Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Landsretten har den 12. januar 2018 afsagt dom i endnu en sag mellem Kasi ApS og SKAT om et stort millionbeløb 
12-01-2018 

 
SKAT tilbagekaldte i januar 2011 en tilladelse fra december 2009 om, at Kasi skattefrit kunne overføre store værdier til et nyt selskab, A, der blev oprettet sammen med en daværende samarbejdspartner, B. I forbindelse med ansøgning i december 2009 blev SKAT informeret om, at der ikke var igangværende drøftelser om at videresælge A, og at man ikke så, at der ville ske et salg inden 3 år. I 2010 blev B imidlertid børsnoteret og Kasi blev tvangsindløst. SKAT mente herefter, at det havde vist sig, at et hovedformål med transaktionen var skatteundgåelse og tilbagekaldte sin tilladelse.

For landsretten har sagen drejet sig om, hvorvidt SKAT var berettiget hertil.

Det relevante tidspunkt for bedømmelsen af formålet med transaktionen er efter landsrettens opfattelse december 2009, hvor Kasi og B endeligt havde forpligtet sig til at gennemføre transaktionen.

Det kunne efter bevisførelsen ikke fastlægges præcist, hvornår C, som ejede B, begyndte at forberede en børsnotering. Det lå dog fast, at C i februar/marts 2010 holdt møder herom med investeringsbanker i London og inden da havde forberedt sig herpå.

Landsretten har i dommen lagt vægt på det korte tidsforløb, og at der fra parterne blev lagt et tidsmæssigt pres på SKAT, der først meget sent i forløbet fik relevante oplysninger, som parterne havde kendt til i længere tid, og som man vidste var af væsentlig betydning for SKATs afgørelse. Efter rettens opfattelse havde parterne endvidere ved oplysningen om, at man ikke så, at der indenfor en periode på de næste 3 år ville ske et salg, bibragt SKAT en urigtig forudsætning, som ansøgerne vidste var væsentlig for SKAT.

Landsretten fandt under bl.a. disse omstændigheder, at der er en stærk formodning for, at skatteundgåelse reelt var et hovedformål med omstruktureringen, og at denne formodning ikke var blevet afkræftet.

Det bemærkedes i dommen, at ansøgningen om skattefrihed blev indgivet af D på både Kasis og B´s vegne. Selvom beslutningerne om børsnotering mv. blev truffet af C, og selvom det efter bevisførelsen ikke kan anses for godtgjort, at Kasi havde viden herom på aftaletidspunktet, måtte Kasi i relation til formålet med omstruktureringen efter landsrettens opfattelse identificeres med D og dermed med de oplysninger, som D havde givet SKAT, og som stammede fra eller må anses for tiltrådt af B/C.

Landsretten konkluderede derfor, at det, også i forhold til Kasi, var berettiget, at SKAT havde tilbagekaldt tilladelsen.

Sagen er behandlet i landsrettens 12. afdeling under sagsnummer B-1400-15.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald på mobil 41 25 90 31.

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse skal rettes til regnskab@oestrelandsret.dk. Udskrift koster 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 12-01-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk