Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Rejsebureaus erstatningsansvar for forbrugers tab ved aflyst flyrejse i anledning af Cimber Sterlings konkurs 
18-11-2015 

 
 

Østre Landsrets 18. afdeling har den 18. november 2015 afsagt dom i en ankesag vedrørende en forbrugers erstatningskrav for en flyrejse, han havde købt på GoLeif.dk, der dri­ves af Den Danske Rejsegruppe, som er en filial af Svenska Resegruppen AB.  Flyrejsen, der skulle have været gennemført af Cimber Sterling, blev aflyst i forbindelse med flyselskabets konkurs i 2012.

Forbrugeren gjorde under sagen navnlig gældende, at Den Danske Rejsegruppe var erstatnings­an­svar­lig, fordi han havde købt rejsen direkte af Den Danske Rejsegruppe. Den Danske Rejse­grup­pe gjorde heroverfor navnlig gældende, at selskabet skulle frifindes, idet det alene var formidler af rejsen, og at aftalen således var indgået mellem forbrugeren og flyselskabet.

Ved dom af 2. januar 2014 fra Retten i Roskilde blev Den Danske Rejsegruppe frifundet.

Sagen for landsretten blev på forbrugerens vegne ført af Forbrugerombudsmanden, der var indtrådt som mandatar.

Landsretten ændrede byrettens dom, således at forbrugeren fik medhold i sit erstatningskrav.

Landsretten begrundede sin afgørelse således:

 

Landsrettens begrundelse og resultat

 

Det er ubestridt, at Den Danske Rejsegruppe ifølge selskabets aftale med Cimber Sterling alene var formidler af flyselskabets rejser. [A] har imidlertid gjort gæl­dende, at han hand­­lede direkte med Den Danske Rejsegruppe, da han på selskabets hjem­meside Go­Leif.dk indgik aftalen om køb af den omtvistede flyrejse, og at han derfor har et krav mod Den Danske Rejsegruppe som følge af, at flyrejsen blev aflyst i forbindelse med Cimber Sterlings konkurs. Spørgsmålet er på den baggrund, om [A] havde føje til at gå ud fra, at han købte flyrejsen direkte af Den Danske Rejsegruppe.

 

Efter bevisførelsen om indholdet og karakteren af hjemmesiden GoLeif.dk, der erhvervs­mæs­sigt drives af Den Danske Rejsegruppe, lægges det til grund, at denne hjemmeside navnlig henvendte sig til forbrugere af fritidsrejser.

 

Aftalen blev i overensstemmelse hermed indgået ved, at [A] som forbruger på hjem­mesiden udvalgte rejsen og accepterede den krævede pris og øvrige købsbetingelser for denne. [A] havde i forbindelse med købet alene kontakt til GoLeif.dk/Den Danske Rejsegruppe, som også modtog betalingen og ud­stedte billetterne.

 

Selvom det efter det for landsretten oplyste må lægges til grund, at rejsebureauer ved salg af tilsvarende flyrejser som altovervejende hovedregel ikke handler i eget navn, men alene optræder som formidler for flyselskaberne, kan dette forhold ikke anses for almindeligt kendt hos forbrugerne. På den baggrund og efter det generelle indtryk af hjemmesiden GoLeif.dk finder landsretten, at [A] som udgangspunkt måtte kunne gå ud fra, at han handlede med den erhvervs­virk­somhed, der drev den på­gældende hjem­me­side, dvs. Den Danske Rejsegruppe. Dette gælder, uanset at det på hjem­mesiden var muligt at vælge mellem flyrejser fra flere forskellige flyselskaber.

 

Det fremgik ikke udtrykkeligt af hjemmesiden GoLeif.dk, at kunderne ikke handlede med GoLeif.dk/Den Danske Rejsegruppe, men i stedet med det flyselskab, som skulle levere rejsen. I bookingflowet på hjemmesiden samt i rejsebetingelserne under overskriften ”Ansvar for rejsens gennemførelse” fremgik, at GoLeif.dk/Den Danske Rejsegruppe optrådte som ”formidler”, og at GoLeif.dk/Den Danske Rejsegruppe ikke ”[solgte] rejser i … eget navn”. Det kan imidlertid ikke antages, at den almindelige forbruger alene på baggrund af disse oplysninger kunne udlede, hvilken betydning dette havde for den pågældendes retsstilling i forhold til GoLeif.dk/Den Danske Rejsegruppe. Dertil kommer, at det i hvert fald i rejsebetingelserne fremgik, at GoLeif.dk/Den Danske Rejsegruppe var ”teknisk arrangør”, uden at dette begreb blev nærmere beskrevet, og at der i både bookingflow og rejsebetingelser blev beskrevet en mulighed for tilkøb af ”konkursdækning rejsebureau”.

 

På den baggrund finder landsretten efter en samlet vurdering af indholdet af hjemmesiden GoLeif.dk, at Den Danske Rejsegruppe har givet [A] føje til at gå ud fra, at aftalen om den omtvistede flyrejse blev indgået direkte med Den Danske Rejsegruppe.

 

Herefter, og da den beløbsmæssige opgørelse af kravet ikke er bestridt, tager landsretten Forbrugerombudsmandens påstand til følge, således at Den Danske Rejsegruppe skal betale 2.580 kr. til [A].

…”

 

Sagen har været behandlet i landsrettens 18. afdeling under sagsnummer B-2019-14.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tlf. 99 68 65 12 eller 41 25 90 31).

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk. Udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 18-11-2015 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk