Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om aktindsigt blev ikke afvist. Søgsmålet blev tillagt opsættende virkning. 
06-02-2015 

Østre Landsrets 14. afdeling har den 6. februar 2015 tillagt en sag om aktindsigt opsættende virkning.

I 2011 foretog Fødevarestyrelsen et metodeafprøvningsstudium, der gik ud på at teste metoder til at fastslå, om der er MRSA i en svinebesætning. Der deltog 48 landmænd i undersøgelsen.

I 2012 søgte nogle journalister om aktindsigt i resultatet. I marts 2012 meddelte Fødevarestyrelsen afslag på aktindsigt, idet Fødevarestyrelsen henviste til, at hensynet til at undgå stigmatisering for de pågældende landmænd måtte veje tungest. Journalisterne klagede til Folketingets Ombudsmand, der den 6. juni 2014 afgav en endelig redegørelse om sagen. Ombudsmanden fandt ikke, at oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt.

Herefter anlagde Landbrug & Fødevarer som mandatar for 5 landmænd sag mod Fødevarestyrelsen med påstand om, at det ville være uberettiget at udlevere oplysningerne. Landbrug & Fødevarer anmodede om, at sagsanlægget skulle tillægges opsættende virkning.

Fødevarestyrelsen traf en ny afgørelse og imødekom anmodningerne om aktindsigt, men Fødevarestyrelsen meddelte samtidig, at udleveringen afventede rettens afgørelse om, hvorvidt sagsanlægget skulle tillægges opsættende virkning.

Under sagen er Dansk Journalistforbund som repræsentant for to journalister, der søgte aktindsigt, indtrådt som hovedintervenient.

Fødevarestyrelsen og Dansk Journalistforbund har nedlagt påstand om, at det er berettiget at udlevere oplysningerne. Fødevarestyrelsen og Dansk Journalistforbund har også nedlagt påstand om, at sagen skulle afvises under henvisning til, at de pågældende landmænd ikke kan anses for at have en retlig interesse i sagen. Fødevarestyrelsen og Dansk Journalistforbund protesterede også imod anmodningen om opsættende virkning.

Landsretten bestemte, at afvisningspåstanden og spørgsmålet om opsættende virkning skulle behandles særskilt. Der har været mundtlig forhandling af disse spørgsmål den 14., 15. og 16. januar 2015.

Landsretten har nu afsagt kendelse om, at sagen ikke skal afvises. Landsretten har endvidere taget anmodningen om opsættende virkning til følge. 

Landsrettens begrundelse kan læses her:

Landsrettens begrundelse og resultat

Spørgsmålet om søgsmålskompetence

Sagen angår, om Fødevarestyrelsen er berettiget til at meddele aktindsigt i og offentliggøre oplysninger om, at sagsøgernes svinebesætninger blev konstateret MRSA-positive i for­bindelse med en af Fødevarestyrelsen i 2011 foretaget metodeafprøvningsundersøgelse.  

Fødevarestyrelsen har på grundlag af Folketingets Ombudsmands endelige redegørelse af 6. juni 2014 og efter forudgående høring af sagsøgerne den 1. september 2014 truffet afgø­relse om at imødekomme journalisterne A og Bs anmodning om aktindsigt i den relevante liste over de besætninger, der blev fundet MRSA-positive under undersøgelsesprojektet i 2011. Sagsøgerne er ikke adressater for afgørelsen, men er kon­kret og individuelt berørt af den derved, at der ved afgørelsen meddeles offentlighed i, at besætningerne under deres CHR-numre blev testet MRSA-positive i 2011.

Landsretten finder på den baggrund, at sagsøgerne har en konkret, individuel og aktuel interesse i, at den nedlagte påstand påkendes af domstolene. Da sagsøgerne således har fornøden retlig interesse i at få deres påstand prøvet, tager landsretten ikke afvisningspå­standene til følge.

Spørgsmålet om opsættende virkning

Fødevarestyrelsen har under denne sag truffet afgørelse om, at de oplysninger, der søges aktindsigt i, er miljøoplysninger, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, i miljøoplysningsloven. Fødevaresty­relsen har endvidere fundet, at der ikke efter miljøoplysningsloven, jf. offentlighedslovens bestemmelser, er grundlag for at nægte aktindsigt. Fødevarestyrelsen har imidlertid endnu ikke udleveret oplysningerne, idet Fødevarestyrelsen har suspenderet udleveringen, indtil landsretten har truffet afgørelse om, hvorvidt søgsmålet skal tillægges opsættende virkning.

Efter Grundlovens § 63, stk. 1, 2. pkt., kan den, der anfægter en administrativ afgørelse, ikke ved at bringe sagen for domstolene unddrage sig fra foreløbig at efterkomme øvrighe­dens befaling.  

Hverken miljøoplysningsloven eller offentlighedsloven indeholder hjemmel til at tillægge et søgsmål opsættende virkning.

Selv om en udtrykkelig lovhjemmel ikke foreligger, kan domstolene undtagelsesvis til­lægge et søgsmål vedrørende berettigelsen af Fødevarestyrelsens afgørelse om aktindsigt opsættende virkning, jf. Højesterets kendelse af 24. august 1994, gengivet i UfR 1994.823.

Enhver har efter offentlighedsloven krav på aktindsigt, medmindre forholdet er omfattet af en af lovens undtagelser. En anmodning om aktindsigt skal behandles snarest muligt.  

Under denne sag gør Landbrug & Fødevarer gældende, at de oplysninger, der er søgt akt­indsigt i, skal undtages fra aktindsigt, idet oplysningerne er omfattet af undtagelser i of­fentlighedsloven. De berørte landmænd har for landsretten navnlig henvist til risikoen for stigmatisering for landmændene og deres familier, hvis der gives offentligheden adgang til oplysninger om, i hvilke besætninger der ved metodeafprøvningstudiet i 2011 blev fundet MRSA. Det er endvidere anført, at der var tale om en frivillig undersøgelse. 

Der blev søgt aktindsigt i oplysningerne i marts 2012, hvilket blev afslået under henvisning til risikoen for stigmatisering. Efter klage til ombudsmanden, hvis endelige redegørelse forelå den 6. juni 2014, har Fødevarestyrelsen den 1. september 2014 truffet afgørelse om at give aktindsigt i oplysningerne, men som nævnt endnu ikke udleveret oplysningerne. Der er reserveret tid til hovedforhandling i sagen den 4., 5. og 6. maj 2015. 

Der er tale om en principiel sag vedrørende en række komplicerede retlige spørgsmål og af vidererækkende betydning også for andre landmænd med svinebesætninger. Sagen rejser spørgsmål om afvejningen mellem offentlighedens ret til aktindsigt over for hensynet til at undgå mulig stigmatisering af de involverede landmænd. Landsrettens stillingtagen til parternes anbringender herom vil skulle ske på grundlag af den fulde bevisførelse i sagen efter hovedforhandlingen. Den skade i form af stigmatisering, som sagsøgerne påberåber sig, at de kan blive påført ved en udlevering af de oplysninger, der er søgt aktindsigt i, vil i givet fald kunne være uoprettelig. På den baggrund og efter en samlet afvejning af hensy­net til gennemførelsen af den aktindsigt, der blev søgt i marts 2012, over for arten og det mulige omfang af den påberåbte skadevirkning, finder landsretten, at risikoen for den an­givne skadevirkning under de foreliggende særegne omstændigheder må tillægges større vægt end interessen i at få gennemført aktindsigten, før landsretten har taget stilling til sagen.

Landsretten tillægger derfor søgsmålet opsættende virkning.”

Sagen er henvist til landsretten som principiel.

Yderligere oplysninger:

Sagen er behandlet under sagsnr. 14. afd. nr. B-2190-14 og B-2665-14.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tel. 99686509 eller 41259031).

Hvis der ønskes udskrift af landsrettens afgørelse, skal der rettes henvendelse til regnskab@ostrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.
Til top Sidst opdateret: 06-02-2015 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk