Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Principielle domme om erstatning for mistet efterlønspræmie 
12-10-2018 

 

Østre Landsrets 12. afdeling har den 12. oktober 2018 afsagt domme i to sager, som begge handlede om, hvornår en person, som kommer ud for en arbejdsulykke, og som følge heraf bliver uarbejdsdygtig og derfor ikke kan opnå efterlønspræmie, kan få erstatning for den mistede efterlønspræmie fra arbejdsskadeforsikringen.

Ankestyrelsen havde ligesom Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) i begge sager afvist at erstatte den mistede efterlønspræmie, fordi de skadelidte endnu ikke var begyndt at optjene efterlønspræmie på det tidspunkt, hvor de kom til skade.

Landsretten har ved dagens domme fastslået, at det ikke kan stilles som en betingelse for at få efterlønspræmien erstattet, at den skadelidte er begyndt at optjene efterlønspræmie på det tidspunkt, hvor skaden sker.

Baggrund

Personer, som har indbetalt til efterløn, og som er berettiget til efterløn fra det fyldte 60. år, har efter arbejdsløshedsforsikringsloven adgang til en såkaldt "efterlønspræmie", hvis de i stedet for at gå på efterløn bliver på arbejdsmarkedet. Præmien optjenes fra fyldte 62. år og frem til folkepensionsalderen på 65 år. En person, der som følge af en arbejdsulykke eller anden skade, som sker, før den pågældende er begyndt at optjene præmien eller får optjeningsperioden afbrudt på grund af skaden, mister hele eller en del af sin præmie.

Højesteret har i en dom fra 2013 (offentliggjort i UfR.2013.3120H), fastslået, at mistet efterlønspræmie kan kræves erstattet af en skadevolder, og at den mistede præmie må sidestilles med mistet erhvervsindtægt ved opgørelsen af erhvervsevnetab efter erstatningsansvarslovens §§ 5-7. Det samme gælder herefter efter de tilsvarende bestemmelser om erhvervsevnetabserstatning i arbejdsskadesikringsloven om erstatning fra arbejdsskadeforsikringen for arbejdsulykker. Højesteret tog ikke i dommen stilling til, hvornår og hvordan mistet efterlønspræmie kan kræves erstattet.

På arbejdsskadeområdet har Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) efter højesteretsdommen i sin praksis om erstatning for mistet efterlønspræmie krævet, at den skadelidte skal være nået ind i optjeningsperioden for efterlønspræmien (dvs. være fyldt 62 år) for at kunne opnå erstatning for den mistede præmie. Ankestyrelsen, som er ankeinstans på området, har været enig i denne praksis.

De to sager, som var indbragt for landsretten som første instans, angik begge tilfælde, hvor Arbejdsskadestyrelsen og herefter Ankestyrelsen havde afslået erstatning til to personer, som havde ret til efterløn og dermed ville kunne optjene efterlønspræmie, men var kommet til skade på arbejde før de fyldte 62 år og derfor havde mistet efterlønspræmien. Afslagene var givet alene med den begrundelse, at de skadelidte endnu ikke var begyndt at optjene efterløn, da de kom til skade. Det principielle spørgsmål i sagerne var, om arbejdsskademyndighederne med rette kunne stille krav om, at optjeningsperioden skal være påbegyndt for overhovedet at kunne opnå erstatning for mistet efterlønspræmie.

Landsretten var ikke enig i, at det er en betingelse for at få erstatning for mistet efterlønspræmie, at den skadelidte er begyndt at optjene præmien, når skaden indtræder. Landsretten gav derfor i dommene de to skadelidte medhold i, at efterlønspræmien skulle indregnes ved fastsættelsen af deres erstatning for erhvervsevnetab.

Der er ikke i dommene taget stilling til, hvornår det kan anses for tilstrækkelig sikkert, at en skadelidt ville være blevet på arbejdsmarkedet og dermed have optjent efterlønspræmie, hvis ikke skaden var sket. Ankestyrelsen havde således i de to sager erklæret sig enig i, at arbejdsulykkerne var den eneste årsag til, at de skadelidte ikke forblev i arbejde indtil folkepensionsalderen.

Landsrettens begrundelse, som er stort set identisk i begge sager, kan (anonymiseret) læses HER.

Da sagerne er behandlet af landsretten som første instans, kan de ankes direkte til Højesteret uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Yderligere oplysninger

Sagerne er behandlet under sagsnr. 12. afd. nr. B-2477-17 og B-2515-17.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, mobil 41 25 90 31).

Udskrift af landsrettens dom kan fås ved henvendelse til aktindsigt@oestrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk og om bestilling af afgørelser på:

www.domstol.dk/OESTRELANDSRET/BESTILLINGAFAFGOERELSER/Pages/default.aspx

Til top Sidst opdateret: 12-10-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk