Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kendelse i forbudssagen mod JP/Politikens Hus A/S vedr. PET-bogen 
09-12-2016 

 
  

Østre Landsret har den 9. december 2016 stadfæstet Københavns Byrets kendelser af 8. okto­ber 2016 i forbudssagen mod JP/Politikens Hus A/S vedrørende bogen ”Syv år for PET, Jacob Scharfs tid”.

Landsretten har i sin kendelse tiltrådt, at byretten forbød JP/Politikens Hus A/S, som nær­mere anført i kendelsen, at offentliggøre indholdet af bogen eller på anden måde omtale ind­holdet af hele eller dele af bogen eller hele eller dele af manuskriptet til bogen. Landsretten har også tiltrådt, at der blev foretaget beslaglæggelse af bogen hos JP/Politikens Hus A/S. Landsretten har anset det for berettiget, at de pågældende afgørelser blev truffet af byretten uden forudgående underretning af JP/Politikens Hus A/S.    

Byrettens forbud var alene virksomt fra den 8. oktober 2016 til den 9. oktober 2016, idet for­buddet blev ophævet som følge af dagbladet Politikens offentliggørelse af bogen.  

Landsretten skriver i sine præmisser blandt andet:

Er JP/Politikens Hus A/S rette adressat for et forbud

JP/Politikens Hus A/S udgiver blandt andet de tre landsdækkende dagblade Ekstra Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken samt en række lokalaviser i Danmark.

JP/Politikens Hus A/S har gjort gældende, at medieansvarslovens regler – i forhold til disse dagblade mv. – fører til, at et forbud ikke kunne rettes mod JP/Politikens Hus A/S.

Højesteret har ved kendelse af 11. november 2013 i sag 187/2013 (U2014.462H) fastslået, at medieansvarslovens regler afgrænser kredsen af ansvarssubjekter i straffe- og erstatnings­retlig henseende, men ikke indeholder nogen regulering af, hvem en forbudsbegæring skal rettes mod. Et forbud kan rettes mod den, der har den undladelsesforpligtelse, som med for­buddet ønskes overholdt. Højesteret fandt i den pågældende sag, at denne forpligtelse for Danmarks Radios vedkommende påhviler Danmarks Radio ved selskabets øverste ledelse.

En ved et forbud pålagt forpligtelse til ikke at offentliggøre den omhandlede bog påhviler her­efter den øverste ledelse af de medier, der nedlægges forbud overfor.

Ledelsen af JP/Politikens Hus A/S må efter de fremkomne oplysninger anses for at være øver­ste ledelse af de indenlandske periodiske skrifter, som JP Politikens Hus A/S udgiver. Lands­retten finder herefter, at forbuddet har kunnet rettes mod JP/Politikens Hus A/S. 

Foretagelse af forbudssagen uden underretning af JP/Politikens Hus A/S

Byretten nedlagde den 6. oktober 2016 forbud over for ArtPeople A/S og Morten Skjoldager mod at udgive bogen eller på anden måde offentliggøre hele eller dele af manuskriptet til bo­gen.

Der var den 7. oktober 2016 omfattende omtale af forbuddet i pressen.

Ekstra Bladet bragte på internettet den 7. oktober 2016 kl. 17.42 og kl. 19.40 to artikler med omtale af to sager fra bogen, og chefredaktør Poul Madsen skrev samme dag kl. 21.53 på Eks­tra Bladets hjemmeside, at bladet også i morgendagens avis ville bringe flere artikler om ind­holdet af bogen og ”offentliggøre ting” fra bogen.  Chefredaktør Poul Madsen skrev i den sammenhæng, at der alene var nedlagt forbud mod ArtPeople A/S og Morten Skjoldager, som ikke gjaldt Ekstra Bladet.

Byretten holdt retsmøde vedrørende PET’s forbudsanmodning den 8. oktober 2016 kl. 01.50.

På denne baggrund tiltræder landsretten, at det på tidspunktet for afholdelse af retsmødet navnlig som følge af chefredaktør Poul Madsens tilkendegivelse kl. 21.53 måtte antages, at formålet med et forbud ville forspildes, såfremt JP/Politikens Hus A/S skulle underrettes, in­den der kunne tages stilling til, om et forbud skulle nedlægges, jf. retsplejelovens § 417, stk. 3, 3. pkt. Det forhold, at Ekstra Bladets e-avis for den 8. oktober 2016 efter det oplyste blev til­gængelig kl. 01.00, dvs. umiddelbart før forbudssagen blev foretaget, kan ikke føre til en an­den vurdering. Der er ikke grundlag for at anse det for at være i strid med artikel 6 eller arti­kel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at forbudssagen blev foretaget uden underretning af JP/Politikens Hus A/S.    

Var betingelserne for at nedlægge forbud opfyldt

Efter retsplejelovens § 413, nr. 1-3, kan forbud meddeles, hvis den part, der anmoder om meddelelse af forbuddet, godtgør eller sandsynliggør, at parten har den ret, der søges beskyt­tet ved forbuddet, at modpartens adfærd nødvendiggør, at der meddeles forbud, og at partens mulighed for at opnå sin ret vil forspildes, hvis parten henvises til at afvente tvistens retlige afgørelse.    

Landsretten lægger til grund, at den ret, PET ønskede beskyttet med anmodningen om forbud mod JP/Politikens Hus A/S, var retten til, at der ikke uberettiget skete offentliggørelse af op­lysninger indeholdt i bogen ”Syv år for PET, Jakob Scharfs tid”, som var fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar, jf. herved straffelovens § 152 d, stk. 3.

Af den foromtale af bogen, som forlaget People’s Press’ udsendte, fremgik følgende:

”SYV ÅR FOR PET

Jacob Scharf taler ud efter tre års tavshed.

I en insiderberetning om Politiets Efterretningstjeneste sætter Jakob Scharf ansigt på mørkemændene, der i tiden efter Muhammedkrisen konspirerede om masse­drab på dansk grund. Han blotlægger PET-operationerne, de kendte og de ukendte, og han portrætterer tjenestens dedikerede agenter og kunsten at hverve en med­deler.

Jakob Scharf går bag om sagerne, der satte ham skakmat i tjenesten. Han fortæller om sin chefmission og sit mandat til en modernisering af PET, der forvandlede den hemmelige tjeneste til en slagmark af sladder og lækager, og han tager bladet fra munden i affæren om nødløgnen, der fældede ham. Efter syv år for PET.

Journalist Morten Skjoldager fører den tidligere efterretningschef gennem hans tid i PET. Baseret på aktindsigt i stakke af retsdokumenter, PET- og politirapporter og interviews med kilder i politiet og i de ekstremistiske miljøer tegner Morten Skjol­dager det til dato skarpeste billede af truslen mod Danmark og PET’s kapacitet til at imødegå den. Syv år for PET er en tankevækkende bog om terrorprædikanter og gangster-jihadister og en påmindelse om, at kun falsk tryghed kan købes for penge.”   

Landsretten finder, at det ud fra foromtalen af bogen ved behandlingen af PET’s forbudsan­modning må lægges til grund, at der var tale om en bog, der indeholdt oplysninger af sam­fundsmæssig interesse, og ikke kun en ren kommerciel bog.

Nedlæggelse af et foreløbigt forbud mod offentliggørelse af indholdet af en bog med oplysnin­ger af samfundsmæssig interesse, må, når henses til hensynet til ytrings- og informationsfri­heden, jf. grundlovens § 77 og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, som det helt klare udgangspunkt forudsætte, at den bog, som forbuddet retter sig mod, fore­lægges for den kompetente domstol, således at domstolen kan foretage en forudgående, reel prøvelse af, om betingelserne for at nedlægge et forbud er opfyldt, herunder om der er tale om fortrolige oplysninger og i givet fald, om der foreligger sådanne tungtvejende hensyn til de interesser, som ønskes beskyttet ved forbuddet, at disse overstiger hensynet til ytrings- og informationsfriheden.

Dette må også gælde i et tilfælde, hvor der er spørgsmål om at beskytte hensynet til statens sikkerhed eller rigets forsvar. En forudsætning herfor må dog være, at det er muligt for den myndighed, som af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar anmoder om forbuddet, at fremlægge bogen for domstolen. Er dette ikke muligt, må der således i en sådan sag efter om­stændighederne kunne træffes afgørelse om nedlæggelse af forbud uden fremlæggelse af bo­gen.

PET modtog den 7. oktober 2016, kl. 16.38, fra ArtPeople A/S en elektronisk udgave af bogen ”Syv år for PET, Jakob Scharfs tid”. PET var således i besiddelse af bogen forud for retsmødet i byretten den 8. oktober 2016 kl. 01.50. Landsretten finder imidlertid, at PET ikke – inden for den anførte korte tidsramme – havde fornøden mulighed for at foretage en konkret vurdering af, om bogen indeholdt oplysninger, der af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar var fortrolige, og som ikke allerede var offentligt tilgængelige, og som det derfor kunne være strafbart for JP/Politikens Hus A/S at videregive. Som følge heraf finder landsretten ikke grundlag for at kritisere, at bogen ikke blev fremlagt af PET under retsmødet den 8. oktober 2016, eller at PET ikke under retsmødet redegjorde for, hvilke dele af bogen der efter PET’s opfattelse var fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar. Landsretten finder af samme grund, at byretten, når særligt henses til sagens karakter og det hidtidige forløb, med føje traf afgørelse vedrørende PET’s forbudsanmodning på det foreliggende grundlag uden at kræve bogen fremlagt af PET under retsmødet den 8. oktober 2016. 

Landsretten tiltræder herefter, at byretten ved vurderingen af, om betingelserne for at ned­lægge forbud mod JP/Politikens Hus A/S var opfyldt, lagde vægt på den tekst, som fremgik af forlagets egen foromtale af bogens indhold. Når henses til denne tekst, herunder det deri an­førte om, at bogen blotlægger ukendte PET-operationer, portrætterer tjenestens dedikerede agenter og beskriver kunsten at hverve en meddeler, tiltræder landsretten, at det var sand­synliggjort, at bogen indeholder oplysninger, som er fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar, og som det ville være strafbart at videregive, jf. for JP/Politikens Hus A/S’ vedkommende straffelovens § 152 d, stk. 3.

At ArtPeople A/S i en e-mail af 30. september 2016 til PET oplyste, at bogen ikke indeholder fortrolige oplysninger, og at JP/Politikens Hus A/S under kæresagen har fremlagt sin egen gennemgang af 3. november 2016 af, at bogen ikke indeholder fortrolige oplysninger, som ikke allerede var gjort offentligt tilgængelige, giver ikke grundlag for en anden vurdering.

Landsretten finder ikke, at det forhold, at forbuddet omfattede hele bogen, indebærer, at det af byretten nedlagte forbud omfattede mere end nødvendigt for at beskytte den ret, PET på­beråbte sig. Det bemærkes herved, at der som anført ikke er grundlag for at kritisere, at bogen ikke blev fremlagt af PET under retsmødet den 8. oktober 2016, eller at PET ikke under rets­mødet redegjorde for, hvilke dele af bogen der efter PET’s opfattelse var fortrolige af hensyn til statens sikkerhed eller rigets forsvar.

Som nævnt skrev chefredaktør Poul Madsen den 7. oktober 2016 kl. 21.53 på Ekstra Bladets hjemmeside, at bladet (også) i morgendagens avis ville bringe flere artikler om indholdet af bogen, og at der alene var nedlagt forbud mod ArtPeople A/S og Morten Skjoldager, som ikke gjaldt Ekstra Bladet. Særligt henset hertil tiltræder landsretten, at JP/Politikens Hus A/S’ ad­færd nødvendiggjorde, at der blev meddelt forbud, og at PET’s mulighed for at opnå sin ret ville forspildes, hvis PET blev henvist til at afvente tvistens retlige afgørelse, jf. retsplejelovens § 413, nr. 2 og 3. Det bemærkes herved, at det i et tilfælde som det foreliggende, hvor et sel­skab blandt andet udgiver tre store dagblade, og hvor et af dagbladene klart tilkendegiver at ville offentliggøre oplysninger fra en bog, der er nedlagt forbud mod, vil være berettiget at nedlægge forbud mod udgiverselskabet som sådant.   

Landsretten finder ikke, at der for byretten forelå – eller at der for landsretten er fremkom­met oplysninger – der giver grundlag for at anse bogen og/eller manuskriptet hertil for på tidspunktet for forbuddets nedlæggelse at være offentliggjort i et sådant omfang, at der, uan­set at betingelserne herfor som ovenfor anført i øvrigt var opfyldt, ikke har kunnet nedlægges forbud over for JP/Politikens Hus A/S som sket. Det bemærkes herved, at bogen ikke var ud­kommet på tidspunktet for nedlæggelsen af forbuddet, og at det forhold, at et meget beske­dent antal eksemplarer af bogen var blevet solgt gennem få boghandlere, at dele af bogen var blevet omtalt i en radioudsendelse hos Radio24syv, og at Ekstra Bladet havde offentliggjort to artikler med oplysninger fra bogen, ikke kan føre til, at bogens indhold var spredt i et sådant omfang, at formålet med nedlæggelsen af forbuddet ikke længere kunne opnås på tidspunktet for byrettens kendelse.

Det forhold, at PET den 11. oktober 2016 valgte at anmode byretten om at ophæve forbuds­kendelsen af 8. oktober 2016 med virkning fra den 9. oktober kl. 03.12, kan ikke føre til et an­det resultat, da årsagen til ophævelsen som nævnt var, at hele bogen blev offentliggjort den 9. oktober 2016 i dagbladet Politiken.

Herefter tiltræder landsretten, at betingelserne i retsplejelovens § 413, jf. § 418, stk. 2, for at meddele forbud var opfyldt.

Landsretten finder imidlertid, når henses til, at PET var kommet i besiddelse af bogen kort tid før retsmødet den 8. oktober 2016, at forbuddet burde have været tidsmæssigt begrænset, således at byretten inden for kort tid – på grundlag af en fremlæggelse af bogen og med un­derretning af JP/Politikens Hus A/S – kunne foretage en efterprøvelse af, om betingelserne for at opretholde det foreløbige forbud var opfyldt. En sådan fremgangsmåde må anses for at ligge inden for rammerne af retsplejelovens forbudsordning.

Da forbuddet som nævnt blev ophævet den 9. oktober 2016, kan det forhold, at byretten ikke anvendte denne fremgangsmåde, imidlertid ikke føre til, at forbuddet mod JP/Politikens Hus A/S skal ophæves som ulovligt nedlagt.

Landsretten finder ikke, at der i forbindelse med byrettens behandling af forbudssagen i øv­rigt er begået sagsbehandlingsfejl, som kan føre til ophævelse af forbuddet. 

Med de ovenfor anførte bemærkninger tiltræder landsretten, at byretten forbød JP/Politikens Hus A/S at offentliggøre indholdet af bogen ”Syv år for PET, Jacob Scharfs tid” eller på anden måde omtale indholdet af hele eller dele af bogen eller hele eller dele af manuskriptet til bo­gen.

Beslaglæggelse af eksemplarer af bogen

Landsretten tiltræder af de af byretten anførte grunde og under hensyn til det, der er anført ovenfor vedrørende berettigelsen af det af byretten nedlagte forbud, at PET’s anmodning om beslaglæggelse af eksemplarer af bogen hos JP/Politikens Hus A/S og de forretningssteder, hvorfra selskabet driver virksomhed, blev taget til følge, jf. retsplejelovens § 423, stk. 1.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæster med de ovenfor anførte bemærkninger byrettens kendelser.”  

Sagen har været behandlet af Østre Landsrets 3. afdeling under sagsnummer B-2343-16.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Ka­tja Høegh (telefon 99 68 65 12 eller 41 25 90 31).

Anmodning om udskrift af dommen skal rettes til Regnskab@OestreLandsret.dk. For udskrif­ten skal betales 175 kr. Læs mere på www.OestreLandsret.dk. 

Til top Sidst opdateret: 09-12-2016 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk