Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Roj TV dømt for at fremme virksomheden for PKK som terrororganisation 
03-07-2013 

Østre Landsret har den 3. juli 2013 afsagt dom i en straffesag mod selskaberne Roj TV A/S og Mesopotamia Broadcast A/S METV for overtrædelse af straffelovens § 114 e om fremme af virksomhed for en terrororganisation.
De tiltalte selskaber driver tv-stationen Roj TV, der navnlig retter sig mod kurdere og transmitteres via satellit i henhold til en registrering hos Radio- og tv-nævnet. De tiltalte selskaber var tiltalt for at have fremmet virksomheden for en terrororganisation gennem udsendelser vist på Roj TV i en periode fra 2006 til 2010. Landsretten har taget stilling til, om PKK (Kurdistans Arbejderparti) er en terrororganisation i straffelovens forstand, og om de tiltalte selskaber har fremmet virksomheden for PKK gennem udsendelser vist på Roj TV i gerningsperioden.

I dommen fastslår en enig landsret, at PKKs væbnede kamp mod den tyrkiske stat for at opnå organisationens formål er terrorisme, og at PKK er en terrororganisation i straffelovens forstand.

Landsrettens flertal (5 dommere) har endvidere fundet det bevist, at de tiltalte selskaber gennem udsendelser vist på Roj TV har fungeret som talerør for PKK med bl.a. opfordringer til at tilslutte sig PKK og deltage i terroraktioner og med glorificerende omtale af PKK og terroraktioner, og at de tiltalte selskaber derved har fremmet virksomheden for PKK. Flertallet har lagt vægt på udsendelsernes indhold, præsentation og sammenhæng, idet flertallet samtidig har fundet det bevist, at der var en personlig, økonomisk, organisatorisk og historisk forbindelse mellem de tiltalte selskabers programvirksomhed og PKK.

Mindretallet (1 dommer) har efter en samlet vurdering  fundet, at udtalelserne i udsendelserne ikke er gået ud over, hvad der er tilladt under hensyn til ytringsfriheden, og at de tiltalte selskaber således ikke har fremmet virksomheden for en terrororganisation.

De tiltalte selskaber er hver idømt dagbøder svarende til 5 mio. kr. Endvidere er de tiltalte selskaber frakendt retten til at udsende tv på baggrund af Radio- og tv-nævnets registrering. Frakendelsen er sket indtil videre.

Landsrettens dom er en skærpelse af byrettens dom, idet landsretten har dømt de tiltalte selskaber efter anklageskriftet, mens byretten frifandt for en del af gerningsperioden. Endvidere har landsretten skærpet bøderne, der af byretten blev udmålt til dagbøder svarende til 2,6 mio. kr. til hvert selskab. Byretten frifandt selskaberne for en påstand om rettighedsfrakendelse under henvisning til, at straffeloven ikke indeholder hjemmel til rettighedsfrakendelse over for juridiske personer. Landsretten har derimod fundet, at de tiltalte selskaber efter en analogi af straffelovens bestemmelse om rettighedsfrakendelse skal frakendes retten til at udsende tv.

Anmodning om udskrift af landsrettens dom skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk. For udskriften skal betales 175 kr. Se landsrettens hjemmeside på www.oestrelandsret.dk.

Der henvises til j.nr. 17. afd. S-130-12.

Til top Sidst opdateret: 03-07-2013 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk