Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Staten frifundet for erstatningskrav på 362 mio. kr. vedrørende SINE-udbuddet 
13-05-2013 

 
 

Landsretten har den 13. maj 2013 afsagt dom i en sag vedrørende et erstatningskrav på 362.354.426 kr. rejst af Hans Damm Research A/S mod Erhvervsstyrelsen (tidl. IT- og Telesty­relsen), Mo­derniseringsstyrelsen (tidl. Økonomistyrelsen) og Forsvarsministeriet.

Sagen udspringer af en udbudsforretning (SINE-udbuddet) vedrørende etablering af et netværk i Danmark til kommunikation inden for nød og beredskab. Kommunikations­netværket skulle blandt andet benyttes af politi, brandvæsen og beredskabsmyndigheder. Udbuddet blev gennemført med udbudsformen ”kon­kurrencepræget dialog”, og i den afgørende del af udbuddet deltog alene to parter. Dansk Beredskabskommunikation A/S, som er en del af Motorola-koncernen, vandt ud­buddet.

Hans Damm Research A/S, som var en af deltagerne i det konsortium, der tabte udbuddet, anlagde i 2008 sag mod staten med påstand om erstatning.  

Hans Damm Research A/S´ hovedsynspunkt var, at staten havde krænket selskabets rettigheder på to områder. For det første ved at udbuddet i sig selv var en krænkelse af de rettigheder, selskabet allerede havde i hen­hold til en tidligere udstedt frekvens­tilladelse. For det andet ved at ”tilslut­ningsloven”, der fastslog, hvem der skulle til­slutte sig nød- og be­redskabsnettet, udgjorde et eks­propriativt indgreb.

Hans Damm Research A/S mente endvidere, at staten på en lang række andre punkter havde handlet ansvarspådragende. Dette var navnlig sket ved, at udbudsreglerne var krænket, at EU-traktatens forbud mod stats­støtte var overtrådt, at EU-traktatens princip om fri bevægelighed for tjeneste­ydelser var krænket, at staten havde handlet i strid med internationale forpligtelser, samt at hele udbuddet var fiktivt, idet myndighederne inden udbuddet havde besluttet, hvem der skulle vinde. Efter Hans Damm Re­search A/S´ opfattelse blev der således udøvet magtfordrejning af sta­ten.

Landsretten fastslog, at der ikke var ført bevis for, at staten havde overtrådt EU-regler, udbuds­reg­ler eller anden lovgivning, samt at der ikke var tale om en fiktiv udbudsforretning og dermed intet grundlag for at konkludere, at staten havde udøvet magtfordrejning.

Landsrettens samlede konklusion var herefter, at der ikke forelå et ansvarsgrundlag, og staten blev der­for frifundet. Hans Damm Research A/S blev dømt til at betale 10 mio. kr. i sagsomkostninger til sta­ten.  

Sagen er behandlet af landsrettens 21. afdeling, j. nr. B-569-08.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Michael Lerche, telefonnummer 99 68 64 47 eller (mobil) 22 87 90 52.  Hvis der ønskes udskrift af lands­rettens afgørelse, skal der rettes henvendelse til regnskab@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 13-05-2013 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk