Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To tiltalte idømt fængsel for økonomisk støtte til terrororganisationen PKK, men ikke udvist 
15-06-2016 

 
 

Ved Østre Landsrets kendelse af 8. juni 2016 blev to tiltalte fundet skyldige i overtræ­delse af straffelovens § 114 b, nr. 2, ved at have støttet terrororganisationen PKK gen­nem bidrag til ROJ TV.

Landsretten har den 15. juni 2016 afsagt dom i sagen, hvor der skulle tages stilling til strafudmålin­gen og spørgsmålet om, hvorvidt de to tiltalte skulle udvises af Danmark.

For T2, der var fundet skyldig i at have medvirket til indsamling af i hvert fald 4,5 mil­lioner kr. til ROJ TV, er straffen fastsat til fængsel i 4 år. Der er afgivet 15 stemmer for fængsel i 4 år og 1 stemme for fængsel i 2 år. På baggrund af oplysningerne om tiltaltes alder og helbred har et flertal be­stemt, at 3 år og 9 måneder af straffen undtagelsesvis skal gøres betinget, og at den ubetingede del skal anses for udstået ved den skete vare­tægtsfængsling. Der er afgivet 1 stemme for at gøre hele straffen betinget.

T2 er udvist betinget af Danmark.

For T11, der var fundet skyldig i videreformidling af 29 millioner kr. til ROJ TV samt 5 erkendte forhold, er straffen fastsat til fængsel i 5 år. Der er afgivet 15 stemmer for fængsel i 5 år og 1 stemme for fængsel i 4 år.  Da forhold 11 er begået i 2006 og 2007, og ransagning af tiltaltes bopæl blev gennemført den 10. juni 2008, og da tiltale først er rejst ved anklageskrift af 26. juni 2013, har et enigt nævningeting fun­det, at den lange sagsbehandlingstid, der ikke kan bebrejdes tiltalte, udgør en krænkelse af Den Europæi­ske Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 1. Som konsekvens heraf, og da den nærmere rækkevidde af straf­felovens § 114 b på gerningstidspunktet gav anledning til tvivl, har et flertal undtagel­sesvis fundet det forsvarligt at gøre straffen betinget. Et mindretal har stemt for, at 6 måneder af straffen skal afsones.

T11 er ligeledes udvist betinget af Danmark.

Sagen har været behandlet af landsrettens 1. afdeling over 66 retsdage under sagsnum­mer S-3006-14 og S-616-15.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Katja Høegh (tlf. 99686512 eller 41259031).

Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til Regnskab@oestrelandsret.dk. For udskrif­ten skal betales 175 kr. Læse mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 15-06-2016 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk