Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udtalelser anset for en meningstilkendegivelse, der ikke var strafbar efter straffelovens § 267 
27-03-2015 

Landsretten har i dag stadfæstet Københavns Byrets dom af 13. september 2013, hvorved en journalist og Weekendavisens redaktør blev frifundet for overtrædelse af straffelovens § 267.
Sagen angik en artikel offentliggjort i Weekendavisen den 7. december 2012 med overskriften ”Gal­skab i Den Sorte Diamant”, hvori der blev rejst kritik af Det Kongelige Biblioteks direktør og udstil­lingen om det armenske folkemord. I artiklen spørges der retorisk, om biblioteket også snart vil åbne dørene for en udstilling om ”alternative” teorier om evolutionsteorien. Herefter fremsættes de af sagen omfattede udtalelser:

”Skal vi have en planche med kreationistisk plattenslageri op at hænge på en af Danmarks fineste op­lysningsinstitutioner? Hvorfor ikke bare invitere Niels Harrit og de andre tosser fra 9/11-skeptikermil­jøet ind, nu vi er i gang? Hvad med Holocaust-benægtermiljøet?”

Landsrettens dom indeholder følgende begrundelse:

Afgørelsen af, om Søren K. Villemoes’ udtalelser udgør en strafbar krænkelse af Niels Har­rits ære, jf. straffelovens § 267, eller er en straffri meningstilkendegivelse, må bero på motivet og den sammen­hæng, som udtalelserne indgår i.

Avisartiklen med overskriften ”Galskab i Den Sorte Diamant” fremstår som en kommentar med un­deroverskriften ”Farcen omkring udstillingen om det armenske folkemord på Det Kongelige Bibliotek afslører en direktør med total mangel på dømmekraft. Det er ganske enkelt en skandale”. Indlægget var foranlediget af, at direktøren efter kritik fra tyrkisk side havde givet den tyrkiske ambassade lov til at fremvise en ”alternativ” udstilling under ar­bejdstitlen: ”Det såkaldte armenske folkemord”. I sin kritik af direktørens håndtering af sagen anfører Søren K. Villemoes i kommentaren, at direktøren ”ganske enkelt giver al­verdens gale konspirationsteorier og ”alternative” syn på videnskab, historie og forsk­ning en fribillet”. Retorisk spørges der herefter i artiklen, om biblioteket også snart vil åbne dø­rene for en udstilling om ”alternative” teorier om evolutionsteorien, en planche med krea­tionistisk plattenslage­ri og spørgsmålet stilles: ”Hvorfor ikke bare invitere ”Niels Harrit og de andre tosser fra 9/11-skepti­kermiljøet ind, nu vi er i gang? Hvad med Holocaust-be­nægtermiljøet?”.

Avisartiklen har karakter af et kritisk debatindlæg, hvori der rejses spørgsmål af almindelig sam­fundsmæssig interesse.

Landsretten finder, at Søren K. Villemoes’ kritiske og provokatoriske bemærkninger i den omhand­lede, relevante sammenhæng må forstås som Søren K. Villemoes’ syn på indhol­det af Niels Harrits og andres opfattelser og dermed en karakteristik af deres menin­ger uden tillige at indeholde en vurdering af Niels Harrits subjektive forhold. Anvendelsen af ud­trykket ”tosser” kan derfor hverken isoleret set eller i sammenhæng med henvisningen til ”kreationistisk plattenslageri” og ”Holocaust-benægtermil­jøet” anses for at udgøre en overtrædelse af straffelovens § 267, 1. led, om fornærmelige ord, som fortolket i ly­set af artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Med denne begrundelse stadfæstes dommen.”

Sagen har været behandlet af Østre Landsrets 6. afdeling, journalnummer B-3091-13.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tlf. 99696509 eller 41259031).

Hvis der ønskes en udskrift af landsrettens afgørelse, skal der rettes henvendelse til regnskab@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 27-03-2015 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk