Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frisørers prisskiltning 
10-11-2014 

Frisørers prisskiltning med forskellige priser for ”dameklip” og ”herreklip” strider ikke mod ligestillingsloven
Østre Landsrets 11. afdeling har den 10. november 2014 afsagt dom i to principielle sager om, hvorvidt frisørers skiltning med forskellige priser for ”herreklip” og ”dameklip” strider mod forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn i ligestillingsloven.

I modsætning til ligebehandlingsnævnet mener landsretten ikke, at de to frisørvirksomheder Stender III ApS’ og Cha Cha Cha A/S under konkurs’ skiltning med en højere pris for ”dameklip” end for ”herreklip” strider mod ligestillingsloven.

Landsrettens begrundelse

Efter landsrettens opfattelse førte skiltningen med forskellige priser for ”herreklip” og ”dameklip” til en faktisk formodning for direkte forskelsbehandling på grund af køn, jf. ligestillingslovens § 2, stk. 1, jf. stk. 2.

Spørgsmålet var herefter, om de to frisørvirksomheder havde bevist, at ligebehandlingsprincippet alligevel ikke var krænket.

Efter bevisførelsen anså landsretten det for bevist, at ”herreklip” og ”dameklip” teknisk set er forskellige ydelser, og at ”dameklip” er så teknisk mere krævende, at det begrunder prisforskellen. Med andre ord var det ikke forskelsbehandling, at priserne var forskellige, idet  ydelserne også var forskellige.

Landsretten bemærkede herefter, at selve det forhold, at de to ydelser traditionelt betegnes ”herreklip” og ”dameklip”, ikke i sig selv er i strid med ligestillingsloven.

Flertallet (to dommere) udtalte herefter, at der ville være tale om kønsdiskrimination, såfremt kvinderne i de to sager var blevet nægtet ydelsen ”herreklip” med den begrundelse, at ydelsen ikke udbydes til kvinder. Da kvinderne ikke havde henvendt sig i frisørforretningerne og bedt om ”herreklip”, og således ikke var blevet nægtet ”herreklip”, mente flertallet ikke, at de to klagere havde været udsat for kønsdiskrimination. Disse dommere stemte herefter for at give de to frisørvirksomheder medhold.

Mindretallet (én dommer) mente, at de to frisørvirksomheder for at afkræfte formodningen for forskelsbehandling også skulle bevise, at en kvinde, som henvendte sig, og bad om ”herreklip”, kunne få den billigere herreklipning. Ved bedømmelsen af, om det var bevist, at en kvinde kunne få den billige ydelse, måtte det ifølge mindretallet tillægges betydning, at ingen af de to klagere rent faktisk havde henvendt sig i de pågældende frisørforretninger. For Stender III ApS’ vedkommende anså mindretallet det herefter for bevist ved den vidneforklaring, der var afgivet af ejeren af anparterne i frisørkæden, at en kvinde kunne få ydelsen ”herreklip” til den billigere pris, og ville derfor give Stender III ApS medhold.  Cha Cha Cha A/S var gået konkurs og der var ikke afgivet forklaring fra nogen i virksomheden om, hvordan man i virksomheden havde håndteret kvinders anmodning om ”herreklip”. Mindretallet mente på den baggrund ikke, at Cha Cha Cha A/S under konkurs havde modbevist den faktiske formodning for forskelsbehandling og ville derfor i sagen om Cha Cha Cha A/S give Ligestillingsnævnet medhold.

I overensstemmelse med flertallets opfattelse fik både Stender III ApS og Cha Cha Cha A/S under konkurs medhold.

Hele landsrettens dom kan læses her.

Københavns Byret havde henvist sagerne til landsretten som principielle.

Andre sager

Landsrettens dom må antages at få betydning også i andre sager. Der foreligger således en række afgørelser fra ligestillingsnævnet, hvor nævnet har antaget, at tilsvarende prisskiltning er i strid med ligestillingsloven.

Yderligere oplysninger

Sagerne er behandlet under sagsnr. 11. afd. a.s. nr. B-2290-13 og B-2520-13.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tel. 99686466 eller 28964585).

 

Til top Sidst opdateret: 10-11-2014 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk