Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ulovlig frihedsberøvelse under den kinesiske præsidents besøg i Danmark i 2012 
22-09-2015 

 
 

Østre Landsret har den 22. september 2015 stadfæstet byrettens dom i en sag anlagt af seks personer med påstand om, at de blev ulovligt administrativt frihedsberøvet af Københavns Politi, da de ønskede at vise det tibetanske flag frem for den kinesiske præsident under dennes besøg i København i juni 2012.

Ved dommen er det slået fast, at en af personerne, der befandt sig i Kongens Have, blev ulovligt administrativt frihedsberøvet. Derimod blev en person, der befandt sig på Langelinie, og fire personer, der befandt sig på Christiansborg Slotsplads, ikke ulovligt administrativt frihedsberøvet.

Landsrettens begrundelse er sålydende:

”Sagerne omhandler tre episoder i forbindelse med den kinesiske præsidents statsbesøg i Danmark den 14. - 16. juni 2012. A, B, C, D, E og F har alle gjort gældende, at politiet i forbindelse med statsbesøget uretmæs­sigt har frihedsberøvet dem.

Der er for landsretten afgivet partsforklaringer og vidneforklaringer samt afspillet politiets radiokommunikation og fremvist tv-klip, der samlet viser, at politiet i forbindelse med de tre episoder udfoldede bestræbelser på at hindre personer i at holde det tibetanske flag op, så det var synligt for den kinesiske præsident.

Som sagen er forelagt for domstolene, skal der imidlertid alene tages stilling til, om der i forbindelse med episoderne er sket ulovlig frihedsberøvelse uden for strafferetsplejen som omhandlet i retsplejelovens kapitel 43 a, hvorimod der ikke skal tages stilling til, om de pågældendes ytrings­frihed, forsamlingsfrihed, bevægelsesfrihed eller lignende er krænket.

For så vidt angår episoden ved Langelinie har A gjort gæl­dende, at hun blev ulovligt frihedsberøvet, dels da hun blev sigtet for besiddelse af eufori­serende stoffer, dels da hun senere måtte afvente, at betjente kontrollerede hendes identitet.  Landsretten tiltræder, at der ikke i forbindelse med den kortvarige visitation og heller ikke ved den senere identitetskontrol har foreligget en ulovlig frihedsberøvelse uden for straffe­retsplejen.

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det, at der heller ikke har foreligget ulov­lig frihedsberøvelse i forbindelse med episoderne på Christiansborg Slotsplads og Højbro Plads, hvor B, C, D og E blev henvist til at opholde sig på det område, hvor der var givet tilladelse til at demonstrere. Politiets opstilling af fire såkaldte golf-vogne mellem Højbro Plads og Christiansborg Slotsplads kan heller ikke karakteriseres som en ulovlig frihedsberøvelse.

F har om episoden i Kongens Have forklaret, at han på tre forespørgs­ler, om han måtte forlade stedet, fik besked om at blive på stedet, og at han således ople­vede, at han blev tilbageholdt i godt en time. Tidsrummet bekræftes til dels af politiets radiokommunikation og af fotos taget i Kongens Have. Trods et tydeligt foto af de betjente, som – formentlig i begyndelsen af episoden – stod ved og talte med F, har det ikke været muligt for Københavns Politi at identificere de pågældende be­tjente. Det er alene lykkedes at identificere politiassistent P. Efter den­nes forklaring sammenholdt med F’s forklaring og de fremlagte fotos lægger landsretten til grund, at P alene var til stede under de sidste 15-20 minutter af episoden. Under disse omstændigheder og under hensyn til det, der er anført ovenfor om politiets bestræbelser i forbindelse med statsbesøget, samt i øvrigt af de grunde, der er anført af byretten, tiltræder landsretten, at F i overensstemmelse med sin forklaring herom har været tilbageholdt af politiet i et længere tidsrum, og at der herved har været tale om en ulovlig frihedsberøvelse.                                    

Landsretten stadfæster derfor dommen.”

Der henvises til 7. afd. a.s. nr. B-848-14, B-949-14, B-950-14, B-951-14, B-952-14 og B-978-14.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tlf. 99 68 65 12 eller 41 25 90 31).

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk

Til top Sidst opdateret: 22-09-2015 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk