Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Konkurskarantæne pålagt likvidator af insolvente selskaber 
21-12-2017 

 
 

Østre Landsrets 16. afdeling har den 21. december 2017 afsagt kendelser om konkurskarantæne.

A drev virksomhed med at afvikle nødlidende selskaber mod betaling. Der var tale om insolvente sel­skaber med betydelig gæld. A indtrådte som led i sin ”faste forretningsmodel” i nogle selskaber som likvidator. I andre selskaber indsatte A en anden person som ”afviklingsdirektør” – men A havde sam­tidig generalfuldmagt til at disponere. Selskaberne blev kort efter opløst, og konkursbehandlingen sluttede uden dækning til kreditorerne.

A’s bistand bestod navnlig i at anonymisere selskabernes baggrund, så at selskaberne blev tvangsop­løst under nyt navn og med ny adresse, uden at den tidligere ledelse fremgik af offentlige registre over selskabets ledelse på lukningstidspunktet. Ifølge A’s forklaring havde han afviklet flere hundrede sel­skaber ved hjælp af en lignende fremgangsmåde.

I kendelserne lægger landsretten bl.a. til grund, at A ikke vurderede selskabernes økonomi som ellers krævet i lovgivningen. Herunder sørgede han ikke for at overtage selskabernes bogføringsmateriale og at tage kontakt til kreditorerne, såsom SKAT. Landsretten finder, at A’s virke i selskaberne må anses som forretningsførelse under manglende udøvelse af enhver form for ledelsesbeføjelser og som forret­ningsførelse med en organisering af afviklingen, hvis reelle formål har været at sløre de konkursramte selskabers baggrund og forhold, hvilket han har fået et ikke ubetydeligt honorar for.

Landsretten tiltræder skifteretternes vurdering og finder, at A har udvist groft uforsvarlig forretnings­førelse og derfor er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Ang. 8 selskaber pålæg­ger landsretten A konkurskarantæne i 10 år. Konkurskarantænen betyder, at A kun må deltage i ledel­sen af en erhvervsvirksomhed, hvis han hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens gæld.

Yderligere oplysninger

Sagerne er behandlet i landsrettens 16. afdeling under bl.a. j.nr. B-2047-16 og B-1588-17.  

For at læse de to kendelser (anonymiserede) B-2047-16 tryk her og B-1588-17 tryk her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald ( mobil 41 25 90 31).

Til top Sidst opdateret: 21-12-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk