Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Østre Landsret har givet professor, dr. med. Bente Klarlund Pedersen medhold i, at hun ikke har handlet videnskabeligt uredeligt. 
18-02-2015 

 
Østre Landsrets 19. afdeling har i dag den 18. februar 2015 afsagt dom i en sag, som professor, dr. med. Bente Klarlund Pedersen havde anlagt mod Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed for Sundhedsvidenskabelig Forskning (UVVU) med påstand blandt andet om ophævelse af UVVU’s afgørelse af 28. august 2014, hvorefter Bente Klarlund Pedersen blev anset for at have handlet videnskabeligt uredeligt.

Sagen angik 4 videnskabelige artikler, der var publiceret i årene 2004, 2005 og 2009, hvor UVVU havde anset Bente Klarlund Pedersen for forsætligt eller groft uagtsomt at have handlet videnskabeligt uredeligt.

På baggrund af bevisførelsen kunne landsretten ikke lægge til grund, at Bente Klarlund Pedersen havde handlet videnskabeligt uredeligt.  

I landsrettens begrundelse er der herom anført blandt andet følgende:

”Vedrørende artikel 4 og 5 har UVVU fundet, at uredeligheden angår forsætlig undladelse af at oplyse, at biopsimaterialet stammer fra de samme forsøgspersoner, som indgår i artikel 1 og i en anden artikel med Bente Klarlund Pedersen som forfatter, hvorfra resultater sammenholdes og inddrages i den videnskabelige diskussion i artikel 4 og 5 til understøttelse af artiklernes konklusioner, samt vedrørende artikel 4 ved grov uagtsomhed at undlade at reagere på den tydelige billedmanipulation i artiklen. 

Vedrørende artikel 3 og 5 har UVVU fundet, at uredeligheden angår forsætlig undladelse af at oplyse, at biopsimaterialet stammer fra tidligere studier med flere forsøgspersoner end det antal, der indgår i artikel 3 og 5.

Vedrørende artikel 12 har UVVU fundet, at uredeligheden angår grov uagtsom undladelse af at oplyse, at 8 forsøgspersoner stammer fra et tidligere studie (anvendt i artikel 8) og således har udført en anden forsøgsprotokol end den, der beskrives i artikel 12’s metodeafsnit.

Landsretten bemærker hertil følgende:

Det fremgår af Bente Klarlund Pedersens forklaring om artiklerne 3, 4 og 5 og om UVVU’s angivelse af manglende henvisninger til tidligere studier eller artikler, at de ”manglende” henvisninger er et bevidst eller af omstændighederne nødvendiggjort fravalg, idet Bente Klarlund Pedersens faglige vurdering var og er, at de undersøgelser og resultater, som artiklerne 3, 4 og 5 omhandler, er selvstændige og uafhængige af tidligere undersøgelser og resultater, uanset at de anvendte biopsier er udtaget af de eller nogle af de forsøgspersoner, som også indgik i et tidligere studie. Bente Klarlund Pedersen har fremhævet, at anvendelsen af biopsimaterialet som beskrevet i artiklerne 3, 4 og 5 skete i en anden og forskellig videnskabelig sammenhæng

Bente Klarlund Pedersens opfattelse herom støttes af de forklaringer, der er afgivet for landsretten af Niels Borregaard, Knud Juel og Klaus Bock, og findes yderligere bestyrket ved det oplyste om tilslutningen til den e-mail, som Niels Borregaard udsendte i juli 2013, og den erklæring, som blandt andre Klaus Bock udsendte i marts 2014

Vedrørende artiklerne 3, 4, og 5, hvorom UVVU statuerer forsæt ved Bente Klarlund Pedersens undladelse af oplysninger om det anvendte biopsimateriale, finder landsretten på baggrund af det anførte samt efter en samlet vurdering af bevisførelsen i øvrigt, at det ikke med fornøden klarhed kan lægges til grund, at Bente Klarlund Pedersen har handlet med forsæt – eller grov uagtsomhed – i forbindelse med at forfalske eller forvride det videnskabelige budskab ved at udelade oplysninger om tidligere publicerede artikler angående de eller nogle af de forsøgspersoner, hvorfra biopsierne, som Bente Klarlund Pedersen anvendte, var udtaget. Det er indgået i landsrettens vurdering, at Bente Klarlund Pedersen efter det oplyste forud for afgivelsen og publiceringen af artiklerne ikke – f.eks. fra tidligere publicerede afgørelser fra UVVU eller lignende – havde anledning til at påregne, at UVVU i en situation som den givne ville vurdere spørgsmål om de omhandlede oplysninger som et spørgsmål om videnskabelig uredelighed ved forsæt eller grov uagtsomhed. Det bemærkes herved, at landsretten efter bevisførelsen, herunder forklaringerne fra Bente Klarlund Pedersen, Niels Borregaard, Knud Juel og Klaus Bock, lægger til grund, at de manglende oplysningers relevans for artiklerne 3, 4 og 5 må anses for fagligt omtvistet i hvert fald i nogen grad.   

 Landsretten finder på den anførte baggrund, herunder henset til Bente Klarlund Pedersens forklaring, at det endvidere ikke med fornøden klarhed kan lægges til grund, at Bente Klarlund Pedersen har handlet med forsæt – eller grov uagtsomhed – i forbindelse med at forfalske eller forvride det videnskabelige budskab ved at have inddraget resultater fra artikel 1 og en anden artikel i den videnskabelige diskussion i artikel 4 og 5.

Vedrørende artikel 4, hvorom UVVU tillige statuerer grov uagtsomhed ved Bente Klarlund Pedersens undladelse af at reagere på tydelig billedmanipulation, lægger landsretten vægt på Bente Klarlund Pedersens forklaring om sit samarbejde med Milena Penkowa, herunder at de arbejdede selvstændigt og med forskellige specialer på henholdsvis Rigshospitalet og Panum Instituttet. Landsretten finder, at der er en afgørende forskel på bevidst at udføre billedmanipulation og på i løbet af et tilsyneladende upåfaldende samarbejde at undlade at opdage og reagere på billedmanipulationen. Landsretten finder, at Bente Klarlund Pedersens forklaring fremstår bestyrket ved det oplyste om, at billedmanipulationen i længere tid efter offentliggørelsen af artikel 4 ikke blev opdaget af flere andre forskere på området. Endvidere bemærkes, at Bente Klarlund Pedersen reagerede, da hun blev bekendt med, at Københavns Universitet havde iværksat undersøgelser vedrørende Milena Penkowas forskningsarbejder, herunder ved henvendelse til redaktionen for FASEB Journal, hvor artikel 4 var blevet publiceret i januar 2005. Landsretten finder derfor, at Bente Klarlund Pedersens uagtsomhed ikke kan anses for en grov uagtsomhed i forbindelse med at forfalske eller forvride det videnskabelige budskab i artikel 4.

Vedrørende artikel 12, hvorom UVVU statuerer grov uagtsomhed ved Bente Klarlund Pedersens undladelse af at oplyse, at 8 forsøgspersoner havde anvendt en anden forsøgsprotokol (cyklet i 3 timer i stedet for 2 timer), lægger landsretten vægt på Bente Klarlund Pedersens forklaring om, at der var tale om en fejl, der opstod i samarbejdet med en australsk forskergruppe, og at fejlen opstod i forbindelse med den endelige revision af artiklen. Landsretten finder, at den erkendte fejl uanset artikel 12’s videnskabelige karakter ikke kan anses for en fejl begået af grov uagtsomhed i forbindelse med at forfalske eller forvride det videnskabelige budskab i artikel 12. Landsretten har efter bevisførelsen anset fejlen for en acceptabelt forklaret fejl af enkeltstående karakter.”

Sagen angik endvidere Bente Klarlund Pedersens påstand om, at UVVU’s afgørelse var ugyldig, fordi der ikke havde været hjemmel i loven til at forlænge beskikkelserne til medlem af UVVU, som nogle af medlemmerne havde fået under sagens behandling i UVVU, idet beskikkelsesperioden for deres medlemskab af UVVU var udløbet, inden UVVU traf afgørelse i sagen. Landsretten gav ikke Bente Klarlund Pedersen medhold i denne påstand, idet landsretten fandt, at forlængelsen af de pågældende medlemmers beskikkelse under sagens behandling i UVVU var lovlig. 

Bente Klarlund Pedersen havde fået fri proces til sagsanlægget mod UVVU.   

Yderligere oplysninger

Sagen er behandlet under sags nr. B-3931-13 (19. afd.).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tel. 99686509 eller 41259031).

Hvis der ønskes udskrift af landsrettens afgørelse, skal der rettes henvendelse til regnskab@ostrelandsret.dk. En udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret:  
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk