Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forbud ophævet 
08-11-2016 

 
 

Radio24syvs brug og offentliggørelse mv. af oplysninger indhentet ved aktindsigt om amerikanske statsflyvninger kunne ikke forbydes

Østre Landsrets 19. afdeling har ved kendelse af 8. november 2016 ophævet et forbud, som Københavns Byret havde nedlagt den 1. juli 2016 mod Radio24syvs offentliggørelse mv. af oplysninger i form af navne og tjenstlige kontaktoplysninger på embedsmænd ansat hos amerikanske myndigheder, som var indeholdt i materiale om amerikanske statsflyvninger i dansk luftrum, som Trafik- og Byggestyrelsen havde udleveret til Radio24syv. Landsretten ophævede desuden den af byretten samtidig besluttede beslaglæggelse af det udleverede materiale.

Trafik- og Byggestyrelsen udleverede den 2. juni 2016, som svar på en ansøgning om aktindsigt i amerikanske statsflyvninger i dansk luftrum af 1. juni 2016 fra Radio24syv, et omfattende materiale, som blandt andet bestod af en række anmodninger til styrelsen om tilladelse til statsflyvninger indgivet af den amerikanske ambassade. Af anmodningerne fra den amerikanske ambassade fremgik blandt andet personnavne, titler og tjenstlige kontaktoplysninger på FBI-ansatte flybesætningsmedlemmer og på en række andre amerikanske ansatte embedsmænd, herunder blandt andet personale på ambassaden i København og ansatte i NASA (i relation til flyvninger til og fra opsendelsesstedet til den internationale rumstation).

Radio24syvs anmodning om aktindsigt blev fremsat med henblik på en journalistisk undersøgelse af, om statsflyvninger foretaget af amerikanske myndigheder i dansk luftrum og lufthavne med civilt indregistrerede fly var sket som led i fangetransporter til lande, hvor fangerne risikerer at blive udsat for tortur.

Dagen efter, Radio24syv havde fået udleveret materialet, anmodede Trafik- og Byggestyrelsen Københavns Byret om forbud og beslaglæggelse.

Trafik- og Byggestyrelsen begrundede både for byretten og landsretten behovet for forbud og beslaglæggelse med blandt andet, at det var en tjenstlig fejl, at der var givet aktindsigt i personnavnene, titlerne og de tjenstlige kontaktoplysninger på de amerikanske embedsmænd, besætningsmedlemmer og videnskabsmænd m.fl. Efter styrelsens opfattelse skulle de pågældende oplysninger således have været undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 30, nr. 1, om enkeltpersoners private forhold, sammenholdt med § 32, stk. 2, om væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser.

Landsretten ophævede byrettens kendelse om forbud og beslaglæggelse med følgende begrundelse:

 

”Den aktindsigt, som Radio24syv har opnået, er indhentet som led i en journalistisk undersøgelse af spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse vedrørende mulige statsflyvninger foretaget af amerikanske myndigheder i dansk, grønlandsk og færøsk luftrum og lufthavne med civilt indregistrerede fly som led i hemmelige og ulovlige fangetransporter til lande, hvor fangerne risikerer at blive udsat for tortur.

 

Efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 må der lægges betydelig vægt på hensynet til pressens adgang til uden forudgående indgreb at indhente og viderebringe oplysninger om sådanne spørgsmål.

 

Et fogedforbud mod et nyhedsmedies brug af oplysninger, som er modtaget ved aktindsigt, til journalistiske undersøgelser med henblik på reportager om spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse og beslaglæggelse af sådanne oplysninger, er et indgreb i ytrings- og informationsfriheden, som kun kan foretages, såfremt tungtvejende grunde taler herfor, jf. herved artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvorefter begrænsninger i ytringsfriheden kun kan ske i det omfang, de ”er nødvendige i et demokratisk samfund” blandt andet ”for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger”.

 

I afvejningen af hensynet til ytringsfriheden over for andre hensyn, herunder hensynet til enkeltpersoners private forhold og Danmarks udenrigspolitiske interesser, må det særligt indgå, at der ikke opstilles begrænsninger, som hindrer medierne i på rimelig måde at udfylde rollen som offentlighedens kontrol- og informationsorgan.

 

Det forhold, at en offentliggørelse – eventuelt – kan medføre en krænkelse af enkeltpersoner eller tilsidesættelse af udenrigspolitiske interesser, er derfor ikke tilstrækkelig til, at et fogedforbud kan nedlægges, medmindre krænkelsen er af en sådan grovhed eller den pågældende interesse så tungtvejende, at dette overstiger hensynet til ytrings- og informationsfriheden, jf. blandt andet Højesterets afgørelser i U 2010.1859, U 1997.259/2 og U 1999.1675.

 

Det er ubestridt, at Radio24syv er kommet i besiddelse af de oplysninger, som Trafik- og Byggestyrelsens forbuds- og beslaglæggelsesbegæring angår, på lovlig vis ved en af styrelsen meddelt aktindsigt. Det er herunder ligeledes ubestridt, at afgørelsen om aktindsigt ikke er ugyldig.

 

De oplysninger, som ønskes omfattet af et forbud, og som ønskes beslaglagt, er navne (og initialer), titler og kontaktoplysninger i form af tjenestetelefonnumre, tjenstlige e-mailadresser og enkelte arbejdsadresser på de embedsmænd ansat hos amerikanske myndigheder, som er anført i de anmodninger om tilladelse til statsflyvninger mv., som er indeholdt i det udleverede materiale. Oplysningerne vedrører for det første navne, titler og kontaktoplysninger på de medarbejdere på den amerikanske ambassade i Danmark, som har sendt anmodningerne om tilladelse til statsflyvningerne til Trafik- og Byggestyrelsen. Hovedparten af de i øvrigt anførte personer er deltagere i forskellige videnskabelige ekspeditioner eller astronauter og andre, som er ansat i det civile amerikanske rumagentur, NASA, og som flyver til og fra et opsendelsessted i Rusland. I et begrænset antal tilfælde er der tale om navne og titler samt i et vist omfang kontaktoplysninger på piloter og øvrig flybesætning på flyvninger med ”U.S. Government Business”-formål. Det fremgår, at de pågældende piloter mv. er ansat i det amerikanske forbundspoliti, FBI. Navne på passagerne og det nærmere formål med ”U.S. Government Business”-flyvningerne er ikke oplyst.

 

Det er oplysningerne om ”U.S. Government Business”-flyvningerne, som i særlig grad har Radio24syvs journalistiske interesse. Simon Andersen har i den forbindelse forklaret, at navne mv. på besætningsmedlemmerne på disse flyvninger har væsentlig betydning for det spørgsmål, Radio24syv ønsker at undersøge, idet det er ”nøglen” til at finde formålet med de enkelte missioner og herunder identificere de flyvninger, som kan angå ulovlige fangetransporter.

 

Der er enighed mellem parterne om, at de navne, titler og tjenstlige kontaktoplysninger, som forbuds- og beslaglæggelsesbegæringen angår, er omfattet af det begreb, ”PII” (”Personally Identifiable Information”), som anvendes i den amerikanske ambassadørs erklæring af 10. juni 2016 og i dennes fungerende stedfortræders erklæring af 20. juli 2016. Parterne er tillige enige om, at det udleverede materiale ikke indeholder de i erklæringerne også nævnte ”dates of birth, CDR and/or passport numbers, social security numbers, credit card numbers”, og at materialet heller ikke indeholder private adresser, telefon/faxnumre, mobilnumre eller e-mailadresser. Kontaktoplysningerne er således alene tjenstlige.

 

De udleverede dokumenter vedrører amerikanske statsflyvninger i perioden fra 2010 til medio 2013 og dermed aktiviteter, som ligger nogle år tilbage.

 

Der er ikke i erklæringerne fra ambassadøren og dennes fungerende stedfortræder nævnt noget om en risiko svarende til den, som styrelsen har påberåbt sig for landsretten, for de omtalte personers liv og sikkerhed eller for afpresning eller hacking som begrundelse for ønsket om, at oplysningerne ikke offentliggøres. Der er heller ikke i øvrigt fremlagt oplysninger, som efter landsrettens opfattelse sandsynliggør, at der skulle bestå sådanne ricisi for de anførte flybesætningsmedlemmer, videnskabsmænd m.fl. Erklæringerne og de i øvrigt fremlagte dokumenter indeholder endvidere ikke oplysninger, som for landsretten sandsynliggør, at det efter amerikansk ret er udelukket ved aktindsigt at få oplyst navne, titler og tjenstlige kontaktoplysninger på videnskabsfolk, FBI-ansatte besætningsmedlemmer m.fl. i ansøgninger om statsflyvninger som de foreliggende. De ansøgninger mv. fra de amerikanske myndigheder, som indeholder de oplysninger, som forbudsbegæringen angår, er tværtimod alle af de amerikanske myndigheder angivet at være ”unclassified”, hvilket ifølge US Department of Defense Manual – Marking of Classified Info betyder, at der er ”no classified information on the page”.

 

Såfremt navne- og kontaktoplysningerne vedrørte danske embedsmænd, ville oplysningerne efter det, som er oplyst, i øvrigt ikke have en karakter, som kunne begrunde, at de skulle undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 30, nr. 1, jf. herved også lovens § 21, stk. 3, eller i øvrigt ville kunne undtages efter andre bestemmelser i offentlighedsloven. Trafik- og Byggestyrelsen har under hovedforhandlingen erklæret sig enig heri.

 

Ved bedømmelsen af, om styrelsen kan opnå forbud mod, at Radio24syv offentliggør de udleverede oplysninger og få oplysningerne beslaglagt, må der lægges vægt på, at Radio24syv har indhentet oplysningerne med henblik på at undersøge og reportere om et spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse.

 

Uanset om aktindsigt eventuelt kunne være blevet nægtet i medfør af offentlighedslovens § 30, nr. 1, sammenholdt med lovens § 32, af hensyn til Danmarks forhold til USA, og uanset om styrelsen måtte have været forpligtet hertil og således ikke kunne meddele merakt-indsigt, jf. offentlighedslovens § 14, finder landsretten efter en samlet vurdering, at det ikke vil være uberettiget, at Radio24syv benytter de udleverede oplysninger til journalistiske undersøgelser om de amerikanske statsflyvninger.

 

Byrettens forbud og afgørelse om beslaglæggelse mv. ophæves derfor.”

 

Kendelsen kan ses HER.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Katja Høegh (tlf. 99686512 eller 41259031).

Anmodning om kopi af kendelsen (journal nr. B-1776-16) skal rettes til Regnskab@OestreLandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 08-11-2016 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk