Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ikke grundlag for udlevering af oplysninger om navne og adresser på abonnenter bag en lang række ip-adresser, der angiveligt havde været anvendt til download/fildeling af film i strid med ophavsretslovgivningen 
07-05-2018 

 
Østre Landsret har den 7. maj 2018 afsagt kendelse i en sag om, hvorvidt to teleselskaber kunne pålægges at udlevere navne og adresser på teleabonnenter bag en række ip-adresser, hvorfra der skulle være sket ulovlig download/fildeling af nogle film, til et selskab, der repræsenterer rettighedshaverne af de pågældende film.

Anmodningerne angik ca. 4.000 ip-adresser.

Der var tale om en såkaldt editionsbegæring (tredjemandsedition) fremsat som led i en isoleret bevisoptagelse efter reglerne i den civile retspleje.

Landsretten har i kendelsen med udgangspunkt i reglerne i telelovgivningen mv. blandt andet foretaget en afvejning af hensynet til abonnenternes krav på hemmeligholdelse af oplysninger om brug af internettet over for hensynet til rettighedshaverens interesse i at få oplysningerne udleveret til brug for retsforfølgning af et eventuelt krav mod abonnenten. Sagen rejste herunder spørgsmål om forholdet til EU-retten og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Landsretten fastslår i kendelsen, at der efter den nævnte afvejning ikke er grundlag for under en sag om isoleret bevisoptagelse efter de civilprocessuelle regler i retsplejeloven at imødekomme begæringen om tredjemandsedition vedrørende de under sagen omhandlede oplysninger. Teleselskaberne blev derfor ikke pålagt at udlevere navne og adresser på teleabonnenterne.

Byretten var nået til det modsatte resultat.

Landsrettens kendelse kan læses her

Sagen har været behandlet af Østre Landsrets 20. afdeling under sagsnummer B-2451-17 og B-2458-17.  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald (telefon 41 25 90 31).

Til top Sidst opdateret: 07-05-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk