Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om at arbejde i retten 

 

 

 

På denne side kan du læse om de forskellige medarbejdergrupper, der arbejder i Østre Landsret

 

 

Der er ca. 160 medarbejdere i Østre Landsret, der sammensætter sig af landsdommere, dommerfuldmægtige og kontormedarbej-dere. For en beskrivelse af Østre Landsrets organisation henvises til Om Østre Landsret.

 Kontormedarbejdernes arbejde i Østre Landsret

Der er i Østre Landsret ansat ca. 70 kontormedarbejdere. De fleste arbejder i retssektionerne, mens de øvrige arbejder i præsidentens sekretariat og i administrationskontoret.

 Kontormedarbejdernes arbejde i retssektionerne består i høj grad af selvstændig sagsbehandling i både civile sager og straffesager. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med sektionens dommere og øvrige kolleger. Kontormedarbejderne har endvidere arbejdsop-gaver i forbindelse med sagernes gennemførelse i retten. Det er et udadvendt job med mange udfordring, og dagene er sjældent ens.

Kontormedarbejderne i sekretariatet bistår præsidenten i dennes almindelige ledelsesfunktion og udfører derudover tillige en række opgaver, der ifølge lov eller sædvane hører under præsidenten.

Kontormedarbejderne i administrationskontoret varetager landsrettens publikumsbetjening, herunder bemanding af informationsskranker mm., registrering af alle indkomne sager samt regnskab.

Vi har en professionel og ansvarlig tilgang til vores brugere og opgaver og lægger stor vægt på samarbejde, ansvar og kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder.

Nyansatte bliver grundigt oplært. Der lægges vægt på, at man er lærenem, har mod på nye udfordringer, er initiativrig i takt med, at man kommer ind i opgaverne, har gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt, samt at man yder vores brugere den bedst mulige service.

Der forekommer tjenesterejser til Odense, Nykøbing Falster, Bornholm, Grønland og Færøerne.

Dommerfuldmægtigenes arbejde i Østre Landsret

Dommerfuldmægtigene i Østre Landsret virker navnlig som konstitueret tredjedommer ved forfald blandt landsrettens dommere og deltager således i de planlagte hovedforhandlinger i alle typer sager. I den forbindelse får dommerfuldmægtigene ofte mulighed for at skrive udkast til tilkendegivelser, domme og kendelser.

 Lejlighedsvis deltager dommerfuldmægtigene i landsrettens rejseaktiviteter til bitingstederne under Østre Landsrets kreds.

Endvidere forbereder dommerfuldmægtigene kæremål i gældssanerings- og tinglysningssager, ligesom de på skift tilknyttes præsidentens sekretariat, hvor den pågældende deltager i forskellige administrative opgaver eksempelvis forberedelse af klagesager og udvalgsarbejde.

Dommerfuldmægtigene har i det daglige et tæt samarbejde indbyrdes med god mulighed for selvstændigt at tilrettelægge arbejdet.

Dommerfuldmægtigens arbejdsopgaver kan i et vist omfang sidestilles med de arbejdsopgaver, der er indeholdt i den efterfølgende uddannelseskonstitution, som traditionelt følger direkte efter ansættelsen som dommerfuldmægtig efter cirka 1½ år.

Nærmere oplysninger om en stilling som dommerfuldmægtig i Østre Landsret kan fås ved henvendelse til en dommerfuldmægtig i landsretten på direkte telefonnr. 33 97 02 81.

Landsdommernes arbejde i Østre Landsret

En landsdommers hovedopgave er at træffe afgørelser i retssager. Afgørelserne træffes af tre landsdommere og i straffesager medvirker som hovedregel yderligere 3 lægdommere.

 Behandlingen af retssagerne foregår under hovedforhandlingen, det vil sige det eller de retsmøder, hvori den egentlige og mundtlige behandling af retssagen foregår. I civile sager har der forinden normalt deltaget en landsdommer i tilrettelæggelsen af hovedforhandlingen.

Afgørelsen træffes som udgangspunkt ved dom, som formuleres af landsdommerne, men kan i civile sager undertiden afsluttes ved, at parterne tiltræder en dommertilkendegivelse af, hvorledes sagen forventes afgjort.

 Endvidere tager landsdommerne stilling til kæremål, som typisk behandles på skriftligt grundlag og sædvanligvis vedrører mindre sager, eksempelvis om fastsættelse af sagsomkostninger eller forlængelse af varetægtsfængsling.

 Uden for landsretten deltager der ofte landsdommere i en række råd og nævn m.v.

Lægdommernes arbejde i Østre Landsret

Vedrørende nævninger og domsmænd henvises til beskrivelsen under Rådgivning.

De konstituerede dommeres arbejde i Østre Landsret

Til top Sidst opdateret: 03-01-2013 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk