Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Rigspolitiets ændring af kontrakt om kontrolrumssoftware m.v. opretholdt. 
20-12-2013 

 
Østre Landsrets 19. afdeling har den 20. december 2013 afsagt dom i en sag, der udsprang af statens udbud og efterfølgende indgåelse af en kontrakt om levering af it-ydelser til det landsdækkende beredskabssystem SINE-nettet. Sagen vedrørte navnlig spørgsmålet, om indgåelse af en forligsaftale mellem Rigspolitiet og Terma A/S, der havde vundet det nævnte udbud og herefter var kommet i forsinkelse med leveringen, var i strid med udbudsreglerne som følge af, at den oprindelige kontrakt ved forligsaftalen blev ændret væsentligt.

Dette spørgsmål blev indbragt for Klagenævnet for Udbud af Finn Frogne A/S, der er en væsentlig leverandør af trafikstyringssystemer til hyrevognsbranchen, og som ønskede at udvide selskabets aktiviteter til beredskabsområdet.

Finn Frogne A/S fik kun delvist medhold ved klagenævnets afgørelse af 3. november 2011 og anlagde herefter den nu afgjorte sag med påstande om blandt andet, at Rigspolitiet skulle anerkende, at man ved at indgå forligsaftalen uden forudgående udbudsprocedure havde handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet og ligebehandlingsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2, og at forligsaftalen skulle erklæres for uden virkning og bringes til ophør. I det omfang landsretten ikke erklærede forligsaftalen for uden virkning, påstod Finn Frogne A/S Rigspolitiet pålagt en økonomisk sanktion i medfør af håndhævelseslovens § 19.

Rigspolitiet påstod principalt afvisning under henvisning til, at Finn Frogne A/S ikke havde retlig interesse i sagen, subsidiært frifindelse.

Landsretten fandt som klagenævnet, at Finn Frogne A/S havde retlig interesse i sagen, at Rigspolitiet og Terma A/S i den opståede situation, hvor parterne måtte konstatere, at det aftalte omfattende og udviklingsprægede projekt ikke kunne gennemføres, inden for den oprindelige kontrakts rammer kunne videreføre en begrænset del heraf som led i en forligsmæssig løsning, at Rigspolitiet imidlertid ved at lade forligsaftalen omfatte Terma A/S' overdragelse af to serverfarme til staten og indgå denne uden forudgående udbudsprocedure havde handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 2, men at der ikke var grundlag for i medfør af håndhævelseslovens § 17, stk. 1, nr. 1, at erklære forligsaftalen uden virkning, da Rigspolitiet forinden indgåelsen af forligsaftalen havde fulgt fremgangsmåden i håndhævelseslovens § 4 og herunder offentliggjort en bekendtgørelse om, at man agtede at indgå forligsaftalen.

Landsretten bestemte, at Finn Frogne A/S skulle betale 500.000 kr. i delvise sagsomkostninger til Rigspolitiet, idet selskabet, der havde anlagt sagen på baggrund af klagenævnets kendelse, måtte anses for den overvejende tabende part. Landsretten tillagde det heroverfor tillige betydning, at Finn Frogne A/S havde haft retlig interesse i sagen og havde fået medhold i, at indgåelsen af forligsaftalen havde været i strid med udbudsdirektivets artikel 2.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Michael Lerche, telefonnummer 99 68 64 47 eller (mobil) 22 87 90 52.

Hvis der ønskes udskrift af landsrettens afgørelse, skal der rettes henvendelse til regn-skab@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Der henvises til j.nr. 19. afd. B-2587-12.

Til top Sidst opdateret: 20-12-2013 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk