Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Landsretten frifinder Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet i sag vedrørende Amagerbanken 
29-06-2018 

 
 

I begyndelsen af 2010 søgte Amagerbanken Finansiel Stabilitet om udstedelse af en statsgaranti under Bankpakke I på 13,5 mia. kr. Finan­siel Stabilitet imødekom den 28. juni 2010 ansøgningen på vil­kår af, at banken bl.a. foretog en kapitaludvidelse på 750 mio. kr. I forbindelse med behandlingen af ansøgningen havde Finan­siel Stabilitet foretaget en gennemgang af en række af bankens engagementer og udarbejdet to notater, der pegede på, at Amagerbanken måtte forventes at skulle foretage væsentligt større nedskrivninger, end banken selv havde fundet påkrævet. Indholdet af de to notater blev ikke videregivet til Amagerbanken, men til dels delt med Finanstilsynet, der skulle træffe beslutning om bankens solvens og om godkendelse af bankens prospekt for kapitaludvidelsen.

Konkursboet efter Amagerbanken A/S og Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening gjorde gældende, at Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet havde pådraget sig erstatningsansvar ved ikke at have gjort Amagerbankens daværende bestyrelse bekendt med indholdet af to notater. De anførte også, at banken i givet fald ville have undladt at gennemføre en kapitalforhøjelsen og i stedet ladet banken afvikle. Denne afvikling ville være sket under Bankpakke I, hvorved bankens kreditorer ville have opnået fuld dækning. Banken blev i stedet den 4. februar 2011 erklæret konkurs og afviklet under Bankpakke III med en begrænset dækning for kreditorerne.

Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet bestred begge, at de havde pligt til at videregive nedskrivningsvurderingerne i de to notater, og gjorde samtidig gældende, at Amagerbankens bestyrelse faktisk var bekendt med Finansiel Stabilitets vurderinger.

Landsretten udtalte bl.a., at hverken forvaltningslovens regler om partshøring og begrundelse eller reglerne for forvaltningens pligt til at vejlede og informere en part indebar, at Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet havde pligt til at meddele en professionel erhvervsdrivende bank Finansiel Stabilitets interne fagkyndige vurderinger vedrørende bankens egne økonomiske forhold. Landsretten bemærkede i den forbindelse, at Finansiel Stabilitets vurderinger var foretaget på baggrund af oplysninger om bankens egne engagementer, der kom fra banken selv, og således var banken fuldt ud bekendt.

Landsretten fandt det endvidere godtgjort, at Finansiel Stabilitet adskillige gange havde meddelt Amagerbanken, at man havde betænkeligheder ved bankens økonomi, herunder ved en række større engagementer, og ved den af banken anlagte nedskrivningsstrategi. Amagerbanken vidste således, at Finansiel Stabilitet fandt bankens nedskrivninger for lave. Amagerbanken var også klar over, at banken i sommeren-efteråret 2010 næppe ville kunne tåle med ét at ændre sin ned­skrivningsstrategi radikalt, således at der anlagdes en konservativ ned­skriv­nings­stra­tegi i overensstemmelse med Finansiel Stabilitets tilkendegivelser.  

Landsretten fandt heller ikke, at det udgjorde et brud på Finansiel Stabilitets vejlednings- og informationspligt over for Amagerbanken, at Finansiel Stabilitet ikke ønskede at give banken en betryggelse af, at bankens erhvervsmæssige dispositioner rent faktisk var forsvarlige og hensigtsmæssige.

Landsretten gav på den baggrund Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet medhold i, at de ikke havde handlet erstatningspådragende og afviste således konkursboets og investorforeningens krav.

Sagen har været behandlet af landsrettens 12. afdeling under sagsnumrene B-3287-13, B-871-15 og B-1170-17.

Læs dommen HER.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald, på telefon 41 25 90 31.

Til top Sidst opdateret: 29-06-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk