tinglysningsretten, 24 byretter, Retten på Færøerne, retterne i Grønland, Procesbevillingsnævnet, Den Særlige Klageret, Bibeskæftigelsesnævnet, Dommerudnævnelsesrådet og Domstolsstyrelsen.

Se hele rapporten samt bilag her.

 

Til top Sidst opdateret: 08-01-2014 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her