Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Brugerundersøgelse 2003 

 

Pressemeddelelse (27-08-03)
 
Brugerundersøgelse i Østre Landsret viser ganske overvejende tilfredshed blandt mødende advokater og anklagere med landsrettens arbejde.

Østre Landsret gennemførte i april-maj måned 2003 en brugerundersøgelse rettet mod advokater og repræsentanter for anklagemyndigheden. Formålet var at vise, om landsretten lever op til disse brugeres forventninger til kvalitet, service og effektivitet. I undersøgelsen blev der udleveret 305 skemaer til advokater og 70 skemaer til repræsentanter for anklagemyndigheden. Af disse returneredes henholdsvis 149 og 44 skemaer, d.v.s. 48,9% og 62,9%. Selv om tallene således ikke er store, har de alligevel givet landsretten nyttig viden til brug for det fremtidige arbejde.

Resultatet af sammentællingen fremgår af bilaget.

Hovedresultaterne var følgende for advokaternes, henholdsvis anklagernes vedkommende:

96-97% (96%) var tilfredse eller meget tilfredse med personalets hjælpsomhed og tiltaleform. 90% (90%) var i samme grad tilfredse med personalets evne til at svare på spørgsmål. 95% (96%) var tilfredse eller meget tilfredse med den personlige betjening alt ialt. Kun en enkelt advokat og en enkelt anklager gav udtryk for utilfredshed.

94% (87%) var tilfredse eller meget tilfredse med overskueligheden af rettens breve. Dette gælder for 92% (78%) forståelsen af skriftlige vejledninger.

Retsmøderne blev ifølge besvarelserne (97%, hhv. 91%) ledet med passende autoritet. 98% (91%) fandt retsformanden kompetent og saglig, og 94% (93%) fandt, at han gav sig tid til at lytte til forklaringer og indlæg. Han var venlig (91%, hhv. 82%) og neutral i forhold til parterne (96%, hhv. 93%). Retsformandens sprogbrug var let at forstå (95%, hhv. 95%), og også retsmødets indhold og forløb var nemt at forstå (97%, hhv. 95%). 99% (100%) fandt, at afgørelsen blev formuleret i et forståeligt sprog. Også på disse punkter må det anføres, at kun 2 advokater og 1 anklager gav udtryk for utilfredshed.

Når der var tale om afgørelsernes indhold, var tilfredsheden ikke ganske den samme. Medens 79% af advokaterne helt eller delvis gav udtryk for, at afgørelsen gav et tilstrækkeligt referat af sagens faktiske omstændigheder, og 91% for, at den gav et tilstrækkeligt referat af de afgivne forklaringer, gjaldt dette ikke for 21% og 9%’s vedkommende. Tilsvarende fandt 78% af advokaterne helt eller delvis, at resultatet var tilstrækkelig begrundet, medens 22% fandt, at dette ikke var tilfældet. For anklagernes vedkommende er der derimod ikke fremkommet tilsvarende negative besvarelser.

I forbindelse med undersøgelsen fremkom en række advokater og anklagere med forskellige kommentarer i tilslutning til de enkelte spørgsmål. Landsretten hilser disse, ofte ganske direkte, bemærkninger velkomne som en væsentlig hjælp til at forbedre kvaliteten af landsrettens arbejde, og de vil blive drøftet i landsretten.

Til top Sidst opdateret:  
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk